Rahvusvaheline koostöö

Rahandusministeerium korraldab ruumilise planeerimise alast koostööd ka rahvusvahelisel tasandil, esindades Eesti huve planeeringualases tegevuses Euroopa Liidus ja Läänemere regioonis.

 • VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea 2010, Läänemere maade visioon ja strateegiad aastaks 2010)


  VASAB on Eesti, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Valgevene ja Venemaa valitsustevaheline ruumilise planeerimise ja arengu eest vastutavate ministrite koostööfoorum.
 • HELCOM-VASAB MSP WG


  Helsingi komisjoni (HELCOM) ning VASAB-i ühise merealade ruumilise planeerimise töörühma tegevus käivitus 2010. aasta oktoobris, et edendada Läänemere riikide koostööd ja koordineerida merealade ruumilise planeerimise alast tegevust.
 • Merealade ekspertide töörühm


  Mereala ruumilise planeerimise käigus kavandatakse seda, millal ja kus leiab merel aset inimtegevus, et see oleks võimalikult tõhus ja säästev.
 • Baltic SCOPE


  Projekti peamisteks ülesanneteks on Eesti mereala planeerimise ette valmistamine ja piiriülese mereala planeerimise sõlmküsimuste lahendamine Eesti-Läti-Rootsi pilootalal ning Rootsi-Saksamaa-Taani-Poola pilootalal.
 

VASAB (Vision and Strategies Around the Baltic Sea 2010, Läänemere maade visioon ja strateegiad aastaks 2010)


VASAB on Eesti, Läti, Leedu, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Valgevene ja Venemaa valitsustevaheline ruumilise planeerimise ja arengu eest vastutavate ministrite koostööfoorum.

Läänemere maade ruumilise planeerimise alane koostöö algas 1992. aastal ning Eesti on selles algusest peale aktiivselt kaasa löönud.

 • 1992 – ministrite esimesel kohtumisel Rootsis Karlskronas otsustati välja töötada dokument Vision and Strategies around the Baltic 2010;
 • 1994 – ministrite kolmandal kohtumisel Tallinnas anti dokumendile heakskiit ning siiani tuntakse seda Tallinna raporti nime all;
 • 1996 – ministrite neljandal kohtumisel Rootsis Stockholmis kiideti heaks dokument "From Vision to Action" ehk niinimetatud Stockholmi raport;
 • 1998 – käivitus INTERREG IIIB projekt „VASAB 2010 PLUS“, et välja töötada VASAB-i tegevusprogramm;
 • 2001 – ministrite viiendal kohtumisel Saksamaal Wismaris kiideti heaks dokument "VASAB 2010 PLUS – Spatial Development Action Programme" ehk niinimetatud Wismari raport;
 • 2005 – ministrite kuuendal kohtumisel Poolas Gdanskis otsustati välja töötada Läänemere regiooni pikaajaline arenguperspektiiv aastani 2030;
 • 2009 – ministrite seitsmendal kohtumisel Leedus Vilniuses kiideti heaks dokument "VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region".
 • Planeerimisvaldkonna ministrite kaheksas kohtumine toimus 26. septembril 2014. aastal Tallinnas. Kohtumisel kiideti heaks ministrite ühisdeklaratsioon (113.61 KB, PDF), mis sõnastab ruumilise planeerimise ülesanded järgnevateks aastateks.

Läänemere maade ruumilise planeerimise ja arengu eest vastutavate ministrite kokkusaamised toimuvad regulaarselt. Kohtumiste vahel tegeleb koostööküsimustega VASAB-i ruumilise planeerimise ja arengu komisjon, kes valmistab ühtlasi ette ministrite kohtumisi. Eestit esindab komisjonis Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik Tavo Kikas.

Komisjoni istungeid valmistab omakorda ette Riias asuv VASAB-i sekretariaat, kes koordineerib ka koostööfoorumi igapäevast tegevust. 2014. aasta juulist kuni 2015. aasta suveni oli VASAB-i eesistuja Eesti. Alates 2015. aasta juulikuust on eesistujaks Poola.

VASAB püüdleb oma tegevuses kestliku, tasakaalustatud ja harmoonilise ruumilise arengu poole Läänemere regioonis. VASAB-i kaudu saavad riigid vahendada ideid ja kogemusi, kujundada ühiseid seisukohti ning juhtida üheskoos tähelepanu ruumilise planeerimise tähtsusele.

VASAB-i tegevuse eesmärgid on:

 • välja töötada ja kaasajastada Läänemere regiooni ruumilise arengu pikaajalist perspektiivi;
 • osaleda aktiivselt Läänemere maade koostööprogrammide ettevalmistamises ja elluviimises;
 • osaleda aktiivselt Euroopa territoriaalset ühtekuuluvust edendavates protsessides;
 • algatada ja toetada olulist ruumilist mõju omavate ning riikidele ühiste sotsiaalsete, majanduslike ja ökoloogiliste suundumuste osas näidislahendusi välja töötavaid projekte;
 • vahetada teadmisi ja kogemusi ruumilise planeerimise ja arengu suunamise uuenduslike lähenemiste osas ning esitleda neid ideid rahvusvahelistel foorumitel.

VASAB-i programmdokumendid ei ole liikmesmaadele õiguslikult siduvad, vaid need toimivad soovitustena planeeringualase koostöö edendamiseks ja planeeringupraktika ühtlustamiseks.

Koostöö käigus on käivitatud rida ruumilise planeerimise ja arengu alaseid  koostööprojekte, milles osaleb ka Eesti. Lähemalt saab VASABi koostööprogrammi kohta lugeda nende kodulehelt http://www.vasab.org/.

 

HELCOM-VASAB MSP WG


Helsingi komisjoni (HELCOM) ning VASAB-i ühise merealade ruumilise planeerimise töörühma tegevus käivitus 2010. aasta oktoobris, et edendada Läänemere riikide koostööd ja koordineerida merealade ruumilise planeerimise alast tegevust. Töörühma mandaat kehtib 2017. aastani.

Liikmesriigid määravad töörühma kaks ametnikku, kellest üks esindab HELCOM-i tegevusvaldkonda ehk keskkonnaseiret ning teine VASAB-i tegevusvaldkonda ehk ruumilise planeerimise poolt. Eestit esindavad töörühmas Agnes Pilv Keskkonnaministeeriumist ja Anni Konsap Rahandusministeeriumist.

Töörühma kohtumisi aitavad ühiselt ette valmistada HELCOM-i ja VASAB-i sekretariaat. Kohtumised toimuvad kolm korda aastas.

Töörühma tegevuse eesmärk on:

 • olla regionaalse, piiriülese ja valdkondadevahelise merealase ruumilise planeerimise alase dialoogi pidamise foorum, et aidata kaasa lähenemisviiside ühtlustamisele;
 • aidata VASAB-i ruumilise planeerimise ja arengu komisjonil ja liikmesriikidel ellu viia 2009. aastal otsustatud tegevusi, mis on kirjeldatud dokumendis "VASAB Long Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region towards the next Ministerial Conference";
 • aidata HELCOM-il ja liikmesriikidel ellu viia dokumendis "HELCOM Baltic Sea Action Plan 2007" ja selle järgdokumentides otsustatud ja kirjeldatud merealade ruumilise planeerimisega seotud tegevusi;
 • pakkuda Läänemere maadele võimalust arutleda rahvusvaheliste kokkulepete, Euroopa Liidu seadusandlike dokumentide ja poliitikate ning Läänemere riikide ühiste ja riiklike poliitikate seoste üle;
 • aidata profileerida Läänemere regiooni kui eeskuju merealade ruumilise planeerimise valdkonnas ning seda nii üle-euroopalises kui üleilmses mastaabis.

Merealade ekspertide töörühm


Mereala ruumilise planeerimise käigus kavandatakse seda, millal ja kus leiab merel aset inimtegevus, et see oleks võimalikult tõhus ja säästev.

Euroopa Komisjon tegi 2013. aasta märtsis ettepaneku, mille kohaselt loodaks mereala ruumilise planeerimise ja rannikuala tervikmajandamise ühine raamistik. Kuigi igale liikmesriigile jäävad oma merealase tegevuse planeerimisel vabad käed, on õigusakti eesmärk muuta kohalikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil toimuv merealadega seotud planeerimine ühiste miinimumnõuete abil koordineeritumaks.

Merealade ekspertide töörühm aitab tagada Euroopa Komisjonile informatsiooni ja nõuandeid seoses merealade ruumilise planeerimisega.

Mereala ruumilisest planeerimisest saadav kasu:

 • konfliktide vähendamine sektorite ja tegevuste vahel;
 • investeeringute toetamine;
 • koordineerimise suurendamine riikide valitsuste vahel;
 • piiriülese koostöö suurendamine;
 • keskkonna kaitsmine.
 

Baltic SCOPE


2014. aasta juulis vastu võetud Euroopa Liidu direktiiv näeb ette, et 2021. aastaks peab kõigil liikmesriikidel olema oma mereala planeering, mis piltlikult öeldes määratleb ära, kuidas kalurid, suvitajad ja kaubalaevad saaksid üksteist ning keskkonda arvestades merealal tegutseda.

Muuhulgas seab direktiiv liikmesriikidele ülesandeks teha mereala ruumilisel planeerimisel omavahel koostööd. See on vajalik, et riikide pikaajalised eesmärgid oma mereala kasutamisel oleksid kooskõlas. Toetamaks piiriülest mereala planeerimist ja ühisprojekte, on selleks ette nähtud Euroopa Liidu poolne rahastus.

Siseministeerium valmistas 2014. aasta sügisel koostöös teiste Läänemere riikidega ette projekti “Baltic SCOPE”, mis sai Euroopa Komisjoni heakskiidu 2015. aasta alguses. Projekti peamisteks ülesanneteks on Eesti mereala planeerimise ette valmistamine ja piiriülese mereala planeerimise sõlmküsimuste lahendamine Eesti-Läti-Rootsi pilootalal ning Rootsi-Saksamaa-Taani-Poola pilootalal. Teisisõnu, projektiga selgitatakse välja, millised küsimused vajavad piiriülest käsitlust ja kuidas seda praktiliselt teha.

Projekt annab sisendi tegelmaks teemadega, nagu näiteks transport, energeetika, kalandus ja keskkond.  Neid kõiki tuleb Eesti mereala planeeringu koostamisel arvestada. Muuhulgas tuleb hinnata sektoritevahelisi võimalikke konflikte ja sünergiat.

Ühise töö tulemusel valmivad põhimõtted, mida on võimalik rakendada kogu Läänemeres mereala planeeringute koostamisel ja elluviimisel.

Baltic SCOPE on märkimisväärne ka selle poolest, et esmakordselt on tegu projektiga, kus osalevad institutsioonid – ministeeriumid, agentuurid jt – vastutavad otseselt Läänemere piirkonnas mereala ruumise planeerimise eest.

Riikidest osalevad projektis Eesti, Läti, Rootsi, Saksamaa, Poola, Taani ja Soome. Samuti on projekti kaasatud Läänemeremaade ruumilise planeerimise võrgustik (VASAB), Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon (HELCOM), Põhjamaade ruumilise arengu keskus (NORDREGIO) ning Soome Keskkonnainstituut (SYKE).

Projekt kestab 2 aastat ning selle kogueelarve on 2,6 miljonit eurot.

Lisainfo: www.balticscope.eu

Baltic SCOPE logo

 

Viimati uuendatud: 14. Juuli 2017