Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

6.4.1.1 Sotsiaaltoetused, toetused KOVidele, liikmemaksud
6.4.1.1.1 Sotsiaaltoetused

Uuendatud 01.02.2021

Sotsiaaltoetused – toetused füüsilistele isikutele, v.a. ettevõtluseks (nt vanaduspension, sünnitoetused, lapsetoetused, õppetoetused, ajateenijate tasud ja toetused). Antud sotsiaaltoetusi planeeritakse kuluna tekkepõhiselt perioodis, mille eest sotsiaaltoetus on määratud. Kuna enamasti makstakse sotsiaaltoetusi samas eelarveperioodis, mille eest need on määratud, siis ei erine tekkepõhiselt planeeritud sotsiaaltoetuste kulu oluliselt kassapõhisest kulust.

Sotsiaaltoetuste andmist eelarve kontol 41 planeerib asutus, kes maksab toetusi füüsilistele isikutele (v.a oma töötajatele). Oma töötajatele makstakse eelarve kontolt 50 toetust hüvitiste korral hukkumise, vigastuse või muu analoogse juhtumi eest. Kui sotsiaaltoetuste väljamaksja ei ole riigiasutus (nt KOV toimetulekutoetused), siis antakse sotsiaaltoetuste eelarve edasi seadusejärgsele väljamaksjale ja vahendid kavandatakse eelarve kontol 45. Riikliku pensionikindlustuse vahendite edasiandmist planeeritakse liigiga 51 eelarve kontol algusega 60.

Sotsiaaltoetusi planeeritakse:
• liigiga 10 (kui kohustus tuleneb seadusest ning kulu arvestuse alused on määratud seaduses, nt erinevad peretoetused);
• liigiga 20 (nt riiklikud preemiad);
• liikidega 40-44 (juhul, kui toetust makstakse vastavate tulude laekumise korral).

Sotsiaaltoetuste planeerimisel liigiga 10 on objektikoodi lisamine nõutav.

 

6.4.1.1.2 Toetused kohalike omavalitsuse (KOV) üksustele

Uuendatud 12.04.2021
 

Riigieelarves planeeritakse kõik toetusfondi (Riigieelarve seadus § 48) meetmed olenemata suurusest Vabariigi Valitsuse eelarve osas kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfondi all.

Ministeeriumide eelarvetaotlustes ja riigieelarvestrateegias eristatakse toetusfondi toetused muudest vahenditest.
 

Juhtumipõhised toetused (Riigieelarve seadus § 50) on ühekordsete otsuste alusel tehtavad kulutused ja need kajatatakse ministeeriumi valitsemisala eelarves. KOV-de toetusmeetmed on soovitatav eelarvetaotluses, riigieelarve strateegias ning riigieelarves eristada, kui nende maht on üle 1 mln euro. See võimaldab omavalitsustel oma planeerimises nende võimalustega aegsasti arvestada.

Tulenevalt riigieelarve seadusest (Riigieelarve seadus § 51) peavad juhtumipõhiselt KOV-ile pandud riikliku ülesande kulude hüvitamise vahendid olema muudest riigieelarve vahenditest eristatud.

 

6.4.1.1.3 Liikmemaksud

Uuendatud 01.02.2021


Liikmemaksud planeeritakse üldjuhul liigiga 20 eelarve kontol 452 ning lisatakse objektikood SE000003.

Euroopa Liidu liikmemaks planeeritakse Vabariigi Valitsuse osas liigiga 10, eelarve kontol 452 ja lisatakse objektikood SE000008.

Rahvusvahelise Arenguassotsiatsiooni (IDA) ja Euroopa Arengufondi (EDF) liikmemaksud planeeritakse riigieelarves Vabariigi Valitsuse osas liigiga 20, kontol 452 ja objektikood SE000043