Maakonnaplaneeringud

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustas 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võttis muuhulgas üle osa maavalitsuste seniseid ruumilise planeerimise alased ülesandeid.

Kehtivad maakonnaplaneeringud on leitavad SIIT.

Koostamisel olevad maakonnaplaneeringud:

Pärnu jõe teemaplaneering

Rail Baltic maakonnaplaneeringu uuendamine

Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku teemaplaneering

 

Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneering „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“

 

Teemaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

 

16.09.2021 saatis Rahandusministeerium (557.69 KB, PDF) teemaplaneeringu lähteseisukohtade ning keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse eelnõu koos planeeringuala kirjeldusega lähteseisukohtade eelnõus loetletud koostöötegijatele ning kaasatavatele ettepanekute esitamiseks, lähtuvalt planeerimisseaduse § 61 lõikest 1.

Materjalide kohta esitasid oma ettepanekud: 

​​​ (58.46 KB, PDF)

Ülevaade laekunud ettepanekutest ning Rahandusministeeriumi vastused ettepanekutega arvestamise kohta on toodud koondtabelis (281.69 KB, PDF) (01.12.2021).

Ettepanekute alusel täiendatud teemaplaneeringu materjalid:

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

Vabariigi Valitsus algatas 15.01.2021 korraldusega nr 15 (51.58 KB, PDF) Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eelhindamise tulemusena leiti, et KSH algatamine on vajalik, kuna kavandatava tegevusega ei ole võimalik välistada ebasoodsaid mõjusid piirkonna Natura 2000 võrgustiku aladele (eelhinnang (1 MB, PDF) ja eelhinnangu lisa (1.02 MB, PDF)).

Viimaste aastate jooksul on kiiresti kasvanud Pärnu jõe kasutamine veeliikluse- ja spordialana, puhkuse veetmiseks ja kalastamiseks. Lammutatud Sindi pais on avanud läbipääsu Pärnu jõel ning sellega on loonud täiesti uued võimalused ja eeldused piirkonna arendamiseks. Üha hoogustuv tegevus on kaasa toonud erinevate huvigruppide vastuolud nii vee- kui kaldaala kasutamisel.

Teemaplaneeringu ja selle KSH algatamise eesmärk on esimest korda ühtses planeerimisdokumendis määrata Pärnu jõe vee- ja kaldaala kui terviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused aastani 2030 ja sellele järgnevatel aastatel ning seada tingimused nende elluviimiseks. Avaliku planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades seejuures loodus- ja kultuuriväärtused. Tasakaalustada  planeeringuala kasutajate erinevad huvid nii keskkonnaalasest, sotsiaal-majanduslikust, kultuur-ajaloolisest kui ka veeliikluse aspektist lähtuvalt (algatamise korralduse seletuskiri (426.38 KB, PDF)).

Teemaplaneering  koostatakse riiklike ja Pärnu maakonna kohalike omavalitsuste huvide ja arenguvajaduste väljendamiseks. Teemaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute jt arengudokumentide, samuti erinevate riiklike ja valdkondlike arengudokumentide koostamisel.

Teemaplaneeringu ala (475.16 KB, PDF) paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumidel, haarab jõe vee - ja kaldaala suudmest Kurgjani. Planeeringuala suurus on 42 000 ha.

Teemaplaneeringu koostab ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Teemaplaneering koostatakse kolme aasta jooksul ja selle kehtestab Vabariigi Valitsus.

Planeeringu alusuuringud

 

Veebikaart

  • Transport ja liikuvus Pärnu jõel ning nende seotus merega (2021)

Aruanne (3.74 MB, PDF)

Aruande kokkuvõte (278.42 KB, PDF)

Veebikaart

Lisainfo:

Raine Viitas, ruumilise planeerimise peaspetsialist, tel: 7155 865, e-post: raine.viitas@fin.ee ja Tiiu Pärn, planeeringute järelevalve nõunik, tel: 7155 866, e-post: tiiu.parn@fin.ee.

 

Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamine

 

Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

 

Võrdlustulemuste aruande eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid:

  • 7. septembril kell 17.00 – 20.00 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3, Pärnu) ja veebikeskkonnas. 
  • 9. septembril kell 17.00 – 20.00 Kilingi-Nõmme klubis (Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme);
  • 11. septembril kell 13.00 – 16.00 Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (Pargi tee 1, Uulu küla);

Avalikel aruteludel tutvustati ja arutati väljapaneku käigus laekunud ettepanekuid ja küsimusi.

Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avalik väljapanek

 

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" uuendamise võimalike asukohavariantide aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 5. juuli kuni 9. august 2021.

Aruanne: Pärnu maakonnaplaneeringu "Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" uuendamine trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas (885.24 KB, PDF)

Lisa 1. Võrdlustabel (271.39 KB, PDF)

Lisa 2. Asukohajoonis (3.2 MB, PDF)

Lisa 3. Arheoloogilise uuringu aruanne (1013 KB, PDF)

Lisa 4. Asustusstruktuuri uuring (517.1 KB, PDF) ja asustusstruktuuri uuringu joonised (13.92 MB, ZIP)

Lisa 5. Kultuuripärandi uuring (854.96 KB, PDF) ja kultuuripärandi uuringu joonised (1.9 MB, PDF)

Lisa 6. Natura erkspertarvamus  (2.59 MB, PDF)

Rail Balticu raudtee trassi koridori Pärnu maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 12.04.2012 korraldusega nr 173. Planeeringu koostamise eesmärgiks on Rail Baltic raudteeliini trassi koridori asukoha määramine, et luua ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel. Samaaegselt koostati maakonnaplaneeringud ka Harju ja Rapla maakondades.

Riigikohtu 19.05.2020 otsusega kohtuasjas nr 3-18-529  tühistas kohus riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 „Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine“ kehtestatud maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas ehk planeeringualal, mis paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna ning Saarde ja Häädemeeste valdade territooriumidel. Riigihalduse minister otsustas uuendada vastavas tühistatud trassilõikude piirkonnas vana planeerimismenetluse alates planeeringu eskiislahenduse ja KSH aruande eelnõu koostamisest.

Alates 5. juulist on kättesaadavad tühistatud trassilõigu osas täiendavate trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu. Võrdlustulemuste aruanne annab selgituse trassikoridoride võrdlemise alustest, koondülevaate võrdlustulemustest võrdlusgruppide lõikes ning võrdlustulemuste alusel kujunenud soovituse eelistatud trassikoridori kulgemise osas. Tegemist on maakonnaplaneeringu uuendamise esimese etapiga. Pärast koostööd avalikkuse ja ametiasutustega võrdlustulemuste osas ning nende täiendamist koostatakse planeeringulahendus eelistatud trassikoridorile. Paralleelselt planeeringu koostamisega viiakse läbi ka keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Lisaks veebilehele oli võimalik trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu materjalidega tutvuda paberkandjal avaliku väljapaneku toimumise ajal.

Avalikul väljapanekul olevate materjalide tutvustamiseks korraldas Rahandusministeerium 8. juulil Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuses (Pargi tee 1, Uulu küla) arutelu, kus selgitati, mis on avalikul väljapanekul olevate dokumentide eesmärk, milline on nende koostamise protsess olnud seni ja mis saab edasi.

Trassialternatiivide võrdlustulemuste aruande eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi sai esitada kuni 9. augustini 2021.

Teabepäev

 

Seoses Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamisega toimus 28. aprillil 2021 teabepäev, kus planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostajad tutvustasid käimasolevat protsessi, planeeringu lähteseisukohti ning uuendatud KSH programmi. Samuti anti ülevaade projekti edasisest ajakavast.

Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH uuendamine puudutab umbes 40 km lõiku Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelisel alal. Uuendamine viiakse läbi riigikohtu 2020. aasta otsuse alusel tühistatud trassilõikudes. Trassi alternatiivide skeem (1.44 MB, PDF).

Vastavalt kohtuotsusele oli võimalik algatada tühistatud trassilõikudes uus planeering või uuendada vana maakonnaplaneeringu menetlust vastavalt selle algatamise ajal kehtinud normidele. Arvestades planeerimisprotsessi sisulist tööd, kestvust ja maksumust, Rail Balticu projekti rahvusvahelisi kokkuleppeid ning muid tegureid, otsustas riigihalduse minister sobivamaks maakonnaplaneeringu menetluse uuendamise.

Planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium, projekti koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Planeeringu ja KSH koostajateks on konsortsium OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Saksamaa) ja PROINTEC S.A. (Hispaania) koostöös Skepast&Puhkim OÜ (Eesti) ja Estonian, Latvian & Lithuanian Environment SIA-ga (Eesti/Läti).

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetluse uuendamine


Pärnu maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks algatas Vabariigi Valitsus 12.04.2012 korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks“. Pärnu maavanem algatas maakonnaplaneeringu KSH 23.04.2012 korraldusega nr 267. Riigihalduse minister kehtestas koostatud Pärnu maakonnaplaneeringu 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“.

Riigikohtu 19.05.2020 asjas nr 3-18-529 tehtud otsusega tühistati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga kehtestatud Pärnu maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas.

Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH menetluse uuendamise eesmärk on leida Rail Baltic raudtee trassile asukoht Riigikohtu otsuse alusel tühistatud trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas. Rail Balticu raudteega luuakse uus rahvusvaheline ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, millega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning keskkonnahoid. Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Pärnu maakonnaplaneeringu kehtestab riigihalduse minister käskkirjaga.

Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH menetlust uuendatakse planeeringualal, mis paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna ning Saarde ja Häädemeeste valdade territooriumitel. Täpsemalt Pärnu linnas Silla ja Vaskrääma külade territooriumitel. Saarde vallas Allikukivi, Ilvese, Jaamaküla, Jäärja, Kalda, Kalita, Kamali, Kanaküla, Kikepera, Kõveri, Kärsu, Laiksaare, Lanksaare, Leipste, Lodja, Lähkma, Marana, Marina, Metsaääre, Mustla, Oissaare, Pihke, Rabaküla, Reinu, Ristiküla, Saarde, Saunametsa, Sigaste, Surju, Tali, Tuuliku, Tõlla, Veelikse, Viisireiu ja Väljaküla külade, Tihemetsa aleviku ning Kilingi-Nõmme linna) territooriumitel. Häädemeeste vallas Arumetsa, Jaagupi, Kabli, Krundiküla, Laadi, Leina, Lepaküla, Majaka, Massiaru, Mereküla, Metsaküla, Nepste, Papisilla, Penu, Piirumi, Pulgoja, Rannametsa, Reiu, Sooküla, Soometsa, Tahkuranna, Urissaare, Uuemaa, Uulu ja Võidu külade ning Häädemeeste ja Võiste aleviku territooriumitel. Planeeringuala pindala on 1357 km2.

 

Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramise planeeringu uuendamise kohta Pärnu maakonnas leiab lisateavet ka järgnevatest meediakajastustest:

ERR uudised 19. mai 2020 "Riigikohus tühistas osaliselt Rail Balticu trassi planeeringu Pärnus"

Ärileht 20. mai 2020 "Riigikohus tühistas lindude elupaiga tõttu osaliselt Rail Balticu trassi"

Postimees 20. mai 2020 "Rail Balticu Pärnu lõigu planeering läheb uuendamisele"

Maaleht 22. mai 2020 "Jaak Aab Riigikohtu otsusest: Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu ümberhindamisele kulub umbes aasta"

Vikerraadio Uudis+ teine saatetund 22. mai 2020, stuudios Jaak Aab "Jaak Aab probleemidest Rail Balticu Pärnu lõigul"

Pealinn 11. juuni 2020 "Riik uuendab kohtuotsuse tõttu Rail Balticu maakonnaplaneeringut"

Raadio Kuku Raadioekspress 11. juuni 2020 "Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu menetlust uuendatakse"

Pärnus Strandi spaa- ja konverentsihotellis peeti 2. juulil 2020 Rail Balticu (RB) teemaline foorum "mis ja kuidas edasi?". Heddy Klaseni tehtud ettekanne on kättesaadav siin (747.08 KB, PDF)

Maaleht 2. juuni 2020 "Rail Balticu foorum: Pärnu maakonnaplaneeringus uuendatakse 45 km trassilõik. Muus osas jääb planeering püsima"

Lisainfo:

Alan Rood, regionaalplaneerimise nõunik, tel: 7155 805, e-post: alan.rood@fin.ee ja Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 6113 233, e-post: siim.orav@fin.ee.

 

Ida-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine"

 

Koostatava teemaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi uuel veebilehel, mis asub SIIN.

 

Planeeringu lähtekohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalik arutelu

 

Planeeringu lähtekohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimus 27. september kuni 24. oktoober 2021 (Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-juhtimissüsteemi seadus (KeHJS) § 37 lõige 3) ja planeeringu lähtekohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmile esitatud ettepanekute avalik arutelu korraldati 3. november 2021 Lüganuse Vallavalitsuses.

Planeeringu lähtekohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek

 

Selleks, et anda huvigruppidele võimalus täiendatud lähtematerjalidega tutvuda ja vajadusel oma põhjendatud ettepanekuid esitada, korraldatakse 27.09-24.10.2021 "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamise" joonehitise teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek.

Planeeringu eesmärgiks on Uus-Kiviõli kaevanduse logistika taristule optimaalse asukoha leidmine variantide võrdluse teel, mis on edaspidi alus taristu ehitamiseks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamisele. Planeeringuala asub Alutaguse valla Võrnu külas ja Lüganuse valla Ojamaa, Rebu ja Rääsa külades (skeem (8.11 MB, PDF)). Planeeringu lähtematerjalidega määratakse edasine planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise töökava.

Korrigeeritud lähtematerjalid:

Materjalidega saab tutvuda ka paberkandjal Alutaguse Vallavalitsuses Iisakul (Tartu mnt 56) ning Lüganuse Vallavalitsuses Kiviõlis (Keskpuiestee 20) vallavalitsuste lahtiolekuaegadel.

Kõigile laekunud ettepanekutele ja arvamustele vastatakse kirjalikult pärast lähtematerjalide avalikustamise lõppu.

Planeeringu lähtekohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule trassikoridoride aluste maaüksuste omanike ning kaasamiskavas toodud isikute ja asutuste käest arvamuse küsimine

 

19. juuli kuni 19. august 2021 toimus Ida- Viru maakonnaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku teemaplaneeringu" lähtekohtade eelnõule ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi eelnõule trassikoridoride aluste maaüksuste omanike ning kaasamiskavas toodud isikute ja asutuste käest arvamuse küsimine (alus KeHJS § 36-1 lõige 1).

 

Kõigil kaasatavatel oli võimalus avaldada planeeringu lähtematerjalide kohta kirjalikult arvamust. Laekunud arvamuste ja ettepanekute alusel korrigeeriti lähtekohtade eelnõud ja KSH programmi.

Planeeringu menetlusega jätkamine

 

Pärast pikki läbirääkimisi huvitatud isikuga kuulutati 2021. aasta jaanuaris välja riigihange maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu konsultandi leidmiseks. Esialgne eesmärk - trassikoridori planeerimine Uus-Kiviõli kaevandusest Auvere tööstusalale otsustati jagada kaheks eraldiseisvaks etapiks:

  • I etapp Rääsa – Ojamaa tööstusterritooriumide vaheline logistikalahendus
  • II etapp Ojamaa – Ereda tööstusterritooriumide vaheline logistikalahendus

Riigihange kuulutati välja I etapi logistikalahenduse leidmiseks. Konsultandi tööülesandeks on koostada maakonnaplaneeringu teemaplaneering Rääsa ja Ojamaa tööstusterritooriumide vahelise transporditrassi koridori lahenduse leidmiseks erinevate valikute võrdluse teel ja transpordikoridori keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine.

Planeeringu algatamine

 

Ida-Viru maavanema 19.06.2015 korraldusega nr 1-1/2015/150 (193.75 KB, PDF) algatati Ida-Viru maakonnaplaneeringu täpsustamiseks ja täiendamiseks joonehitise teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku kavandamine" koostamine. Sama korraldusega algatati kavandatava trassikoridori keskkonnamõjude tuvastamiseks keskkonnamõju strateegilise hindamine.

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 1 menetletakse enne 1.07.2015 algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes kuni 30. juuni 2015 kehtinud planeerimisseaduses sätestatud nõuetest.

Teemaplaneeringu eesmärgiks on põlevkivi transpordiks vajaliku logistikataristu planeerimine Uus-Kiviõli kaevandusest Auvere tööstusalale, mille üheks variandiks on 12-17,5 km pikkuse raudtee või lintkonveieri trassikoridori kavandamine Aidu-Liivalt Ereda ülesõiduni või endise Viru kaevanduseni ning vajadusel raudtee(laadimis)jaama asukoha leidmine Ereda küla territooriumil. Teemaplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kättesaadav SIIT (282.22 KB, PDF).

Lisainfo:

Tiit Toos, ruumilise planeerimise peaspetsialist, tel: 7155 813, e-post: tiit.toos@fin.ee ja Alan Rood, regionaalplaneerimise nõunik, tel: 7155 805, e-post: alan.rood@fin.ee.

 

Viimati uuendatud: 10. jaanuar 2022