Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade (sh haldusvõimekuse) lõikes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid ning nende rahastamist.

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendus-kava 2014–2020“ prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme nr 12.1 “Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ eesmärgi „Valitsemissektoris on suurenenud inimeste ameti- ja erialane pädevus ning juhtimisvõimekus“ saavutamiseks tegevusele 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“.

Eesmärk: Meetme tegevuse eesmärgiks on institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmise kaudu tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust ning juhtimisvõimekust.

Sihtgrupp: keskvalitsuse organisatsioonid ja sotsiaalkindlustusfondid

Tulemusnäitaja: Toetatud keskvalitsuse organisatsioonide arv, kus on juhtimissüsteemid täielikult rakendatud.

Tulemusnäitajasse loetakse:

  • toetatud keskvalitsuse organisatsioonide arv, kus on juhtimissüsteemid täielikult rakendatud
  • haldusalade ülesed ja haldusalade sisesed laiaulatuslikud protsessid, mida on korrastatud.

Milliseid tegevusi me rahastame?

Toetatakse neid tegevusi, mis annavad tõuke selleks, et juhtimine oleks rohkem teadmistel põhinev. Selle saavutamiseks rahastatakse perioodil 2015 – 2023 neid tegevusi, mille tulemusena on oodata ressursisäästu. Läbiviidud analüüside ja uuringute, väljatöötatud mudelite ja metoodikate ning nende rakendamise tulemusena on loodud teadmine võimalikest tõhusust, mõjusust ja ressursisäästu võimaldavatest tegevusvaldkondadest, pakutud välja lahendusi ning tehtud selle põhjal ümberkorraldusettepanekud seotud osapooltele. Läbiviidud analüüside ja tehtud ettepanekute alusel on ellu viidud tõhusust, mõjusust ja ressursisäästu saavutavaid reforme ning ümberkorraldusi.

Ressursisäästu all mõeldakse:

  • töötajate arvu vähenemist
  • tegevuskulude vähenemist
  • tööviljakuse kasvu (st sama töötajate arvu/rahalise ressursiga tehakse rohkem tööd, pakutakse vähemalt samal tasemel avalikke teenuseid või paremal tasemel avalikke teenuseid).

Tegevusi viiakse ellu kahel tasandil:

  • institutsionaalsel tasandil ehk üldjuhul haldusalade üleselt;
  • organisatsiooni tasandil ehk asutuse- või haldusala siseselt.

Kuidas tegevustele rahastust taotleda?

  • Projektiideede korral pöörduda meetme elluviija poole. Elluviija hindab, kas tegevused vastavad käskkirjas nimetatud tingimustele ja panustavad käskkirja eesmärkide tulemustesse ning rakenduskava seirekomisjoni kinnitatud valikukriteeriumidele
  • Tegevusi algatatakse jooksvalt.

Projektiga seonduvad riigihanked viib läbi Rahandusministeerium koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega.

Detailsemalt saab lugeda meetme tegevuse kohta  käskkirjast ja seletuskirjast. Kättesaadavad on ka ideekavandi vorm ning hindamisevorm.

Lisad:

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Kontakt:
Astrid-Helena Teär, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist, astrid-helena.tear@fin.ee, 611 3761

Projektid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
27.06.2018
914.43 KB Lae alla
03.05.2018
2.29 MB Lae alla
04.05.2018
4.01 MB Lae alla
09.05.2018
178.62 KB Lae alla
09.05.2018
5.76 MB Lae alla
09.05.2018
1.9 MB Lae alla
09.05.2018
1.45 MB Lae alla
09.05.2018
3.19 MB Lae alla
09.05.2018
206.14 KB Lae alla
09.05.2018
2.68 MB Lae alla
09.05.2018
1.45 MB Lae alla
09.05.2018
1.11 MB Lae alla
09.05.2018
4.87 MB Lae alla
09.05.2018
1.96 MB Lae alla
09.05.2018
1.52 MB Lae alla
09.05.2018
1.8 MB Lae alla
09.05.2018
829.64 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 3. Mai 2018