Rahandusministeeriumi rakendatavad struktuuritoetused

Rahandusministeeriumi välisvahendite rakendamise osakond rakendab 2014.–2020. aasta perioodil Euroopa Liidu struktuuritoetusi kolmes valdkonnas.

Rakendusüksuse ülesannete hulka kuulub avalikkuse ja võimalike taotlejate teavitamine toetuse saamise võimalusest ja taotlemise korrast, taotluste menetlemine ja otsuste tegemine nende rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta, selgituste andmine taotlejatele ja toetuse saajatele ning maksetaotluste menetlemine ja toetuse väljamaksmine.

 

Rakendatavad meetmed

Haldusvõimekus 2014–2020

Selle prioriteetse suuna alla kuulub kaks meedet: riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu ning poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine.

Loe lähemalt

Hoolekande taristu arendamine 2014–2020

Koostöös sotsiaalministeeriumiga toetame investeeringuid erihoolekande asutuste tänapäevastamisse.  

Loe lähemalt

Kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused 2014–2020

Koostöös sotsiaalministeeriumiga toetame esmatasandi tervisekeskuste rajamist ja renoveerimist üle Eesti.

Loe lähemalt

 

Haldusvõimekus 2014-2020


10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava (PDF), milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade (sh haldusvõimekuse) lõikes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid ning nende rahastamist.

Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014–2020 leiab siit: http://www.struktuurifondid.ee/et/rakendamine_14_20

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks

Meetme nr 12.1 „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ toetuse andmise tingimused:

Meetme nr 12.2 „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ tegevuste toetuse andmise tingimused

 

Hoolekande taristu arendamine 2014-2020

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade lõikes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid (sh meede 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks“) ning nende rahastamist.

Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014–2020 leiab siit.

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks

Meetme tegevuse nr 2.5.1 “ Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine“ toetuse andmise tingimused:

Esita e-taotlus

 

Kättesaadavad ja kvaliteetsed tervishoiuteenused 2014-2020


10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühte-kuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade lõikes EL vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid (sh meede 2.4 „Kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamine tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise suurendamiseks“) ning nende rahastamist.

Lisainfot Euroopa Liidu toetuste kohta aastatel 2014-2020 leiab aadressilt http://www.struktuurifondid.ee/et/rakendamine_14_20.

Rahandusministeeriumile laekusid tähtajaks kokku taotlused kohalikelt omavalitsustelt, haiglatelt ja ettevõtetelt 56 esmatasandi tervisekeskuse ehitamiseks või rekonstrueerimiseks kogusummas 58,4 miljonit eurot.

Toetuse andmise tingimused rakendusasutuse tegevusteks

Meetme tegevuse nr 2.4.2 “Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused“ toetuse andmise tingimused.

Struktuuritoetuse e-keskkond


 
Juhendid ja vormid

 

Viimati uuendatud: 10. Oktoober 2017