Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Muudatused:
8.01.2019- Läbivalt eemaldatud viide konkreetsele eelarve aastale (2017.a), mille tulemusena muutub regulatsioon kohalduvaks kõigile aastatele.

Tulemusaruande aluseks on Rahandusministri 8. veebruari 2017. a määruse nr 9 „Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord“, vt. dokumenti  ja Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend § 11 lõiked 9-93 vt. dokumenti.

Põhiseaduslikud institutsioonid (Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohus, Riigikontroll) annavad aru täiendava informatsioonina tegevusaruandena vastava aasta kohta vabas vormis.
Tegevuspõhisele eelarvele üle läinud valitsemisalad koostavad valdkonna tulemusaruande programmide lõikes, vt täpsemalt programmi juhendi punktis 9.

Valitsemisalad, mis ei ole tegevuspõhisele eelarvele üle läinud ehk need, kes esitasid eelarveprotsessis

  • valitsemisala arengukava ja tegevuskava või
  • valdkonna arengukava ja rakendusplaani,

esitavad vastavalt tegevuskava või rakendusplaani täitmise andmeid (tabel) ja tulemusvaldkonna eesmärgi saavutamise kokkuvõtet (tekstidokument) (juhend on siin).

Strateegilise juhtimise infosüsteem (SJIS)  võetakse aruande esitamisel kasutusele alates 2017. a aruandest. Tegevuskavad, programmid ja rakendusplaanid on RaM SJISi üleslaadinud võttes aluseks eelarveprotsessis esitatud materjale.  Need materjalid on aluseks aruande esitamisel