Riigihangete poliitika

Uudised

06.12.2019   Riigihangete seaduse alane nõustamistelefon ei ole 13.12.2019 kättesaadav. Riigihangete registri kasutajatoe telefon on 13.12.2019 kättesaadav kell 13:00-15:00. Vabandame.
04.12.2019   Rahandusministeerium esitas kooskõlastamiseks teabevahetust lihtsustavad riigihangete seaduse muudatused, eelnõu kättesaadav siit.
04.12.2019   Meeldetuletus: Riigihangete registris toimuvad  hooldustööd 5.12 kl 17.00 - 8.12.2019.
29.11.2019   Tallinna Linnavaraamet kutsub osalema korrashoiu kompleksteenuse hanke kavandamise turu-uuringus (260.92 KB, PDF).  
26.11.2019   Riigihangete registri töö oli häiritud 15.52-18.36. Vabandame!  
21.11.2019   Riigihangete registri töös esines täna tõrge vahemikus 14:44-15:02. Hankijaid on teavitatud tähtaegade edasilükkamise vajadusest. Vt ka töökord registri tehnilise tõrke korral
15.11.2019   Riigihangete registri töös esines täna tõrge vahemikus 11:55-11:58. Hankijaid on teavitatud tähtaegade edasilükkamise vajadusest. Vt ka töökord registri tehnilise tõrke korral.
14.11.2019   2020. a hakkavad kehtima madalamad rahvusvahelised piirmäärad.
06.11.2019   Sisejulgeoleku valdkonna hankepraktikute võrgustik iProcureNet, mille osalisteks on ka Tartu Ülikool ja Politsei- ja Piirivalveamet, on avaldanud küsimustiku piiriülese ühishankimise kohta, mis on kättesaadav siit. Küsimustikule vastates aitate kujundada soovitusi piiriülese sisejulgeoleku ühishangete tarbeks.
01.11.2019   Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari.
31.10.2019   Riigihangete panus Eesti majandusse kasvas möödunud aastal 2,7 miljardi euroni.  
25.10.2019   Kutsume hankijaid ja pakkujaid osalema praktilisel koolitusel Alltöövõtjate kontrollimine ehitustööde  hangetel 11.11 Tartus,  18.11 Rakveres ja 10.12 Tallinnas. 
23.10.2019   22. oktoobril täitus uue riigihangete registri 1. tegevusaasta.
22.10.2019   Riigihangete registri töös esines täna tõrge vahemikus 13:40-15:18. Hankijaid on teavitatud tähtaegade edasilükkamise vajadusest. Vt ka töökord registri tehnilise tõrke korral.
14.10.2019   Kutsume ettevõtjaid osalema riigihangete registri kasutajakoolitustel pakkujale 28.11 ja 10.12
02.10.2019   Riigihangete registri töös esines täna tõrge vahemikus 11:50 - 12:07. Hankijaid on teavitatud tähtaegade edasilükkamise vajadusest. Vt ka töökord registri tehnilise tõrke korral
03.09.2019   Kutsume osalema koolitusel: Riigihangete praktilised küsimused ja riigihangete registri uued võimalused.
30.08.2019   Riigihangete registri töös esines 28. ja 30.08 tehniline tõrge. Hankijaid on teavitatud tähtaegade edasilükkamise vajadusest. Vt töökord registri tehnilise tõrke korral.
21.08.2019   Riigihangete seaduse muutmiseks laekus arvukalt ettepanekuid.
19.08.2019   Elektrilevi OÜ kutsub osalema elektrivõrgu tööde teostamise sisseostu turu-uuringus (26.49 KB, DOCX).
16.08.2019   Euroopa Komisjon on avaldanud suunised kolmandate riikide pakkujate ja kaupade osalemise kohta ELi hanketurul, mis on kättesaadav siit (796.93 KB, PDF).
26.07.2019   Maksu- ja Tolliamet väljastab 1. augustist ehitustööde riigihangete keskmise töötasu tõendeid täiendatud metoodika alusel. 
26.07.2019   Euroopa Komisjon uurib regionaalsete ja kohalike omavalitsuste hankijate kogemusi Euroopa Liidu riigihankeõiguse rakendamisel. Küsitlus on avatud 30. septembrini 2019 ja kättesaadav siit.
11.07.2019   1. augustil jõuavad registri kasutajateni uus hankepassi versioon 2.0, eduka pakkuja automaatkontroll ja alltöövõtjate kontrolli mugavam lahendus.
10.07.2019   E-riigihanked lähenevad sajale protsendile.
01.07.2019   Kutsume osalema Euroopa Komisjoni korraldatavas ESPD (hankepass) teenuse rahulolu uuringus. Küsitlus on kättesaadav ka eesti keeles ja avatud kuni 15.09.2019.


ARHIIV
2017   2018   2019 I pa
 

Riigihange on ostu sooritamine riigi või mõne (reeglina) avaliku sektori asutuse poolt seaduses määratletud (riigihanke menetluse) reeglistikku järgides.

Riigihankena ostetakse asju, tellitakse teenuseid või ehitustöid. Reeglid asjade ostmiseks, teenuste või ehitustööde tellimiseks on seaduses ette nähtud selleks, et oleks tagatud maksumaksja raha õiglane, otstarbekas ja läbipaistev kasutamine.

Riigihankereeglid lähtuvad põhimõttest, et ettevõtted, kellelt teenuseid või ehitustöid tellida või asju osta, valitakse kindlatest kriteeriumitest lähtuvalt. Need valikukriteeriumid peavad olema kontrollitavad ja arusaadavad kõigile ühtmoodi ning valiku langetamisel ei ole lubatud lähtuda isiklikest tutvustest, meeldimisest või muudest subjektiivsetest asjaoludest. Kõigile ettevõtetele, kes saavad riigile soovitud asju, teenuseid või ehitustöid pakkuda, tuleb anda võrdne võimalus seda teha. Nii on tagatud eeldused maksumaksja raha võimalikult efektiivseks ja otstarbekaks ärakasutamiseks.

Riigihankereeglid jagunevad laias laastus kolme keerukusastmesse, mis sõltuvad ostule kuluvast rahasummast. Mida suurem rahasumma ostule kulub, seda reguleeritumad ja keerukamad on riigihanke, ehk ostu sooritamise, reeglid. Kui väiksemate ostude puhul võib avalik sektor anda võimaluse pakkumuse esitamiseks ning seeläbi ostu sooritamiseks vaid Eesti siseselt, siis suuremas mahus ostude puhul tuleb riigil oma ostusoovist teavitus teha Euroopa üleselt EL Teataja veebiväljaandes TED. 

Eesti on elektrooniliste riigihangete läbiviimisel esirinnas. 2017. aastal tehti meil enamus, so 93%, riigihangetest elektroonilise menetlusena. 2018. aastaks tuleb saavutada kõikide riigihangete elektrooniline menetlemine. Info ostusoovide ja nende ostude menetluse käigu kohta on kättesaadav ühest kohast – Riigihangete registrist. 

Riigihankeid korraldades saab riik soodustada ka sõltuvalt vajadusest innovaatiliste toodete turuletoomist, toetada keskkonda läbi keskkonnahoidlike toodete hankimise ning ühtlasi ka toetada riigi sotsiaalsete eesmärkide saavutamist.

Olulised viited

 

Huvitavaid fakte

 • Eestis korraldati 2018. aastal 7854 riigihanget kogumaksumusega veidi üle 2,5 miljardi euro, mis moodustas Eesti 2018. aasta SKPst 10,3% ja riigieelarvest 26,1%.
 • Rahvusvahelisi hankeid tehti 2018. aastal 16%. Välismaiste pakkujatega sõlmiti pisut üle 3% riigihankelepingutest.

 • Eesti on Euroopa Liidus eeskujuks keskse riigihangete registriga, mille kaudu on võimalik riigihankeid läbi viia ja neis osaleda elektrooniliselt. Elektrooniliste menetluste osakaal kõikidest riigihankemenetlustest on 96%. 2018. aasta 22. oktoobriks tuli täielikult üle minna e-riigihangetele.

 • Keskmine pakkujate arv elektroonilise menetlusega riigihankes on 3,6 ja elektroonilise menetluseta riigihankes 1,9.
 • Raamlepinguid sõlmiti 2018. aastal 17% ulatuses hankemenetluste arvust.
 • Ministeerium nõustab ja koolitab, et tõsta hankijate teadlikkust ja oskusi riigihangete korraldamisel. 2018. aastal vastati 2704 päringule ning regulaarselt korraldatakse tasuta riigihangete seadust tutvustavaid koolitusi.
 • Hankemenetluste arvu poolest hangiti 2018. aastal kõige enam teenuseid, mis aga rahalise mahu poolest jäi alla ehitustööde hangetele.
 • Kõige enam viidi läbi lihthankeid, kuid suurima rahalise mahu moodustavad avatud hankemenetlused. 

 • Majanduslikku soodsust hindamiskriteeriumina kasutatakse enam suuremamahulistes hangetes. Üle rahvusvahelise piirmäära jäävates hangetes oli 2018. aastal majandusliku soodsuse kasutamise osakaal 36,5% kõikidest hankemenetlustest, samal ajal kui alla rahvusvahelise piirmäära jäävates hangetes kasutati majanduslikku soodsust hindamiskriteeriumina vaid 21% hankemenetlustest.

 • 2018. aastal laekus Rahandusministeeriumile kokku 53 järelevalveteadet. Selle ajendil viidi läbi 12 juhtumipõhist järelevalvemenetlust ning 41 korral järelevalvemenetlust ei alustatud.
 • 2018. aastal esitati 7854 alustatud riigihankele 248 vaidlustust. Võrreldes aasta varasemaga tõusis esitatud vaidlustuste arv 47 võrra.

 

Viimati uuendatud: 6. detsember 2019