Ruumiline planeerimine

Ruumilise planeerimise kaudu luuakse eeldused ühiskonnaliikmete vajadusi ja huve arvestava, demokraatliku, pikaajalise, tasakaalustatud ruumilise arengu, maakasutuse, kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks, soodustades keskkonnahoidlikku ning majanduslikult, kultuuriliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikku arengut. Ruumilise planeerimise põhiülesanne on maa-ala ruumilise arengu põhimõtetes ja tingimustes kokkuleppimine.

 

Planeeringuga koostatakse planeeringuala kohta terviklik ruumilahendus, millega määratakse maakasutus- ja ehitustingimused. Eesti planeerimissüsteemis on kuus liiki planeeringuid.  Planeeringud jagunevad üleriigilisteks, maakondlikeks, üld- ja detailplaneeringuteks ning riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuteks. Üleriigilised, maakonna- ja riigi eriplaneeringud on riigi tasandil koostatavad planeeringud, mille peamine eesmärk on väljendada riigi ruumilise arengu vajadusi.

Info riigi eriplaneeringute kohta on leitavad SIIT.
Koostamisel olevad maakonnaplaneeringud on leitavad SIIT.
Kehtivad maakonnaplaneeringud on leitavad SIIT.

Kohalikul omavalitsusel on seadusest tulenev ulatuslik planeerimisautonoomia koostada oma territooriumi või selle osa kohta kohaliku omavalitsuse tasandi planeeringuid. Kohalike omavalitsuste planeeringud on leitavad omavalitsuste veebilehtedelt.

 

Üleriigiline planeering "Eesti 2030+"


Üleriigiline planeering „Eesti 2030+“ kehtestati Vabariigi Valitsuse poolt 30. augustil 2012.a korraldusega nr 368 (loe lähemalt teemalehelt).

Üleriigiline planeering käsitleb ruumilisi seoseid teiste riikidega, samuti Eesti riigi erinevaid regioone ning kogu maa- ja veeala tervikuna. „Eesti 2030+ (7.54 MB, PDF)” on strateegiline dokument, mis seab eesmärgiks otstarbeka ruumikasutuse saavutamise Eesti kui terviku mastaabis ning seab keskkonna eripärast lähtuvad ruumilised alused asustuse, liikuvuse, üleriigilise tehnilise taristu ja regionaalarengu kujundamiseks.

Koostöös valminud planeering on ühiskondlik kokkulepe riigi ruumilise arengu suunamiseks.

Üleriigilise planeeringu põhisuunad ja eesmärgid


  • Tasakaalustatud ja kestlik asustuse areng, mis eeldab olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- ja majanduskeskkonna kujundamist ning töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamist toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu;
  • Head ja mugavad liikumisvõimalused, mis eeldab teenuste, haridusasutuste ja töökohtade kättesaadavuse tagamist läbi toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kestlike transpordiliikide abil, kiire, piisava sagedusega ja mugava ühenduse tagamise läbi välismaailmaga ning läbi erinevate transpordiliikide tasakaalustatud kasutamise, arvestades piirkondlikke eripärasid;
  • Varustatus energiataristuga, mis eeldab elektritootmisvõimsuse arendamisel keskendumist Eesti varustamisele energiaga, paigutades uued energiatootmisüksused ruumis ratsionaalselt ja kestlikult, Eesti energiavarustuse võimaluste avardamist, luues välisühendusi Läänemere piirkonna energiavõrkudega ning soovimatu mõju vältimist kliimale, saavutades taastuvenergia suurem osakaal energiavarustuses, tagades energiasäästlike meetmete rakendamine ja energiatootmise keskkonnamõju vähendamine;
  • Rohevõrgustiku sidusus ja maastikuväärtuste hoidmine.
 

Ehitusseadustik ja planeerimisseadus


1. juulil 2015 jõustusid uued seadused: ehitusseadustik ja planeerimisseadus. Uue planeerimisseaduse koostamise eesmärgiks oli planeerimisõiguse põhimõtete ja menetluse senisest selgem reguleerimine ning ühildamine muude planeerimisega seonduvate valdkondadega, sealhulgas keskkonnamõju strateegilise hindamise ja ehitusõigusega. Mõlemad seadused rakendab ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus.

Ruumilise planeerimise portaal


Alates 2015. aasta septembrikuust on kõigil huvilistel võimalus kasutada uue ruumilise planeerimise portaali teenuseid.

Portaal pakub teavet, mis aitab paremini mõista ruumilise planeerimise olemust ning aru saada planeerimisseadusest ja selle kasutusvõimalustest. Sealt leiab seaduse, rakendusdokumendid, juhendid ja muud selgitavad materjalid. Lisaks sellele on portaalis vastused korduma kippuvatele küsimustele, teave koolituste kohta ja muud vajalikku.

 

Viimati uuendatud: 19. juuni 2020