Sa oled siin

Valitsus kiitis heaks omandireformi komisjoni vahearuande

9. Veebruar 2018 - 14:50

Valitsus sai eilsel kabinetiistungil ülevaate omandireformi lahendamata küsimustega
tegeleva valitsuskomisjoni senise tegevuse kohta ning andis suunised edaspidiseks.

Komisjon keskendus oma töös omandireformi käigus eluruumide erastamisel ja tagastamisel
tekkinud murekohtadele. Ülevaates tõdetakse, et valdav osa eluruumide erastamise ja õigusvastaselt
võõrandatud vara tagastamise käigus tekkinud sotsiaalseid probleeme on leidnud lahenduse.
Kohalike omavalitsuste andmetel on tänaseks jäänud rahuldamata üksikud endiste sundüürnike
eluasemetaotlused. Seni rahuldamata eluruumivajadusi on komisjoni hinnangul võimalik leevendada
vajaduspõhiste meetmete abil, toetudes omandireformi õigusaktides sätestatud võimalustele või
kaaludes täiendavaid toetusmeetmeid.

„Komisjon jätkab arutelusid, et esitada valitsusele ettepanekud lahendusteks seni pooleli olevatele omandireformi
probleemide kohta,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Lisaks on komisjoni ülesanne hinnata veerandsajandit
kestnud reformiprotsesside tulemusi ja mõjusid, et saaks lõpetada omandireformi järeltegevused lõplikult.“

Komisjon arutas Eesti Üürnike Liidu (EÜL) ettepanekut riigikogule võtta vastu seadus, et hüvitada
omandireformi käigus tekkinud kahju isikutele, kes jäid ilma nende kasutuses olnud korterite
ostueesõigusega erastamise võimalusest. Lisaks arutati Eesti Memento Liidu tõstatatud murekohta
represseeritud isikute varaliste õiguste kohta.

Valitsus toetas komisjoni ettepanekuid:

Rakendada jätkuvalt omandireformi õigusaktides sätestatud võimalusi anda laenu või toetust
tagastatud eluruumide üürnikele nende ümberasumiskulude või uue eluruumi omandamise
kulude katmiseks, samuti kohalikele omavalitsustele üüripindade ehitamiseks
renoveerimiseks või ostmiseks tagastatavate eluruumide üürnike jaoks.

Viia 2018. aasta jooksul läbi uuring vara õigusvastase võõrandamise ning omandireformi läbiviimise käigus
ilmnenud probleemide ja nende leevendamisvõimaluste kohta. Uuringu käigus seada eesmärgiks koguda
mõjutatud isikute kohta vastavad andmed. Uuringu läbiviimist korraldab rahandusministeerium ning seda
rahastatakse omandireformi reservfondist.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2016−2019 täitmiseks loodi omandireformi lahendamata
küsimuste määratlemiseks, analüüsiks ja ettepanekute tegemiseks valitsuskomisjon.