Sa oled siin

Eesti, EL ja OECD otsivad uusi võimalusi väheneva elanike arvuga piirkondade arendamiseks

3. september 2020 - 11:26

Eesti eksperdid koostöös OECD ja Euroopa Komisjoniga asuvad otsima uudseid võimalusi maapiirkondade ja kahanevate linnade väheneva rahvaarvuga kohanemiseks. Koostööprojekti eesmärk on analüüsida Eestis väheneva rahvaarvuga piirkondade probleemide lahendamise viise ja pakkuda vajadusel välja täiendavaid võimalusi muutunud oludega kohanemiseks.

1,3 miljoni elanikuga Eestis on vaid mõne suurema linna elanikkond viimase kolmekümne aasta jooksul kasvanud. Kahaneva rahvaarvuga piirkondade otsustajad seisavad silmitsi pooltühjade kortermajadega, tänastele oludele mitte vastavate hoonete ja koolidega, kus õpilaste arv väheneb. Kvaliteetsete ja ressursitõhusate avalike teenuste säilitamiseks on väheneva elanikkonnaga piirkondades kasutatud nii siseriiklikke vahendeid kui ka Euroopa Liidu toetusi. Hoolimata jõupingutustest jätkub rahvastiku vähenemine keskustest eemal ka edaspidi, kuna üleilmsed trendid nagu linnastumine, madal sündimus ja noorte lahkumine mõjutavad oluliselt rahvastiku paiknemist.

Riigihalduse minister Jaak Aab rõhutab tugevate kogukondade olulisust maapiirkondades ja väikelinnades. „Eesti rändesaldo on viimastel aastatel olnud positiivne, see on möödunud aastakümnete vaates oluline ja hea muutus. Paljudes piirkondades tuleb aga siiski tegeleda asustatud alade kokku tõmbamisega, et elukeskkond oleks kõikjal Eestis heal tasemel,“ ütles Jaak Aab. „Oluline on nii riigi kui ka kohalikul tasandil leida ja rakendada uudseid viise väheneva rahvaarvuga kohanemiseks: tagada tuleb hea juurdepääs kvaliteetsetele avalikele ja erateenustele, toetada elukeskkonna parendamiseks tehtavaid tegevusi ning kujundada tehniline taristu muutuvatele oludele vastavaks.”

2021. aasta lõpuks analüüsivad OECD eksperdid Eesti kohaliku ja riigi tasandi huvigruppe ning Euroopa Komisjoni kaasates Eesti praegusi poliitikainstrumente ning pakuvad välja uusi ruumilisi ja korralduslikke lähenemisviise väheneva rahvaarvuga alade arendamiseks. Silmas peetakse seejuures nii Euroopa Liidus kui teistes OECD riikides kasutatavaid lahendusviise. Projekti eesmärk on esitada ettepanekud Eesti kontekstis elluviidavateks poliitikasoovitusteks, et kohaneda väheneva ja vananeva rahvastikuga. Kõike seda tehakse Euroopa Liidu struktuursete reformide toetusprogrammi abil.

OECD ettevõtluse, väikeste ja keskmiste ettevõte, regioonide ja linnade keskuse direktor Lamia Kamal-Chaoui juhib tähelepanu, et perioodil 2007-2017 kahanes Eesti elanike koguarv 2,1%, samal ajal vähenes kolmandikus maakondades elanike arv rohkem kui 10% võrra. Selliseid piirkondlikke erinevusi on tarvis arvesse võtta mõjusate, erinevaid haldustasandeid ühendavate otsustusmehhanismide kujundamisel. Nii on võimalik lahenda selliseid eri valdkondi mõjutavaid probleeme nagu tööstuse ümberkorraldamine, taristu planeerimine, eelarve jätkusuutlikkus ja demograafiliste muutustega kohanemine.

„Tunnustan Eestit selle aktuaalse teemaga tegelemise eest,“ ütles Euroopa Komisjoni struktuurireformide peadirektoraadi peadirektor Mario Nava. „Euroopa eri piirkondades on vaja hinnata, kuidas demograafia mõjutab üldist arengut, piirkondade jätkusuutlikkust, tööhõivet, tervisesüsteemi ja pikaajalist hooldust. Kõigile sobivat ühtset lahendusviisi pole olemas. Poliitika kujundamine peab keskenduma kohapealsele tegelikkusele, nagu Eesti kavatseb käesoleva projektiga teha. Demograafia on valdkondade vaheline küsimus, mida tuleb arvestada Euroopa hiljutisel kriisist taastumisel. Ootan huviga selle projekti tulemusi.“Taust

Eestis on viimase kolme aastakümne jooksul enam kui pooled maakonnad kaotanud enam kui veerandi oma elanikkonnast. Aastate jooksul on erinevad sektorid tegelenud muutuva olukorraga kohanemisega. Koolivõrgud on ümber kujundatud nii kohalike omavalitsuste kui ka riiklike algatuste kaudu, välja on töötatud esmatasandi tervishoiukeskuste võrgustik ning saadud rahalist tuge elukeskkonna parandamiseks ja mahajäetud hoonete lammutamiseks. Hetkel on käimas riigi ja kohalike omavalitsuste pilootprojekt tegevuste elluviimiseks, mis on vajalikud inimeste pooltühjadest kortermajadest ümberasustamiseks. Pilootprojekti käigus lahendatakse praktilisi küsimusi ning juriidilisi probleeme, keskendutakse ka pikaajaliste tegevuste ja visioonide planeerimisele, et säilitada jätkusuutlik asustusstruktuur. Samas puuduvad hetkel lahendused, mis hõlmaksid eri valdkondi koordineeritult.

Maapiirkondade rahvastiku vähenemine on väljakutse, millega seisavad silmitsi paljud ELi riigid. Suurlinnades elavate elanike osakaal kasvab, sageli maapiirkondade asustuse kahanemise arvelt. Maapiirkondade elanikkonna arvu vähenemise pikaajalised tagajärjed on kohalike omavalitsuste väiksem maksutulu, suurem eakate osakaal, suuremad kulud ühe inimese kohta teenuste osutamisel ja suured kulud tehniliste võrkude ülalpidamiseks, mis on vähenevate piirkondade jaoks liiga mastaapsed.

Projekti läbiviimist toetatakse Euroopa Liidu struktuurireformi toetusprogrammist (SRSP), mida haldab Euroopa Komisjoni struktuurireformi toetamise peadirektoraat (DG REFORM). SRSP pakub Euroopa Liidu riikide vajadustele kohandatud tehnilist tuge majanduskasvu soodustavate reformide kavandamisel ja rakendamisel.

Maa-ameti ortofoto 2020

Sigrid Laev
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Rahandusministeerium
tel 611 3049 | mob 5635 7157
https://www.facebook.com/rahandusministeerium/
www.rahandusministeerium.ee
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee