Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse muudatused

18. november 2021 - 11:09

Valitsus kiitis heaks riigihangete seaduse muudatused, et lahendada seaduse rakendamisel esile kerkinud praktilised probleemid ja viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu riigihangete direktiividega.

Kehtiv riigihangete seadus jõustus 2017. aastal. Vajadus seaduse muudatusteks põhineb nõustamispraktikal ja huvirühmadelt küsitud tagasisidel. Kitsaskohad on ilmnenud ka haldus- ja kohtupraktikas, lisaks on Euroopa Komisjon osutanud mõnele riigihangete direktiividega kooskõlla viimist vajavale sättele.

„Riigihangete seaduses teeme mitmeid erinevaid ja eelkõige tehnilist laadi muudatusi, et parandada õigusselgust ja suurendada hanke korraldamise paindlikkust,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Muudatuste eesmärk ei ole avada põhimõttelisi valikuid, vaid täpsustada olulisi kitsaskohti, mille lahendamine mõjutab positiivselt seaduse eesmärkide saavutamist praktikas.“

„Seadusemuudatuste välja töötamiseks kaasasime hulgaliselt sidusgruppe ning tagasisidena laekus üle 400 muudatusettepaneku. Suur tänu kõigile ettepanekute tegijatele,“ lisas riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane. 

Riigihangete seadusse viidavad muudatused on näiteks: 

Hindamiskriteeriumide seadmisel lubatakse määrata osakaalud, kas asjakohase vahemikuna või kui see ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik, siis kriteeriumid tähtsuse järjekorras. Seni kehtivatele kindlatele osakaaludele saab lisatav paindlikkuse võimalus aidata teatud juhtudel kaasa majanduslikult kõige soodsama pakkumuse leidmisele.

Raamlepingute regulatsioonis täpsustatakse minikonkursil kvalifitseerimise tingimuste ja hindamiskriteeriumide seadmist, et vältida nende valesti või ebapiisava täpsusega määramist. Sellega suureneb õigusselgus ning väheneb oluliselt võimalus riigihangete reegleid selles küsimuses rikkuda.

Võistleva dialoogi korral lubatakse eduka pakkujaga pakkumuse täpsustamiseks läbirääkimist, mis menetluse tüüpi arvestades võib olla hankelepingu tingimuste lõplikuks paika panekuks väga oluline. Läbirääkimiste ja pakkumuse täpsustamise käigus ei tohi pakkumust ega riigihanke alusdokumente muuta ning tuleb tagada, et pakkujat ei asetata võrreldes teistega soodsamasse olukorda.

Hindamiskriteeriume, põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste käsitlemist ja hankelepingute rikkumist puudutavad muudatused teevad hanke menetluse paindlikumaks ning võimaldavad tingimuste seadmisel paremini arvestada selle eripära ja turuolukorraga. 

Loe täpsemalt riigihangete seaduse eelnõu kohta eelnõude infosüsteemist.