Riigi osaluste valitsemine

Riigi osalemisega aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses või mittetulundusühingus täidetakse avalikest huvidest tulenevaid ülesandeid ja/või teenitakse riigile tulu. Riigivara valitsemise üldiseid põhimõtteid reguleerib riigivaraseadus (RVS) sh riigisisest pädevuse jaotust, otsuste vastuvõtmise korda jne.

Eestis on riigi äriühingutes ja sihtasutustes osalemise õigusliku raamistiku täiendamisel juhindutud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) soovitustest. Nimetatud raamistik on määratud eelkõige RVSis, kus on muuhulgas kirjeldatud riigi osaluspoliitika üldised põhimõtted ning paika pandud riigivara valitsemise reeglid.

Riik lähtub riigile kuuluvate äriühingute osaluste valitsemisel ja seda reguleeriva õigusloome kujundamisel riigi osaluspoliitika põhimõtetest, (741.37 KB, PDF) mille valitsus kiitis heaks 16.01.2020. 

Osaluspoliitika roheline raamat (1.65 MB, PDF) keskendub riigi osaluste kitsaskohtade kaardistamisele. Jätkuna valminud valge raamat (1.15 MB, PDF) pakub lahendusi rohelises raamatus tõstatatud kitsaskohtadele, vaata ka Osaluspoliitika valge raamatu äriühingute valitsemise ekspertrühma kokkuvõte." (107.21 KB, PDF)

Rahandusministeeriumi ja Tartu Ülikooli koostöös valminud riigi äriühingu ning sihtasutuse nõukogu liikme käsiraamat (6.2 MB, PDF) annab ülevaate juhtimiseks vajalikest erialastest teadmistest ja õiguslikust raamistikust. 

Riigi osalused äriühingutes


2021. aasta jaanuaris kuulus riigile osalus 28 äriühingus (262.06 KB, PDF), sealhulgas oli riik ainuomanik 24 äriühingus ning enamusosalus kuulus riigile 3 äriühingus. 

Riik osaleb äriühingutes kolmel põhjusel: riigivõimu teostamine, muul riigivara valitseja poolt määratud avalikul eesmärgil ning tulu saamiseks. Riigi äriühingutes osalemise üldpõhimõtted on sätestatud riigivaraseadusega.

Riigi osalus äriühingutes näitab langustrendi - seda suunda on teadlikult hoitud, eelkõige muutuvatest vajadustest ja majandussektorite arengutest lähtuvalt, näiteks avalikust huvist kuni julgeoleku tagamiseni.
 

Äriühingute müügikäive ja dividendid suurenesid, puhaskasum vähenes
 

Riigi enamusosalusega äriühingute kogukäive jätkas kasvu ja saavutas müügitulu rekordi. Müügitulu suurenes 221 mln euro ehk 13,9% võrra. 

Riigile kuuluvate äriühingute puhaskasumid kokku moodustasid 2018. aastal 209 mln eurot, mis tähendab 13,6% suurenemist võrreldes eelmise aastaga. 

Kokku maksid riigi enamusosalusega äriühingud 2018. aastal dividende 153 mln eurot. 

Loe pikemalt numbriliste näitajate kokkuvõttest. (729.37 KB, PDF)

Osalus tuleks säilitada enamikus äriühingutest


Riigi äriühingute osalus säilib enamikus äriühingutes. Börsile on plaanis viia Enefit Taastuvenergia OÜ-st kuni 49%, millest 100% kuulub Eesti Energia AS-le. Strateegilisele investorile plaanitakse müüa AS Eesti Teed (100%) ja AS Operail (vähemusosalus).

Äriühinguid juhitakse riigi kui omaniku huvidest lähtuvalt

Riigi äriühinguid valitsevad valdkonnaga seotud ministeeriumid, nende üldkoosolek on minister. Kokku valitseb 6 ministeeriumi osalusi äriühingutes ning ühe äriühingu osaluse valitseja on Riigimetsa Majandamise Keskus.

 • Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on kõige enam, 18 äriühingut;
 • Rahandusministeeriumi valitsemisalas on 4 äriühingut: Eesti Energia AS, Eesti Loto AS, AS Levira ja Riigi Kinnisvara AS.

Paranemas on olukord omanikupoolsete ootuste edastamisel äriühingutele. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on kõigile enda valitsemisel olevatele äriühingutele ning Rahandusministeerium on enda valitsetavatele 100% riigi osalusega äriühingutele üldkoosoleku otsustega teatavaks teinud omaniku ootused, millest äriühingute nõukogud ja juhatused äriühingu juhtimisel peavad lähtuma. Teised ministeeriumid on omanikuootuseid kehtestanud vähesel määral. Omanikuootused on kehtestatud valdavalt 2015-2016. aastal. Omanikuootused kuuluvad perioodilisele ülevaatamisele.

Juhtimise põhireeglid (juhtorganite pädevus, moodustamise kord ja otsuste vastuvõtmine jne) lähtuvad äriseadustikust. Riigivaraseadus pigem täpsustab riigisisest rollide jaotust ja menetlusreegleid juhtimisstruktuuris.

 • Riik osaleb juhtimises eelkõige aktsionäri õiguste teostamisega ja ei tohi sekkuda äriühingu juhtimisse teistel tasanditel, võimaldades nõukogudel ja juhatustel iseseisvuse äritegevuses seatud eesmärkide saavutamiseks.
 • Keskne roll on riigi osaluse valitsejal, kelle on kõik seadusest tulenevad aktsionäri õigused ja kohustused. Osaluse valitsejaks on valitsuse määratud ministeerium või riigitulundusasutus või vähemusosalustes rahandusministeerium. Äriühinguid valitsetakse detsentariliseeritult.
 • Üldjuhul on eraõiguslike juriidiliste isikute juhtimine kahetasandiline: äriühingu igapäevast tegevust juhib juhatus, mida omakorda kontrollib ja juhendab nõukogu. Nõukogu valib ja kinnitab juhatuse.
 • Nõukogu liikmete nimetamisel osaleb osalust valitseva ministeeriumi minister, kes teostab äriühingus omanikuõigusi. Kõige uuema info nõukogu koosseisudest leiab äriregistrist, sealt leiab ka põhikirjad, milles on sätestatud nõukogu nimetamise kord.

Nimetamiskomitee

 • Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustati valitsuse 19. jaanuari 2017. aasta otsusega nimetamiskomitee, mis alustas tööd 23. veebruari 2017. aastal.
 • Nimetamiskomitee ülesandeks on teha ettepanekud äriühingu üldkoosolekule ehk vastavat äriühingut valitsevale ministrile nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks, nõukogu liikmete arvu ja makstava tasu kohta.
 • Nimetamiskomiteesse kuuluvad valitsuse otsusega alates  27.01.2020 erasektorist Toomas Tamsar, Kaido Padar, Argo Luude ja Reet Roos. Avaliku sektori esindajatena kuuluvad komisjoni rahandusministeeriumi kantsler ning roteeruva liikmena äriühingu osalust valitseva ministeeriumi kantsler. 
 • Riigi osalusega äriühingute nõukogudes on kokku ligikaudu 130 nõukogu liiget. 

Riigi äriühingutel on vara üle 7 miljardi euro ja neis töötab 13,4 tuhat inimest. Riigi äriühingute käive oli 2018. aastal kokku 1,8 miljardit eurot. 


Äriühingute aruandlus

 • Kord aastas, 1. juuniks avaldavad kõik osaluste valitsejad oma kodulehel osaluse valitsemise aruande.
 • Rahandusministeerium koordineerib äriühingute juhtimist, esitades igal aastal valitsusele koondaruande riigi osaluste valitsemise kohta, võttes aluseks kõikide osaluste valitsejate aruanded. Vajadusel koos ettepanekute ja seisukohtadega riigi äriühingute huvidest lähtuvalt, arvestades riigi osalemise eesmärke.
 • Nimekiri äriühingute (54.05 KB, PDF) (jaanuar 2021) ja sihtasutuste (52.3 KB, PDF) (jaanuar 2021) nõukogu koosseisude ning liikmete tasudega avaldatakse kord aastas rahandusministeeriumi koduelehel. 
 • Riigile kuuluvate äriühingute nimekirja uuendatakse vastavalt muudatustele või vähemalt kord aastas Rahandusminiteeriumi kodulehel.
 • Äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta info ja statistika ning omanikupoliitika põhimõtteid puudutavad teemad on igaaastastes koondaruannetes.


Rahandusministeeriumi avaldatavad riigi osalustega seotud aruanded leiab lehe lõpus!
 

Riigi sihtasutused


Ministeeriumid ja põhiseaduslikud institutsioonid teostavad asjaõigusi 67 sihtasutuses  (22.25 KB, PDF)2020. aasta aprilli seisuga.  Lisaks osaleb riik passiivselt SA-s Narva Aleksandri Kirik. Seejuures ainuasutajaks on riik neist 40 sihtasutuses.

Riigi sihtasutuste varade kogumaht moodustas 2018. aasta lõpus 1,25 mld eurot. 

Perioodil 2006—2018 on riigi sihtasutuste arv aastate lõikes muutunud, kuid 2018. aasta lõpuks on sihtasutusi ühe võrra vähem, kui 2006. aastal. Töötajate arv on vaadeldavas perioodis olnud tõusutrendis, kasvades kokku 50% võrra ja moodustades 2018. aasta lõpu seisuga 17867 täisajaga töötajat (aastane kasv 5%). 

Riik osaleb sihtasutustes kolmel põhjusel: riigivõimu teostamine, muul riigivara valitseja poolt määratud avalikul eesmärgil ning tulu saamiseks.

 • Enamik sihtasutustest on ühiskondliku rõhuasetusega nagu näiteks kultuur, tervishoid, mitmesugused teadus- ja arenduskeskused
 • Sihtasutusi valitsetakse detsentraliseeritult vastavalt nende tegevusvaldkonnale.
 • Iga aasta hinnatakse osaluse säilitamise vajalikkust.


Varade, tulude ja kulude kasv
 

Riigi osalusega sihtasutuste varade (sh netovarade) maht on perioodis 2011—2018 kasvutrendis.  Samuti on kasvanud nii netovarad kui likviidsed varad, ainult laenukohustused on vähenenud, seega tervikuna riigi sihtasutuste finantsseisund tugevneb stabiilselt. 
 

Loe pikemalt numbriliste näitajate kokkuvõttest (601.38 KB, PDF)  (858.94 KB, PDF)


Mittetulundusühingud


Riik kuulub 148 mittetulundusühingusse (279.41 KB, PDF)(seisuga 31.12.2016), millest suurima osa moodustavad maaparandusühistud.

 

 

Kontakt riigi osaluste valitsemise küsimustes:
Kaupo Raag, riigivara osakonna analüütik
+372 611 3538, kaupo.raag@rahandusministeerium.ee

 

Viimati uuendatud: 27. aprill 2021