Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Täiendav lugemismaterjal teenuste kaardistamise ja tegevuspõhise eelarve kohta.

Nimi

Viide

Avaliku sektori äriprotsessid

https://www.mkm.ee/sites/default/files/protsessianaluusi_kasiraamat.pdf (PDF)

Avalike teenuste korraldamise roheline raamat

https://www.mkm.ee/sites/default/files/avalike_teenuste_korraldamise_roheline_raamat.pdf (PDF)

VV määruse alusel koostatud loend: Otsesed avalikud teenused

https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond/infouhiskonna-teenused

Avalike teenuste ühtne portfellijuhtimine

https://www.mkm.ee/sites/default/files/avalike_teenuste_uhtne_portfellijuhtimine.pdf (PDF)

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

https://www.rahandusministeerium.ee/et/sissejuhatus

Valitsussektori asutuste juriidiliste vormide ja ülesannete analüüsimetoodika

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2016/10/VS_asutuste_anaüüsimetoodika.pdf (PDF)

 

TKTA määruse lühijuhised:

https://www.mkm.ee/sites/default/files/lyhijuhised_tkta_rakendajatele_vers_1_0.pdf (PDF)