Sa oled siin

Eesti valitsust nõustava advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivan LLP töö jaguneb kolme etappi

7. august 2020 - 14:11

Seoses Eesti avalikkuse jätkuva kõrgendatud huviga Eesti riiki nõustava USA advokaadibüroo Freeh Sporkin ja Sullivan LLP sõlmitud lepingu sisu vastu selgitab rahandusministeerium veelkord avaliku teabe seaduse võimaluste piires USA advokaadibüroo ülesandeid.

USA advokaadibüroo pakub Eesti valitsusele õigusnõustamist ja esindamist Põhjamaade pankadega seotud rahapesu juhtumites nende Eesti ja teiste Baltimaade tütarettevõtete ja filiaalide kaudu, mis puudutavad miljardite USA dollarite väärtuses raha liikumist, millega rikuti kohalikke ja rahvusvahelisi seadusi  ning Eesti järelevalve eeskirju.

Lisaks väidetava rahapesu finantsuurimise toetamisele abistab ja esindab büroo Eesti valitsust suhetes Ameerika Ühendriikide pangandusjärelevalve asutuste, justiits- ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC), New Yorgi osariigi finantsteenuste osakonna ning teiste õiguskaitse- ja järelevalveasutustega Rootsis, Taanis, Saksamaal ja teistes riikides.

Advokaadibüroo täidab neid ülesandeid tihedas koostöös Eesti rahandusministeeriumi, finantsinspektsiooni, justiitsministeeriumi, riigiprokuratuuri, politsei- ja piirivalveameti, rahapesu andmebüroo ja teiste Eesti asutustega, mis tegelevad rahapesu juhtumite uurimise või vastastikuse õigusabi menetlemisega. Nende töö on toetada ja täiendada kõiki vastastikuse õigusabi menetlusi ja koostööd kahe- või mitmepoolsete lepete alusel ja järgib kõigi nende põhimõtteid.

Seda rolli täites soovib Eesti saada osa rahasummadest, mille Ameerika Ühendriikide valitsusasutused võivad saada õigusrikkujatest finantsinstitutsioonidelt kokkulepete, rahaliste karistuste või konfiskeerimise kaudu või muul viisil. Lepinguliste tegevuste lõppeesmärk on sõlmida kokkulepe USA pädeva asutusega sissenõutavate trahvisummade osaliseks ülekandmiseks Eestile (forfeiture sharing agreement).

Advokaadibüroo töö jaguneb kolme etappi.
1. Uurimismenetluse lähtekohtade hinnang ja tegevuskava, koostöösuhete loomine Eesti ametiasutustega

  • Panna alus kõrgetasemelistele kontaktidele Eesti valitsusasutuste ning Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi, Väärtpaberi- ja Börsikomisjoni (SEC) ja muude asjassepuutuvate asutuste vahel, et tagada sujuv ja usalduslik suhtlus, infovahetus ja vastastikku kasulik kahe- ja mitmepoolsete uurimiste koordineerimine käsilolevas asjas.
  • Lõppeesmärk on kindlustada, et finantsinstitutsioonid vastutavad oma tegude eest, võimaldades hüvitada rahaline ja mainekahju, mida Eesti on pidanud kandma.

2. Eesti ametiasutuste abistamine ja nõustamine uurimismenetluses

  • Teha tihedat koostööd asjassepuutuvate Eesti uurimisasutustega ja pakkuda neile abi intervjuude ja dokumentide analüüsiga nii Eestis kui ka teistes riikides;
  • edastada väljaselgitatud asjaolud Ameerika Ühendriikide asutustele, osaleda võimalikke rahalisi karistusi puudutavates läbirääkimistes;
  • esitada õiguslik analüüs läbiviidud uurimistulemuste kohta;  välja tuua tegevustega seotud eeldatavad kulud;
  • anda hinnang asja edasise perspektiivikuse osas sõlmida kokkulepe USA pädeva asutusega sissenõutavate trahvisummade osaliseks ülekandmiseks Eestile, tuginedes seejuures kaasnevatele riskide, kogutud tõendite, asjakohaste õigusaktide ja kohtupraktika analüüsile;
  • anda soovitused edasiste tegevuste osas lähtudes Eesti Vabariigi huvidest.

Õiguslikule analüüsile tuginedes otsustatakse lepinguliste tegevuste jätkamine või perspektiivi puudumisel lepingu lõpetamine.

3. Tugi USA ametiasutustega läbirääkimistel ja sissenõutavate trahvisummade Eestile osalise ülekandmise kokkuleppe (forfeiture sharing agreement)  sõlmimisel

  • Pakkuda õigusabi ja toetust Eesti valitsusele võimalike rahaliste karistuste ja jagamise taotluse esitamise asjus ja samuti kõigi võimalike mõistlike ja kulutõhusate õiguslike kahju heastamise võimaluste kohta, mida Eesti valitsus võib Ameerika Ühendriikides või teistes riikides ette võtta õigusrikkumisi toime pannud finantsinstitutsioonide vastu, et kantud kahju oleks täies ulatuses hüvitatud.

Sarnast advokaadibüroo plaanitavate tööde selgitust jagati ajakirjanikele pressimaterjalide ühe osana ka 3. juulil toimunud rahandusministeeriumi ja Freeh Sporkin ja Sullivan ühisel pressikonverentsil.


Täpsema advokaadibüroo plaanitava töö kolme etapi selgitusega saab inglise keeles tutvuda lisatud fali abil.

Veel uudiseid samal teemal

23.09.2020|Rahandusministeerium

Helme: Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants

Rahandusminister Martin Helme kohtus Tallinnas nõustaja Louis J. Freeh’ ja advokaadibüroo Freeh Sporkin Sullivani meeskonnaga, kes nõustab Eesti valitsusasutusi seoses rahapesu tõkestamise reeglite rikkumise juhtumitega Ameerika Ühendriikides. 

14.09.2020|Rahandusministeerium

Rahapesu tõkestamise küsitlusele vastas üle 6000 ettevõtte ja organisatsiooni

Suvel vastas rahandusministeeriumi palvel rahapesu tõkestamise ja terrorismi rahastamise teadlikkust ja kogemust puudutavale küsimustikule üle 6000 ettevõtte, vabakutsete esindaja ja mittetulundusühingu.