Riigi kinnisvara

Riigiasutuste omandis ja kasutuses on kokku hooneid 2,1 miljonit m². Sellest 26% on üüritud Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kaudu, 7% teistelt omanikelt, sh erasektorilt, 46% on hetkel jätkuvalt riigi omandis ja võõrandatakse RKAS-ile, 21% on riigi omandis ja ei kuulu RKAS-ile üleandmisele, näiteks kaitseministeerium, välisesindused, põhiseaduslikud institutsioonid ja riigikantselei kinnisvara.

Riigi kinnisvarastrateegia eesmärk on tagada kinnisvara haldamine ja arendamine parimal viisil. Selle saavutamiseks läks riik üle kesksele juhtimissüsteemile st riigi hoonestatud kinnisvara haldamine toimub kompetentsikeskuse RKASi kaudu, kelle ülesanne on keskselt juhtida, hallata ja arendada riigi hooneid, tegeleda pinnakasutuse optimeerimise ja mittevajalike varade müügiga.

Riigi kinnisvara valitsemise aluseks on riigivaraseadus ning rahandusministeeriumi poolt välja töötatud riigi kinnisvarastrateegia.

Uuemat infot riigi kinnisvarareformi arengute ja riigiasutuste kinnisvarakulude kasvu kohta leiab ministeeriumi blogist.

Rahandusministeerium toetab protsessi peamiselt seadusloomega ning koordineerib varade üleandmist kinnisvarateenuseid osutavale RKASile. Üleandmise aluseks on 2009. aastal valminud riigi kinnisvara inventuuri alusel tehtud valitsuse otsused.

Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne 2013-2014 (2.87 MB, PDF) keskendub riigi hoonestatud kinnisvarareformi jätkamisele ja rahastamisvõimaluste analüüsile. Lisaks annab aruanne ülevaate riigi omandis ja kasutuses olevate maade ning hoonete ning nendega tehtud tehingute kohta aastatel 2013-2014. Kokkuvõtvalt leiab aruande kohta infot ka blogist.

Riigi kinnisvara valitsemise koondaruanne (3.97 MB, PDF) (2013. a seisuga) annab ülevaate riigi omandis ja kasutuses olevate maade ja hoonete ning ning nendega tehtud tehingute kohta. Aruande põhitähelepanu on suunatud riigiasutuste hoonete majandamisele ja riigi kinnisvarastrateegia eesmärkide täitmisele.

Riigi kinnisvararegister annab ülevaate riigi omandis ja kasutuses olevast kinnisvarast ja tehingutest. Register koondab andmed maakatastrist, kinnistusraamatust, ehitisregistrist ja teiste registritest. Ministeeriumi eestvedamisel jätkub portaali arendus ning järgmisena on plaanis register liidestada riigi finantsjuhtimise infosüsteemi ja RKAS-i kinnisvarahalduse infosüsteemiga, et luua ühtne riigi kinnisvara infosüsteem, mis toetab kinnisvara juhtimise otsuseid.

Ministeerium töötab välja riigi kinnisvarakasutuse põhimõtted. Eesmärk on luua riigi kinnisvaraportfelli juhtimiseks ja finantseerimiseks ühtsed alused ning läbipaistev kinnisvarakulude haldamine ja seire. Selleks loodi ühtne regulatsioon üürilepingute sõlmimiseks. Juhtimisprotsesside tõhustamiseks ja kompetentsi tõstmiseks viiakse läbi arendusprojekte, mille ülevaated on riigi kinnisvararegistri infoportaalis.

 

Kontakt riigi kinnisvara küsimustes

 Veronika Ilsjan - riigivara osakonna nõunik
+372 611 3266, veronika.ilsjan@rahandusministeerium.ee

 

Viimati uuendatud: 22. Veebruar 2018