Sa oled siin

Uukkivi: pidev järelevalve aitab parandada riigihankepraktikat

22. mai 2018 - 14:54

Rahandusministeerium kontrollis möödunud aastal plaanilise järelevalve käigus 20 hankija hanketegevust. Valdavalt on hanked läbiviidud vastavalt seadusele, kuid esines ka rikkumisi, mis peamiselt on siiski tingitud hankijate teadmatusest ja puudulikust töökorraldusest, selgub 2017. aasta riigihangete plaanilise järelevalve ülevaatest.

2017. aastal läbiviidud järelevalvemenetlused hõlmasid aasta varem riigihangete registris kajastatud hangete arvust 6,7% ja hangete rahalisest mahust 17.2%.

Rahandusministeeriumi asekantsleri Raigo Uukkivi sõnul võimaldab pidev järelevalvetegevus tõsta riigihangete korraldamise kvaliteeti. “Möödunud aastal oli järelevalvemenetluste fookus suunatud lihthanke ja hankemenetluse korraldamise kohustuse kontrollimisele, sest see on hankija esmane ja peamine kohustus,” ütles Uukkivi. “Lisaks soovisime saada terviklikku ülevaadet võimalikest struktuursetest probleemidest, et neile edaspidi ennetavalt rohkem tähelepanu pöörata.”

Järelevalvemenetluste tulemusena selgus, et riigihanke-eeskirjade rikkumised olid enamasti tingitud hankijate teadmatusest, tähelepanematusest või hooletusest. Endiselt leidus, kuigi eelnevatest aastatest vähem, riigihanke õigusvastast osadeks jaotamist ning lihthanke ja hankemenetluse korraldamata jätmist. Positiivse arengutendentsina väärib märkimist, et varasematel aastatel täheldatud rikkumised olid 2017. aastal selgelt langustrendis. Lisaks eelpool märgitule esines jätkuvalt korduvrikkumisi: tähtajaks ei esitatud riigihanke aruannet ja/või aruande lisa, selgitustega muudeti hanke alusdokumente, pakkumused avati hanketeates märgitust hilisemal ajal.

Rahandusmnisteeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane selgitab: ”Järelevalve tulemusel saavad hankijad objektiivset tagasisidet oma tegevusele, võimaluse õppida tehtud vigadest ning korrigeerida oma praktikat ja vältida nii rikkumisi tulevastes riigihangetes.”

Lisaks plaanilisele järelevalvele algatati 21 menetlust laekunud 75 märgukirja alusel. Järelevalveteate põhjal alustatud menetlustes tuvastati eripalgelisi rikkumisi, näiteks hindamiskriteeriumide mittevastavust seaduses sätestatud nõuetele või nende kehtestamata jätmist, riigihanke korraldamise üldpõhimõtete rikkumisi, selgituste teel hanke alusdokumente muutmisi, nõuetele mittevastavaid kvalifitseerimistingimusi jne. Kümnel juhul järelevalvemenetlust ei alustatud, kuna järelevalveorganilt selgituste saamise järel kõrvaldas hankija rikkumise ise või ootamata ära rahandusministeeriumi ettekirjutust tunnistas riigihanke menetluse omal algatusel kehtetuks.

Rahandusministeerium kontrollis eelmisel aastal plaanilise järelevalvemenetlusega 20 hankija riigihankeid: Tallinna Linnavaraamet, Are Vallavalitsus, E-tervise SA, OÜ Saarde Kommunaal, Räpina Aianduskool, Jõgeva Vallavalitsus, AS Põlva Vesi, Tallinna Muusikakeskkool, AS Kuressaare Soojus, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, OÜ Kanepi Haldus, OÜ Mäetaguse Kommunaal, MTÜ Mulgimaa Arenduskoda, Lasva Vallavalitsus, Riigimetsa Majandamise Keskus, AS Kärdla Veevärk, Rägavere Vallavalitsus, Vändra Vallavalitsus, Elering AS, Riigi Kinnisvara AS.

2017. aasta järelevalvetegevuste kokkuvõte ja plaanilise järelevalve kontrollaktid on avaldatud rahandusministeeriumi kodulehel.

Joonis: 2014.-2017. AASTA PLAANILISTES JÄRELEVALVEMENETLUSTES SELGUNUD ENAMLEVINUD RIKKUMISTE VÕRDLUS
(valimisse kuulunud hankijate %, kellel esines nimetatud rikkumisi)