Tegevuskord riigihangete registri tõrgete korral alates 22.10.2018

Vastavalt RHS § 81 lõikele 2 kui pakkumusi või taotlusi saab esitada üksnes elektrooniliselt ning pakkumuste ja taotluste esitamise elektrooniline süsteem ei ole pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäeva saabumisel või kaheksa tunni jooksul enne nimetatud tähtpäeva saabumist töökorras, peatub riigihange automaatselt ja pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäev ei saabu.

Eeldusel, et pakkumusi või taotlusi ei ole avatud, pikendab hankija elektroonilise süsteemi töö taastumise järel pakkumuste või taotluste esitamise tähtaega mõistliku aja võrra ning teavitab taotlejaid ja hankijale teadaolevaid riigihankest huvitatud ettevõtjaid tähtaja pikendamisest hanketeadet muutmata. Pikendatud tähtaeg ei või olla lühem kui üks päev tähtaja pikendamise kohta teate saatmisest arvates (RHS § 81 lg 3). 

NB! Mitte mingil juhul ei tohi hankemenetlustes (avatud hankemenetlus, piiratud hankemenetlus, konkurentsipõhine läbirääkimistega hankemenetlus, võistlev dialoog, innovatsioonipartnerlus, väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus) alustada taotluste või pakkumuste avamist.

Pärast registri töö taastumist saab hankija hanke töölaualt algatada tegevuse „Tähtaja edasilükkamine registri tehnilise tõrke tõttu“.

TÄHELEPANU!  Tulenevalt tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 135 lõikest 1 saab pakkumuste esitamise tähtpäeva määrata ülejärgmiseks päevaks, näiteks kui tähtaja pikendamisest teavitada 1. juunil, siis uus tähtpäev võib olla 3. juuni. Pakkumuste või taotluste esitamise tähtpäeva võib määrata üksnes tööpäevale ajavahemikule kella 9.00 kuni 16.00 (RHS § 92 lg 2).

NB! Erimenetlustes (nt lihthange, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlus, kontsessioon), väikehankes või minikonkursis on esitamise tähtpäeva edasilükkamine soovituslik!

NB! Kui taotlused või pakkumused on avatud, ei ole võimalik tähtpäeva edasi lükata ja hankemenetlus tuleb kehtetuks tunnistada.

Tegevuskord registri tõrke puhul on järgmine:

  • tõrke tuvastamisel saadab registri peakasutaja e-kirjaga hankija üldisele, vastutava ja volitatatud isiku e-posti aadressile teavituse tõrkest registris ja tähtpäeva edasilükkamise vajadusest; kui tõrge oli lühiajaline ja register on jälle töökorras, teavitab registri peakasutaja kohe tõrke perioodi alguse ja lõpuaja.
  • kui võimalik (registri kaudu, kui registri teavituste süsteem töötab või väljaspool registrit, kui registreerunute andmed on olemas), teavitab hankija hanke juurde registreerunuid tekkinud olukorrast;
  • registri haldaja lisab RAM veebilehe riigihangete poliitika alamrubriiki (https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigihangete-poliitika) teavituse;
  • kui register on (jälle) töökorras, lisab registri peakasutaja registri klassifikaatorisse tõrke perioodi;
  • pikemaaajalise tõrke lõppemisel (registri kasutajatoe esmases e-kirjas ei olnud juba välja toodud tõrke perioodi) teavitab registri peakasutaja  hankijaid tõrke perioodi lõppemisest;
  • eeldusel, et taotlusi/pakkumusi ei ole avatud, saab hankija esindaja hanke meeskonnas algatada hanke töölaualt tegevuse "Tähtpäeva edasilükkamine registri tõrke tõttu";
  • Hanke juurde registreerunud saavad tähtpäeva edasilükkamise kohta teavituse;
  • registri haldaja täiendab RAM veebilehe riigihangete poliitika alamrubriigi teavitust ja lisab tõrkeperioodi RAM veebilehe riigihangete registri alamrubriiki "RHRi häired ja katkestused" (https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/riigihangete-p...).

Küsimuste korral abistab Teid registri kasutajatugi tel 611 3693, 611 3494 või e-post register@riigihanked.riik.ee

 

Viimati uuendatud: 16. november 2020