Sa oled siin

Valminud on juhend audiitorteenuse riigihanke korraldamiseks avalikus sektoris

Audiitorteenuseid peavad riigihankena tellima kõik avaliku sektori üksused, sh kohalikud omavalitsused, riigiasutused, riigi asutatud sihtasutused ja riigi osalusega äriühingud. Audiitorite teenuste hankimine erineb mõnevõrra klassikalistest teenuste ja asjade hankimisest, sest hanget koostades tuleb arvestada ka audiitortegevuse seaduse ning kutsetegevuse standarditega. Selleks, et ühtlustada audiitorteenuse hankija ja pakkuja arusaamad, on Audiitorkogu koostanud koostöös Rahandusministeeriumiga soovitusliku juhendi, mida silmas pidada audiitorteenuse riigihanget läbi viies.

Oluline on sõnastada riigihanke alusdokumendid nõnda, et tagatakse asjakohase pakkumuse esitamine. Hankija peaks alusdokumentides täpselt selgitama ja piiritlema:
•           millist audiitorteenust ning kui pikaks perioodiks hangitakse;
•           mis on kontrolli objektiks, ehk millist aruandlust audiitor kontrollib;
•           mis on see üksus või üksused, mille aruandlust kontrollitakse.

Sätestatud tingimused ei tohi põhjendamatult piirata audiitorteenuste pakkujate hulka ning need ei tohi olla vastuolus audiitortegevuse seaduse ning kutsetegevuse standarditega, sh eetikakoodeksiga. Pakkujatel peab olema võimalus vältida teenust osutades huvide konflikti ning pakkuda parimat teenust õiglase hinnaga. Audiitorteenuse osutaja valimisel peaks hinna kõrval olema vähemalt sama oluliseks kriteeriumiks teenuse kvaliteet.

Juhend on eeskätt mõeldud kasutamiseks avalikus sektoris, kuid see on kasulik kõigile, kes puutuvad kokku audiitorteenuste tellimisega.

Juhend on leitav Audiitorkogu kodulehelt ja Rahandusministeeriumi riigihangete valdkondlike juhiste alamlehelt.

Viimati uuendatud: 12. aprill 2021