Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Peatükk on uuendamisel

Aruandlus koosneb tulemusaruandest ja tegevuskava täitmise aruadest. Valitsemisala arengukava elluviiva tegevuskava kohta esitatakse Rahandusiminiseeriumile iga aasta 1. märtsiks tegevuskava täitmise aruanne eelmise eelarve aasta kohta. Valdkonna arengukavade korral aga samaks ajaks tulemusaruanne.