Tegevuskord riigihangete registri tehniliste tõrgete korral kuni 21.10.2018

Vastavalt RHS § 81 lõikele 2  kui pakkumusi või taotlusi saab esitada üksnes elektrooniliselt ning pakkumuste ja taotluste esitamise elektrooniline süsteem ei ole pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäeva saabumisel või kaheksa tunni jooksul enne nimetatud tähtpäeva saabumist töökorras, peatub riigihange automaatselt ja pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäev ei saabu.

Eeldusel, et pakkumusi või taotlusi ei ole avatud, pikendab hankija elektroonilise süsteemi töö taastumise järel pakkumuste või taotluste esitamise tähtaega mõistliku aja võrra ning teavitab taotlejaid ja hankijale teadaolevaid riigihankest huvitatud ettevõtjaid tähtaja pikendamisest hanketeadet muutmata. Pikendatud tähtaeg ei või olla lühem kui üks päev tähtaja pikendamise kohta teate saatmisest arvates (RHS § 81 lg 3). See tähendab, et tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 135 lõikest 1 saab pakkumuste esitamise tähtpäeva määrata ülejärgmiseks päevaks, näiteks kui tähtaja pikendamisest teavitada 1. juunil, siis uus tähtpäev võib olla 3. juuni. Pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäeva võib määrata üksnes tööpäevale ajavahemikule kella 9.00 kuni 16.00 (RHS § 92 lg 2).

NB! Erimenetlustes on esitamise tähtpäeva edasilükkamine soovituslik!

Esitamise tähtpäeva saab hankija riigihangete registris edasi lükata järgmiselt:

  • avage hanke tööleht „Hanke teated“;
  • avage avaldatud hanketeade pliiatsi ikooniga;
  • vajutage nupule „Muuda“;
  • avage hanke üldandmete tööleht (esimene tööleht);
  • vajutage all nupule „Muuda“;
  • korrigeerige esitamise tähtpäev;
  • salvestage hanke üldandmed;
  • saatke osalejatele teade töölehelt „Teabevahetus“ (Teated, ettepanekud, kutsed – kategooria „Teade“), miks esitamise tähtpäeva lükati edasi pärast esialgse tähtpäeva saabumist.

Hanketeate muudatust registrile avaldamiseks esitada ei ole vaja. Koostamisel hanketeate võib töölehel „Hanke teated“ kustutada.
Kui olete pikendamist juba teinud, siis vaadake palun üle uus määratud tähtaeg ja vajadusel korrigeerige.

NB! Kui taotlused või pakkumused on avatud,  ei ole võimalik tähtpäeva edasi lükata ja hankemenetlus tuleb kehtetuks tunnistada. 

Küsimuste korral abistab Teid registri kasutajatugi tel 611 3693, 611 3494 või e-post register@riigihanked.riik.ee

Registri töö taastumisest teavitame.

Riigihangete register

Viimati uuendatud: 13. mai 2019