Maakonnaplaneeringud

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu alustas 1. jaanuarist 2018 rahandusministeeriumi koosseisus tööd regionaalhalduse osakond, mis võttis muuhulgas üle osa maavalitsuste seniseid ruumilise planeerimise alased ülesandeid.

Kehtivad maakonnaplaneeringud on leitavad SIIT.

Koostamisel olevad maakonnaplaneeringud:
Pärnu jõe teemaplaneering

Rail Baltic maakonnaplaneeringu uuendamine

Uus-Kiviõli kaevanduse logistikataristu asukohavaliku teemaplaneering

 

Rahandusministeerium teatab Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamisest

 

Vabariigi Valitsus algatas 15.01.2021 korraldusega nr 15 (51.58 KB, PDF) Pärnu maakonna planeeringu teemaplaneeringu „Pärnu jõe ja kaldaala ruumilise arengu perspektiiv ning seosed mereplaneeringuga“ ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise. Eelhindamise tulemusena leiti, et KSH algatamine on vajalik, kuna kavandatava tegevusega ei ole võimalik välistada ebasoodsaid mõjusid piirkonna Natura 2000 võrgustiku aladele (eelhinnang (1 MB, PDF) ja eelhinnangu lisa (1.02 MB, PDF)).

Viimaste aastate jooksul on kiiresti kasvanud Pärnu jõe kasutamine veeliikluse- ja spordialana, puhkuse veetmiseks ja kalastamiseks. Lammutatud Sindi pais on avanud läbipääsu Pärnu jõel ning sellega on loonud täiesti uued võimalused ja eeldused piirkonna arendamiseks. Üha hoogustuv tegevus on kaasa toonud erinevate huvigruppide vastuolud nii vee- kui kaldaala kasutamisel.

Teemaplaneeringu ja selle KSH algatamise eesmärk on esimest korda ühtses planeerimisdokumendis määrata Pärnu jõe vee- ja kaldaala kui terviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused aastani 2030 ja sellele järgnevatel aastatel ning seada tingimused nende elluviimiseks. Avaliku planeerimisprotsessi tulemusena kavandada jõeruumi kasutus, mis tagab positiivse mõju piirkonna elanikele ja majandusele tervikuna, säilitades seejuures loodus- ja kultuuriväärtused. Tasakaalustada  planeeringuala kasutajate erinevad huvid nii keskkonnaalasest, sotsiaal-majanduslikust, kultuur-ajaloolisest kui ka veeliikluse aspektist lähtuvalt (algatamise korralduse seletuskiri (426.38 KB, PDF)).

Teemaplaneering  koostatakse riiklike ja Pärnu maakonna kohalike omavalitsuste huvide ja arenguvajaduste väljendamiseks. Teemaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute jt arengudokumentide, samuti erinevate riiklike ja valdkondlike arengudokumentide koostamisel.

Teemaplaneeringu ala (475.16 KB, PDF) paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna, Tori valla ja Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumidel, haarab jõe vee - ja kaldaala suudmest Kurgjani. Planeeringuala suurus on 42 000 ha.

Teemaplaneeringu koostab ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Teemaplaneering koostatakse kolme aasta jooksul ja selle kehtestab Vabariigi Valitsus.

Lisainfo:

Raine Viitas, ruumilise planeerimise peaspetsialist, tel: 7155 865, e-post: raine.viitas@fin.ee ja Tiiu Pärn, planeeringute järelevalve nõunik, tel: 7155 866, e-post: tiiu.parn@fin.ee.

 

Rail Baltic Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamine

 

 

Planeeringu tegevused

 

Seoses Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu menetluse uuendamisega toimus 28. aprillil 2021 teabepäev, kus planeeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostajad tutvustasid käimasolevat protsessi, planeeringu lähteseisukohti ning uuendatud KSH programmi. Samuti anti ülevaade projekti edasisest ajakavast. 

Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH uuendamine puudutab umbes 40 km lõiku Pärnu ja Eesti-Läti piiri vahelisel alal. Uuendamine viiakse läbi riigikohtu 2020. aasta otsuse alusel tühistatud trassilõikudes. Trassi alternatiivide skeem. (1.44 MB, PDF)

Vastavalt kohtuotsusele oli võimalik algatada tühistatud trassilõikudes uus planeering või uuendada vana maakonnaplaneeringu menetlust vastavalt selle algatamise ajal kehtinud normidele. Arvestades planeerimisprotsessi sisulist tööd, kestvust ja maksumust, Rail Balticu projekti rahvusvahelisi kokkuleppeid ning muid tegureid, otsustas riigihalduse minister sobivamaks maakonnaplaneeringu menetluse uuendamise.

Planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium, projekti koordineerib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Planeeringu ja KSH koostajateks on konsortsium OBERMEYER Planen + Beraten GmbH (Saksamaa) ja PROINTEC S.A. (Hispaania) koostöös Skepast&Puhkim OÜ (Eesti) ja Estonian, Latvian & Lithuanian Environment SIA-ga (Eesti/Läti).

 

 

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetluse uuendamine

 

Pärnu maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks algatas Vabariigi Valitsus 12.04.2012 korraldusega nr 173 „Maakonnaplaneeringu koostamise algatamine Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks“. Pärnu maavanem algatas maakonnaplaneeringu KSH 23.04.2012 korraldusega nr 267. Riigihalduse minister kehtestas koostatud Pärnu maakonnaplaneeringu 13.02.2018 käskkirjaga nr 1.1-4/40 „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“.

Riigikohtu 19.05.2020 asjas nr 3-18-529 tehtud otsusega tühistati riigihalduse ministri 13.02.2018 käskkirjaga kehtestatud Pärnu maakonnaplaneering „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas.

 

 

Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH menetluse uuendamise eesmärk on leida Rail Baltic raudtee trassile asukoht Riigikohtu otsuse alusel tühistatud trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas. Rail Balticu raudteega luuakse uus rahvusvaheline ühendus Balti riikide ja Euroopa raudteevõrgu vahel, millega kaasneb inimeste ja kaupade parem liikumisvõimalus ning keskkonnahoid. Pärnu maakonnaplaneeringu uuendamist ja KSH läbiviimist korraldab Rahandusministeerium. Pärnu maakonnaplaneeringu kehtestab riigihalduse minister käskkirjaga.

Pärnu maakonnaplaneeringu ja KSH menetlust uuendatakse planeeringualal, mis paikneb Pärnu maakonnas Pärnu linna ning Saarde ja Häädemeeste valdade territooriumitel. Täpsemalt Pärnu linnas Silla ja Vaskrääma külade territooriumitel. Saarde vallas Allikukivi, Ilvese, Jaamaküla, Jäärja, Kalda, Kalita, Kamali, Kanaküla, Kikepera, Kõveri, Kärsu, Laiksaare, Lanksaare, Leipste, Lodja, Lähkma, Marana, Marina, Metsaääre, Mustla, Oissaare, Pihke, Rabaküla, Reinu, Ristiküla, Saarde, Saunametsa, Sigaste, Surju, Tali, Tuuliku, Tõlla, Veelikse, Viisireiu ja Väljaküla külade, Tihemetsa aleviku ning Kilingi-Nõmme linna) territooriumitel. Häädemeeste vallas Arumetsa, Jaagupi, Kabli, Krundiküla, Laadi, Leina, Lepaküla, Majaka, Massiaru, Mereküla, Metsaküla, Nepste, Papisilla, Penu, Piirumi, Pulgoja, Rannametsa, Reiu, Sooküla, Soometsa, Tahkuranna, Urissaare, Uuemaa, Uulu ja Võidu külade ning Häädemeeste ja Võiste aleviku territooriumitel. Planeeringuala pindala on 1357 km2.

 

Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramise planeeringu uuendamise kohta Pärnu maakonnas leiab lisateavet ka järgnevatest meediakajastustest:

ERR uudised 19. mai 2020 "Riigikohus tühistas osaliselt Rail Balticu trassi planeeringu Pärnus"

Ärileht 20. mai 2020 "Riigikohus tühistas lindude elupaiga tõttu osaliselt Rail Balticu trassi"

Postimees 20. mai 2020 "Rail Balticu Pärnu lõigu planeering läheb uuendamisele"

Maaleht 22. mai 2020 "Jaak Aab Riigikohtu otsusest: Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu ümberhindamisele kulub umbes aasta"

Vikerraadio Uudis+ teine saatetund 22. mai 2020, stuudios Jaak Aab "Jaak Aab probleemidest Rail Balticu Pärnu lõigul"

Pealinn 11. juuni 2020 "Riik uuendab kohtuotsuse tõttu Rail Balticu maakonnaplaneeringut"

Raadio Kuku Raadioekspress 11. juuni 2020 "Rail Balticu Pärnu maakonnaplaneeringu menetlust uuendatakse"

Pärnus Strandi spaa- ja konverentsihotellis peeti 2. juulil 2020 Rail Balticu (RB) teemaline foorum "mis ja kuidas edasi?". Heddy Klaseni tehtud ettekanne on kättesaadav siin (747.08 KB, PDF)

Maaleht 2. juuni 2020 "Rail Balticu foorum: Pärnu maakonnaplaneeringus uuendatakse 45 km trassilõik. Muus osas jääb planeering püsima"

Lisainfo:

Alan Rood, regionaalhalduse osakonna nõunik, tel: 7155 805, e-post: alan.rood@fin.ee ja Siim Orav, riigi eriplaneeringute koostamise nõunik, tel: 6113 233, e-post: siim.orav@fin.ee.

 

Viimati uuendatud: 9. juuni 2021