Sa oled siin

Rail Balticu kohtulahendi valguses kaalutakse Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist

20. mai 2020 - 15:03

Tulenevalt riigikohtu otsusest kaalub rahandusministeerium koostöös teiste ministeeriumitega esmajärjekorras Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist, mille raames viiakse läbi Rail Balticu trassi ehitamiseks asjakohane mõjude hindamine Luitemaa Natura ala piirkonnas.

„Sedavõrd suurte taristuobjektide ja mahuka planeerimisprotsessi puhul võib erinevatel osapooltel kahetsusväärselt ette tulla ka vigu,“ nentis riigihalduse minister Jaak Aab riigikohtu eile otsuse kohta. Riigikohus tuvastas vea selles, kuidas hinnati mõjusid Pärnu maakonnas asuval Luitemaa linnualal kaitstavatele loodusväärtustele. Vea tõttu tühistas riigikohus maakonnaplaneeringu Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelisel alal 40 km ulatuses. Täpsemalt - ligikaudu 5-kilomeetrisel lõigul, mille vahetus läheduses ei hinnatud piisavalt mõjusid Natura alal ja külgnevatel raudteelõikudel, et võimaldada asukoha valimist hindamisvea parandamisel.

Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) raames ei tehtud antud piirkonnas Natura asjakohast hindamist. Keskkonnaeksperdid leidsid eelhindamisele tuginedes, et otseseid olulisi negatiivseid mõjusid Luitemaa linnualal kaitstavatele väärtustele ei kaasne. Seetõttu leiti, et asjakohast Natura hindamist ei tule teha. Keskkonnaministeerium kiitis 2017. aasta augustis maakonnaplaneeringu mõjude hindamise heaks, tuginedes muuhulgas senisele praktikale maakonnaplaneeringute mõjude hindamisel. Kohus ei pidanud sellist hindamist siiski piisavaks välistamaks mõju Natura alale. Hindamise ulatus tuleneb muuhulgas Euroopa Kohtu lahenditest, millele viitas ka Riigikohus.

Planeeringu kehtestas riigihalduse minister aprillis 2018, tuginedes nii keskkonnaekspertide hinnangule kui ka keskkonnaministeeriumi antud heakskiidule. Kogu eelnevat protsessi juhtis maavalitsus, kelle volitused läksid üle rahandusministeeriumile 1. jaanuaril 2018.

„Pean väga oluliseks Eesti jaoks prioriteetse taristuprojekti kiiret realiseerimist. Rahandusministeerium panustab igati, et ka tühistatud 40 kilomeetril oleks Rail Balticu asukohaotsus õiguslikult korrektne ning viib läbi vajalikud menetlused vea kõrvaldamiseks,“ ütles riigihalduse minister.

Praegu kaaluvad ministeeriumid (rahandusministeerium, justiitsministeerium, keskkonnaministeerium ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) Natura asjakohase hindamise teostamiseks maakonnaplaneeringu menetluse uuendamist. Seda soovitas ka riigikohus. Planeeringu uuendamise ajakulu sõltub sellest, milliseid etappe täpselt korrata tuleb.

Maakonnaplaneeringute kohta esitati kohtule kuus vaidlustust, mis tänaseks on kõik läbitud. Kui välja arvata Natura hindamine Luitemaa linnuala osas, on kohtuvaidluste tulemusena kinnitust leidnud, et planeering on koostatud kõiki reegleid arvestades.

Nii riigikohtu otsus kui ka sellele eelnenud madalamate astmete kohtuotsused kinnitasid, et nii Harju, Rapla kui Pärnu Rail Balticu maakonnaplaneeringud on muus osas igati õiguspärased. Harju ja Rapla maakondades, samuti suures osas Pärnumaal, jätkuvad juba käimas olevad tegevused projekti elluviimiseks, mida juhivad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning Rail Baltic Estonia. Tänases etapis ei ole ka enam asjakohane tõstatada uuesti Tartu teemat, mille kohta põhimõttelised valikud tehti juba aastate eest. Riigikohtu lahendiga on loodud kindlus, et kui Pärnu maakonnas Natura hindamisest tulenev viga kõrvaldatakse, on võimalik projektiga jätkata kogu planeeritud trassi ulatuses.

Veel uudiseid samal teemal

27.05.2020|Rahandusministeerium

Enamus omavalitsusi tegid kohalikku eelarvet selgitava ülevaate

Tänavu kevadeks koostasid 63 omavalitsust eelarve lühiülevaate, millega selgitatakse kohalikule kogukonnale, kust tulevad omavalitsuse peamised tulud ning millele need kulutatakse. Eestis on kokku 79 omavalitsust.

20.05.2020|Rahandusministeerium

Jaak Aab: riik saab omavalitsuste koostööd toetada hea seadusandlusega

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) eksperdikomisjon otsis eilsel kohtumisel võimalusi, kuidas seadusega oleks võimalik toetada omavalitsuste koostööd.