Riigikassa

Rahandusministeeriumi riigikassa osakond juhib riigi igapäevast rahavoogu, paigutab vaba raha ning kaasab vajadusel riigile võõrvahendeid, teostab riigiasutuste ja riigi asutatud sihtasutuste arveldusi ning korraldab laenude ja riigigarantiide väljastamist.

  • Riigiasutused ja riigi asutatud sihtasutused teevad väljamaksed eraisikutele ja ettevõtetele rahandusministeeriumi pangakontode vahendusel. Kui lepingujärgne tasu, toetus, palk või muu summa ei laekunud õigeaegselt, tuleb pöörduda vastava asutuse poole, kellega olete lepingu sõlminud või kes toetust või palka maksma peab.
  • Riigilõivud, trahvid ning muud riigiasutustele ja riigi asutatud sihtasutustele maksmisele kuuluvad summad tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontsernikontode koosseisu kuuluvatele pangakontodele.

 

 

Pangakontod ja viitenumbrid

  • Pangakontode numbrid riigilõivude ja muude riigile maksmisele kuuluvate summade (sealhulgas enne 1. juulit 2014 sundtäitmisele kuuluvad kohtulahendiga väljamõistetud avalik-õiguslikud nõuded) tasumiseks leiate siit.
  • Pangakontode numbrid Ametlike Teadaannete, patendiameti kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste, kohtute ning registri- ja kinnistustoimingute jne riigilõivude, tagatise, kautsjonite, osakapitali deposiitide jm ettemaksete tasumiseks leiate siit.
  • Alates 1. juulist 2014 tasumata jätmisel sundtäitmisele kuuluvad kohtulahenditega väljamõistetud avalik-õiguslikud rahalised nõuded tuleb tasuda maksu- ja tolliameti pangakontodele. Täpsema informatsiooni leiate siit.
  • Kohtulahenditega väljamõistetud avalik-õiguslik rahaliste nõuete tasumiseks tuleb kasutada neid makserekvisiite (pangakonto ja viitenumber), mis on toodud kohtulahendis või kohtulahendi lisas. Kui maksmisel tekivad küsimused korrektsete makserekvisiitide kohta, siis palun pöörduda kohtu poole, kes on maksmiseks kohustava lahendi teinud.

Rahandusministeeriumi pangakontode ning riigiasutuste ja sihtasutuste viitenumbrite kohta saab lisainformatsiooni telefonidel 611 3819 ja 611 3803 või e-posti aadressil abi.kassa@fin.ee.

 
Viimati uuendatud: 30. August 2017