Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.4.1.2 Tööjõukulud

Uuendatud 01.02.2021

Tööjõukuludeks on töötasud (töötajatele makstavad palgad, lisatasud, preemiad, puhkusetasud ja muud hüvitised töötajatele ning nendega kaasnevad sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed) ning erisoodustused ja nendega kaasnevad tulu- ja sotsiaalmaks. Tööjõukulude hulka loetakse ka koondamistasud, puhkusetasu kohustuste muutus aasta alguse ja lõpu vahel.

Näide – tööjõukulud
Eelarveaasta tööjõukulud sisaldavad:
• Asutuse kõigi töötajate aasta palk (st kuupalk x 12), sõltumata väljamakse ajast. Eelarvesse planeeritakse ka teadaolevaid või prognoositavaid palga- ja töötajate arvu muutusi. Puhkusetasu enamasti eraldi ei prognoosita, kuna juhul, kui töötajad võtavad oma puhkuse eelarveaasta jooksul välja, sisaldub see töötaja aastapalga (st 12 kuu palga) sees. Kui asutus võimaldab töötajatele olulisel määral puhkusepäevade õiguse edasilükkamist järgmistesse aastatesse, võib tekkida vajadus puhkusetasu kohustuste muutust eraldi prognoosida.
• Tõenäolised eelarveaasta eest makstavad boonused, lisatasud, ja muud hüvitised, sõltumata väljamakse ajast (näit. 2022.a jaanuaris 2021 aasta eest makstav boonus peaks kajastuma 2021 eelarves).
• Koondamistasud, kui need on eelarve koostamise ajaks teada või prognoositavad.
• Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksed kõigilt eelnevatelt tasudelt sõltumata nende maksmise ajast. Juhul, kui maksumäärad muutuvad, tuleb seda arvesse võtta nende planeerimisel.
• Pensionieraldiste väljamakseid, mille arvestamisel lähtutakse Riigi Tugiteenuste Keskuselt saadavatest sisenditest (liik 10). 
Pensionieraldised planeerib eelarvesse eripensionite ja pensionisuurenduste väljamaksja (nt SOM, Presidendi Kantselei).
• Erisoodustused ja nendelt arvestatud maksud on Tulumaksuseaduse § 48 alusel oma töötajatele, samuti nende abikaasadele, vanematele või lastele tehtud erisoodustused (nt elusasemekulude katmine, õppelaenude kustutamine, üle piirmäära lähetuskulude katmine). Majandamiskuludega seotud erisoodustuse käibemaksukulu, mis erisoodustuse definitsiooni alusel kuulub samuti maksustamisele kui erisoodustus, planeeritakse eelarve kontol 50 (mitte kontol 601000).

Tööjõukulud planeeritakse eelarve kontol 50 ja üldjuhul liigiga 20. Juhul, kui tööjõukulud on otseselt seotud tuludega, siis planeeritakse need liigiga 40 - 44.
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse alusel planeeritud tööjõukulud ja pensionieraldiste väljamaksed võib planeerida liigiga 10 (vt käesoleva juhendi ptk 6.1.1 „Piirmääraga ja piirmäärata vahendid“) koos objektikoodiga.

Pensionieraldised planeeritakse kassapõhiselt, vt käsiraamatu juhend ptk 14.1.3.4 "Pensionieraldiste planeerimine".