Eesti-Šveitsi koostööprogramm

Šveits toetas Eestit ja teisi ELi uuemaid liikmeid programmi kaudu, et vähendada liikmesriikide vahelisi majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi. 2004. aastal eraldas Šveits nüüdseks kaheteistkümnele ELi-ga liitunud riigile miljard Šveitsi franki. Eestile määratud abisumma moodustas sellest ligi 33 miljonit eurot. Toetusrahade jaotuspõhimõtted ning rakendusvaldkonnad määrati kindlaks iga riigi koostööprogrammi raamlepingus.

Koostööprogrammi raamkokkulepe allkirjastati 20. detsembril 2007 Bernis. Selles lepiti kokku, et Šveitsi konföderatsioon toetab Eesti majanduslikku ja sotsiaalset arengut 39,92 miljoni Šveitsi frangi ehk umbes 30 miljoni euroga perioodil 2007–2012. Lisaks määrati kindlaks rahastamise tingimused ning toetuse andmise vorm. Koostööprogrammi lõpparuanne (1.15 MB, PDF) kiideti doonorite poolt heaks 20. detsembril 2017.

 

Rahastatavad projektid


Nr Projekti nimetus Toetuse taotleja
(saaja)
Toetuse summa
(CHF-ides)
Lepingu staatus
 
1 Meetmed piiride kindlustamiseks – kohtuekspertiisi ja kohtueelse menetluse suutlikkuse tõstmine ennetamaks kuritegevust ja tõstmaks hädaolukordadele reageerimise suutlikkust Justiitsministeerium
(Eesti Kohtuekspertiisi Instituut)
3 474 904 Projekt lõpetatud 05.11.2015
2 Looduskatastroofide ärahoidmine ja ohjamine - tuleohutuse suurendamine hooldekodudes ja haiglates Siseministeerium
(Päästeamet)
1 352  453 Projekt lõpetatud 23.10.2015
3 Häirekeskuste side- ja infotehnoloogiasüsteemide arendamine Siseministeerium
(Häirekeskus)
1 987 172 Projekt lõpetatud 18.09.2015
4 Suutlikkuse suurendamine keskkonnaseire vallas, et vähendada keskkonna saastamist, tõsta elustandardit ja edendada jätkusuutlikku majandusarengut Keskkonnaministeerium
(erinevad asutused)
8 426 190 Projekt lõpetatud 23.02.2017
5 Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 6 221 950 Projekt lõpetatud 13.09.2017
6 Finantsaruandlus ja auditeerimisstandardid - äriühingute finantsaruandlust reguleeriva ühenduse õigustiku tõhus rakendamine ja jõustamine Rahandusministeerium 1 795 132 Projekt lõpetatud 28.07.2017
7 Vanemliku hoolitsuseta lastele tervisliku elukeskkonna loomine - lastekodude ümberkorraldamine Viljandis, Juurus, Saarepeedis ja Elvas Sotsiaalministeerium 5 639 991 Projekt lõpetatud 14.09.2016
8 Kiirabi ja aktiivravihaiglate erakorraliste meditsiini osakondade liitumiseks ühtse üleriigilise alarmteenistuste sidesüsteemiga vajalike raadioside ja infotehnoloogiavahendite soetamine ning vajalikke IT arendustööde teostamine Sotsiaalministeerium
(Terviseamet)
1 267 424 Projekt lõpetatud 23.10.2015
9 Stipendiumifond CRUS - The Rectors' Conference of the Swiss Universities
(erinevad teadlased)
1 935 675 Projekt lõpetatud 31.12.2016
10 Vabaühenduste fond Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(erinevad MTÜ-d ja sihtasutused)
2 470 743 Projekt lõpetatud 01.07.2017
11 Projektide ettevalmistamise fond Rahandusministeerium
(kasutajateks erinevate lõpptaotluste ettevalmistajad)
91 271 Projekt lõpetatud 30.01.2012
12 Tehniline abi (vahendid koostööprogrammi administreerimiseks) Rahandusministeerium 83 413 Projekt lõpetatud 28.08.2017
13 Kohtunike konverents Tartus Rahandusministeerium
(Eesti Kohtunike Ühing)
91 626 Projekt lõpetatud
26.04.2011
14 Automaatne numbrituvastussüsteem avalikel teedel Rahandusministeerium
(Maksu- ja Tolliamet)
460 000 Projekt lõpetatud 10.02.2014
15 Uimastisõltlastest süüdimõistetute ravi ja rehabilitatsioon Justiitsministeerium 881 417 Projekt lõpetatud 
16 Kõnnirobotite hankimine Sotsiaalministeerium
(SA Tallinna Lastehaigla ja MTÜ Diana Arenduskeskus)
344 341 Projekt lõpetatud
16.11.2011
17 Vahistatute kaugülekuulamine Justiitsministeerium
(Registrite ja Infosüsteemide Keskus)
550 000 Projekt lõpetatud
08.05.2014
18 AFM mikroskoobi hankimine Rahandusministeerium
(Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)
250 000 Projekt lõpetatud 03.06.2014
    KOKKU 37 323 701  
 

Stipendiumifond


Stipendiumifondist saab taotleda toetust doktori ning järeldoktori õppeks Šveitsi teadusasutustes. Taotlemise eelduseks on kokkulepe vastuvõtva ning lähetava institutsiooni vahel. Samuti on võimalik taotleda rahastust koostööprojektides osalevate teadlaste nii Eesti- kui Šveitsipoolsete juhendajate kuni viiepäevastele visiitidele. Taotlusi saab esitada vastuvõtva organisatsiooni kaudu.

Fond annab oma panuse majanduslike ja sotsiaalsete ebavõrdsuste vähendamiseks laienenud Euroopa Liidus läbi teadlaste teadusvõimekuse suurendamise ning edendades jätkusuutlikke teaduskontakte kaheksa uue ELi liikmesriigi (lisaks Eestile veel Leedu, Läti, Poola, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari) ja Šveitsi vahel.

Stipendiumifondi leping (119.33 KB, PDF) allkirjastati Eesti ja Šveitsi vahel 15. mail 2009. a. Fondist toetatakse Eesti ja Šveitsi teadlaste omavahelise koostööd ligi 1,8 miljoni šveitsi frangiga.

Fond toetab teadusprojekte sõltumata teadustöö valdkonnast, oluline on koostöösoov ning juhendajate vajaliku ekspertiisi olemasolu. Rahastamisotsused tehakse taotluse sisu kvaliteedi põhjal.

Fondi vahendusasutuseks on määratud Šveitsi Rektorite Nõukogu (CRUS) ning kõik otsused taotluste rahuldamise kohta tehakse Šveitsis. Eesti kontrollib taotlusi eelnevalt vaid administratiivselt.

Eesti viimane taotlusvoor oli tähtajaga 01. november 2013.

Taotlusvormid ja täpsemad juhised taotlemise protsessi kohta leiab fondi vahendusasutuse kodulehelt www.sciex.ch.

Koostööpartneri leidmiseks Šveitsist soovitame külastada kodulehekülgi www.swissuniversity.ch ja www.proff.ch.

 

Viimati uuendatud: 21. august 2020