Sa oled siin

Eesti muudab 58 riigiga sõlmitud maksulepinguid

20. jaanuar 2021 - 10:33

Eesti esitas Majandus- ja Arengukoostöö Organisatsioonile (OECD) maksulepingute ja sätete nimekirja, mida soovib rahvusvahelise konventsiooni raames uuendada – kokku puudutavad muudatused 58 maksulepingut.

„Täna ei vasta paljude riikide maksulepingud enam uutele kokkulepitud miinimumstandarditele, mille eesmärgiks on ennetada maksubaasi õõnestamist ja kasumi ümberpaigutamist. Maksulepingute muutmine on aga aeganõudev protsess. Selle kiirendamiseks ja lihtsustamiseks on OECDs välja töötatud konventsioon, millega on riikidel võimalik oma maksulepingud ühekorraga miinimumstandardiga vastavusse viia,“ ütles rahandusminiseerumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Helen Pahapill.

15. jaanuaril esitas Eesti OECDle maksubaasi kahandamise ja kasumi ümberpaigutamise ennetamiseks maksulepingutega seotud meetmete rakendamise mitmepoolse konventsiooni (MLI) ratifitseerimiskirja ning reservatsioonide ja teatiste lõpliku loetelu. Eesti suhtes jõustub konventsioon 1. mail 2021.

OECD väljatöötatud konventsiooni eesmärk on kiirendada agressiivse maksuplaneerimise vastaste meetmete rakendamist. Agressiivse maksuplaneerimisena käsitletakse ka selliseid olukordi, kus maksumaksja viib tulu või vara ühest riigist teise, eesmärgiga vähendada oma maksukohustust.

Konventsiooni kaudu saavad riigid korraga viia oma maksulepingud kooskõlla OECDs kokkulepitud miinimumstandardiga. Seejuures saab iga riik läbi reservatsioonide ja teatiste valida, millistele maksulepingutele ja milliseid sätteid soovib MLI kaudu kohaldada. Kui kahe lepingupartneri valikud ühtivad, siis nendevaheline maksuleping MLIs ettenähtud korras ka muutub.

Kõik konventsiooniga liitunud riigid peavad üle võtma vähemalt uue rahvusvahelise maksustamise miinimumstandardi. Konventsiooniga kaetud maksulepingute preambulisse lisatakse tekst, mis rõhutab, et lisaks topeltmaksustamise vältimisele on maksulepingute eesmärk ära hoida maksudest kõrvalehoidumist ja sellist olukorda, et maksupettuste tõttu jääb tulu üldse maksustamata. Preambulit toetab eraldi artiklina lisanduv üldine kuritarvituste vastane reegel. See reegel võimaldab maksuhalduril jätta maksulepingus ettenähtud soodustuse kohaldamata, kui kõikide asjaolude põhjal on mõistlik järeldada, et soodustuse saamine oligi tehingu üks peamistest eesmärkidest. Ühtlasi paraneb maksumaksja ligipääs vastastikuse kokkuleppe menetlusele, sest maksumaksjal tekib võimalus kaebustega pöörduda mõlema lepinguosalise riigi maksuhalduri poole.

Kuupäev, mil MLI konkreetset maksulepingut muudab, sõltub sellest, millal Eesti lepingupartnerid deponeerivad oma ratifitseerimiskirjad. Praeguseks on MLI jõustunud 35 Eesti lepingupartneri suhtes. MLId saab konkreetse lepingu suhtes hakata rakendama alates järgneva aasta 1. jaanuarist peale seda, kui Eesti on OECDle selle lepingu kohta eraldi teatise esitanud.

Rahandusministeerium hakkab MLId puudutavat asjakohast teavet avaldama oma veebilehel. Konventsioonile allakirjutanud ning ratifitseerinud riikide nimekiri on kättesaadav OECD veebilehel.