Riigi tugiteenuste keskuse rakendatavad struktuuritoetused

Riigi tugiteenuste keskuse toetuste arenduse osakond osakond rakendab 2014.–2020. aasta perioodil Euroopa Liidu struktuuritoetusi kolmes valdkonnas.

Rakendusüksuse ülesannete hulka kuulub avalikkuse ja võimalike taotlejate teavitamine toetuse saamise võimalusest ja taotlemise korrast, taotluste menetlemine ja otsuste tegemine nende rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, selgituste andmine taotlejatele ja toetuse saajatele ning maksetaotluste menetlemine ja toetuse väljamaksmine.

 

Rakendatavad meetmed

Haldusvõimekus 2014–2020

Selle prioriteetse suuna alla kuulub kaks meedet: riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu ning poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine.

Loe lähemalt

Hoolekande taristu arendamine 2014–2020

Koostöös sotsiaalministeeriumiga toetame investeeringuid erihoolekande asutuste tänapäevastamisse.  

Loe lähemalt

Kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused 2014–2020

Koostöös sotsiaalministeeriumiga toetame esmatasandi tervisekeskuste rajamist ja renoveerimist üle Eesti.

Loe lähemalt

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused..

Loe lähemalt

 

Haldusvõimekus 2014-2020


10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (PDF), milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade (sh haldusvõimekuse) lõikes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid ning nende rahastamist.

Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014–2020 leiab siit: http://www.struktuurifondid.ee/et/rakendamine_14_20

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks

Meetme nr 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ toetuse andmise tingimused:

Meetme nr 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuste toetuse andmise tingimused

 

Hoolekande taristu arendamine 2014-2020

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade lõikes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid (sh meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“) ning nende rahastamist.

Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014–2020 leiab siit.

Toetuse andmise tingimused ja taotlemine
 

I taotlusvoor

 

Meetme tegevuse nr 2.5.1 “Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ toetuse andmise tingimused:

I taotlusvoor toimus 2016. aastal ning selle tulemusel kaasajastatakse üle Eesti 1312 erihoolekande teenuskohta, sealhulgas 201 uut kogukonnapõhist teenuskohta. Toetuse sai 20 projekti kogusummas 43,9 miljonit eurot, sealhulgas 35,8 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ning 3,6 miljonit eurot Eesti riigi kaasfinantseeringuna.

II taotlusvoor

Kuni 24. jaanuarini 2018 saab esitada taotlusi ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava prioriteetse suuna 2 meetme 2.5 tegevuses 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“. Tegevuse eesmärk on tagada psüühika- või intellektihäirega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 
Tegevuse raames toetatakse:

  1. Uute teenusekohtade loomist 4 499 285 euro ulatuses, sealhulgas ööpäevaringne erihooldusteenus, kogukonnas elamise ja toetatud elamise teenused.
  2. Valkla Kodu ja Viljandi Haigla erihoolekandeteenuste taristu ümberkorraldusi 7 344 000 euro ulatuses.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 06.11.2017 määrusega nr 42 „Meetme tegevuse „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” toetuse andmise tingimused avatud taotlemisel“.

Määruses kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Rahandusministeeriumile läbi E-toetuste keskkonna https://etoetus.struktuurifondid.ee hiljemalt 24.01.2018.

Esita e-taotlus

 

Kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused 2014-2020


10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühte-kuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade lõikes EL vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid (sh meede 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“) ning nende rahastamist.

Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014-2020 leiab aadressilt http://www.struktuurifondid.ee/et/rakendamine_14_20.

Rahandusministeeriumile laekusid I vooru tähtajaks kokku taotlused kohalikelt omavalitsustelt, haiglatelt ja ettevõtetelt 56 esmatasandi tervisekeskuse ehitamiseks või rekonstrueerimiseks kogusummas 58,4 miljonit eurot.

I vooru toetuse andmise tingimused 

Meetme tegevuse nr 2.4.2 “Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ toetuse andmise tingimused.

 

II vooru toetuse andmise tingimused ja taotlemine

Kuni 23. juulini 2018 saab esitada taotlusi. Toetuse andmise tingimused on kehtestatud tervise- ja tööministri 13.03.2018 määrusega nr 5 „Tervisekeskuste kaasajastamine“.

Määruses kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb digitaalselt allkirjastatudna esitada Rahandusministeeriumile läbi E-toetuste keskkonna hiljemalt 23.07.2018.

Esita e-taotlus: struktuuritoetuse e-keskkonnas


 
Juhendid ja vormid

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine


19. märtsil 2018 avaneb meetme tegevuse 2.5.2 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ taotlusvoor. Tegevuse eesmärk on tagada puudega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

  1. liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
  2. hügieenitoimingute parandamiseks;
  3. köögitoimingute parandamiseks.

Toetuse andmise tingimused on kehtestatud sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määrusega nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine”.

 

Määruses kehtestatud nõuetele vastavad taotlused tuleb digitaalselt allkirjastatuna esitada Rahandusministeeriumile e-toetuste keskkonna kaudu https://etoetus.struktuurifondid.ee hiljemalt 15. juunil 2018.

Juhendid ja vormid

 

Toetuse taotlejate infopäev (19.03.2018)

Vaata ka

 

Viimati uuendatud: 2. november 2018