Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Tegevuspõhine kuluarvestus


Joonis 3. Metoodiline raamistik

Tegevuspõhine kuluarvestus (ABC) arendab oluliselt asutuse analüüsivõimekust väga erinevate dimensioonide kaudu:

  • Ressursikasutuse analüüs

o Ressursikasutuse määr
-Töötajate hõivatus
-Masinate ja seadmete kasutamise intensiivsus
-Kinnistute ja hoonete kasutus
o Püsi- ja muutuvkulude määr (fixed vs variable cost)
-Püsikulud ehk nõudlusest sõltumata kulud (nn üldkulud ehk overhead)
-Muutuvkulud ehk nõudlusest sõltuvad (teenuste maht)

  • Protsesside ja tegevuste hinnastamine ja analüüs
  • Teenusteanalüüs
  • Organisatsiooni analüüs
  • Võrdlusanalüüs (benchmarking)

o Oma asutuse sees erinevates piirkondades
o Avalikus sektoris
o Erasektoriga (hinnavõrdlus)
o Rahvusvahelisesplaanis

  • Eesmärkide täitmise analüüs

 

Joonis 4. Tegevuspõhise kuluarvestuse sammud

Traditsioonilise kuluarvestuse juurutamise metoodika

 

Traditsioonilise kuluarvestuse korral jäetakse eespool kirjeldatud tegevuspõhise kuluarvestuse sammudest tegevuste moodul tühjaks ning kulude jagunemist teenuste tegevustele ei toimu vaid kõik ressursid jaotatakse otse teenustele. Metoodikat täiendavad sammude juures olevad juhised, lisad, tabelid ja joonis 5.

Joonis 5. Traditsioonilise kuluarvestuse sammud