Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Sissejuhatus


Teenuste loetelu koostamise juhendi eesmärk on ühtlustada teenuste määratlemist, et see toimuks kõigis asutustes ühtsetel alustel. Tegevuspõhise riigieelarve koostamiseks on vajalik seostada kogu asutuse eelarve teenustega, mis jagunevad otsesteks avalikeks teenusteks, kaudseteks teenusteks, sisemisteks tugiteenusteks ja välimisteks tugiteenusteks.
Teenuste kaardistamise juhend on kooskõlas Vabariigi Valitsuse määrusega „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“[1] (edaspidi TKTA määrus) ning aitab luua seosed määruse raames kaardistatavate teenustega. Määruse konteksti ei kuulu eelpool loetletud teenustest kaudsed teenused. Pikemalt on teenuste kaardistamise seoseid määrusega kirjeldatud juhendi punktides 2.2; 4,8 ning näited lisas 2.

Tegevuspõhisele eelarvele üleminek

 

Valitsussektor läks üle tekkepõhisele eelarvele alates 2017. aastast ning tegevus- ehk programmipõhisele eelarvestamisele plaanitakse üle minna  aastaks 2020. Vastava eesmärgi on seadnud Vabariigi Valitsus. Ülemineku eesmärgiks on tagada riigi ressursside tõhus ja mõjus kasutamine. Varasemad finantsjuhtimise reformid, üleminek tekkepõhisele finantsaruandlusele (al. 2004) ja eelarvele (al. 2017) ei olnud eesmärgid iseeneses, vaid ettevalmistus ja eeldus selleks, et riik saaks teha kvaliteedihüppe avaliku sektori kulude juhtimises ja minna üle tegevuspõhisele eelarvele.

Tegevuspõhise eelarve eelised on:

  • eelarve sidumine strateegiliste eesmärkide ja arengukavadega;
  • keskendumine kulude asemel lõppeesmärgile;
  • informatsioon programmide ja teenuste maksumuse kohta;
  • usaldusväärsem (sh võrreldavam) informatsioon annab parema aluse organisatsioonilisteks ümberkorraldusteks;
  • läbipaistvuse suurenemine avalikus sektoris suurendab kodanike aktiivsemat kaasarääkimist ning hõlbustab riigiasutuste koostööd teenuste osutamisel.

Ülemineku käigus korrastatakse strateegilise planeerimise tasandid, seotakse teenustega ning nende osutamiseks kasutatavate ressurssidega.

Tekke- ja tegevuspõhise eelarvestamise arvestusobjektid ehk planeerimistasandid ning arvestuspõhimõtted on sätestatud rahandusministri määruses „Eelarveklassifikaator“. Alljärgneval joonisel on esitatud tegevuspõhise eelarve planeerimistasandid, mis on jälgitavad kuni teenuse tasandini. Pikemalt on planeerimistasanditest kirjutatud strateegilise planeerimise käsiraamatu programmi koostamise juhendis.

Joonis 1. Tegevuspõhise eelarve arvestusobjektid