Sa oled siin

Stabiliseerimisreserv

Stabiliseerimisreserv on riigieelarve vahenditest ja muudest laekumistest moodustatud vara kogum. Reserv loodi 1997. aastal mahus 701,6 miljonit krooni (44,8 miljonit eurot). Aastatel 1998-1999 on reservi arvelt kasutusele võetud Eesti Maapanga (pankrotis) klientide loovutatud nõuete katteks 266 miljonit krooni (17 miljonit eurot). 2009. aastal võeti stabiliseerimisreservist kasutusele 3,5 miljardit krooni (224 miljonit eurot) maailma majanduskriisist tulenevate üldmajanduslike riskide vähendamiseks. 13. aprillil 2020 andis Riigikogu loa kasutada stabiliseerimisreservi vahendeid (430 miljonit eurot) järk-järgult ning vastavalt vajadusele, et leevendada ülemaailmse COVID-19 pandeemia ja sellega seotud eriolukorra tõttu tekkinud majanduslikku kahju 2020. ja 2021. aasta jooksul.

Riigieelarve seadus näeb ette, et stabiliseerimisreservi kantakse Eesti Panga kasumieraldis, Riigikogu otsuse alusel eelmise majandusaasta riigi rahavoo ülejääk, reservi haldamisest saadud tulu, riigieelarves selleks ettenähtud vahendid ja muud seaduses sätestatud vahendid.

Reservi kasutuselevõtu otsustab Riigikogu ja reservi vahendeid võib kasutada vaid kriisiolukordades:

  • üldmajanduslike riskide vähendamiseks;
  • sotsiaal-majanduslike kriiside vältimiseks või leevendamiseks;
  • eriolukorra, erakorralise seisukorra, sõjaseisukorra või muu erakorralise olukorra või olulise mõjuga kriisi lahendamiseks või ennetamiseks või kollektiivse enesekaitse lepingus ettenähtud kohustuste täitmiseks;
  • finantsasutustele likviidsus- või maksevõimega seotud raskusi või makse- ja arveldussüsteemides olulisi tõrkeid põhjustada võiva finantskriisi lahendamiseks või ennetamiseks.

Stabiliseerimisreservi paigutamisel ning sellega seonduvate finantsriskide juhtimisel ja varade tootlikkuse mõõtmisel võetakse aluseks normportfell. Normportfell koostatakse eurotsooni valitsuste võlakirjadest ja rahaturu instrumentidest eeldusel, et normportfelli struktuur tagab 95% tõenäosusega normportfelli mittenegatiivse tulususe 12-kuulises ajahorisondis. Praeguses negatiivsete intressimäärade keskkonnas koostatakse normportfell alla 1-aastase tähtajaga eurotsooni valitsuste võlakirjadest ja rahaturu instrumentidest. Reservi intressiriski mõõtmisel ja juhtimisel normportfelli suhtes kasutatakse Value-at-Risk mõõdikut. Ülevaade stabiliseerimisreservi investeerimisreeglitest ja finantsriskide juhtimisest on täpsemalt kirjeldatud finantsriskide juhtimise ülevaates.
 

Graafik 4. Stabiliseerimisreservi maht ja tulusus
*Seisuga 30.09.2021
 

Graafik 5. Stabiliseerimisreservi ja normportfelli kumulatiivne tulusus alates aastast 2002, reservi tulusus aasta baasil on 1,67%, normportfellil 1,49%
*Seisuga 30.09.2021

Tagasi »

Viimati uuendatud: 4. november 2021