Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine

10. detsembril 2014 kinnitas Euroopa Komisjon ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava, milles kirjeldatakse rahastatavate valdkondade (sh haldusvõimekuse) lõikes Euroopa Liidu vahendite kasutamise eesmärke ja oodatavaid tulemusi, meetmeid ning nende rahastamist.

Toetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme nr 12.1 “Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ eesmärgi „Valitsemissektoris on suurenenud inimeste ameti- ja erialane pädevus ning juhtimisvõimekus“ saavutamiseks tegevusele 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“.

Eesmärk: Meetme tegevuse eesmärgiks on institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmise kaudu tõsta valitsussektoris ameti- ja erialast pädevust ning juhtimisvõimekust.

Sihtgrupp: keskvalitsuse organisatsioonid,  sotsiaalkindlustusfondid ja omavalitsusliit

Tulemusnäitaja: Toetatud keskvalitsuse organisatsioonide arv, kus on üks täielikult rakendatud juhtimissüsteem või korrastatud asutustevaheline protsess.

Milliseid tegevusi me rahastame?

Toetatakse neid tegevusi, mis annavad tõuke selleks, et juhtimine oleks rohkem teadmistel põhinev. Selle saavutamiseks rahastatakse perioodil 2015 – 2023 neid tegevusi, mille tulemusena on oodata ressursisäästu ja/või kvaliteedi tõusu. Läbiviidud analüüside ja uuringute, väljatöötatud mudelite ja metoodikate ning nende rakendamise tulemusena on loodud teadmine võimalikest tõhusust, mõjusust ja ressursisäästu võimaldavatest tegevusvaldkondadest, pakutud välja lahendusi ning tehtud selle põhjal ümberkorraldusettepanekud seotud osapooltele. Läbiviidud analüüside ja tehtud ettepanekute alusel on ellu viidud tõhusust, mõjusust ja ressursisäästu saavutavaid reforme ning ümberkorraldusi.

Ressursisäästu all mõeldakse:

  • töötajate arvu vähenemist
  • tegevuskulude vähenemist
  • tööviljakuse kasvu (st sama töötajate arvu/rahalise ressursiga tehakse rohkem tööd, pakutakse vähemalt samal tasemel avalikke teenuseid või paremal tasemel avalikke teenuseid).

Tegevusi viiakse ellu kahel tasandil:

  • institutsionaalsel tasandil ehk üldjuhul haldusalade üleselt;
  • organisatsiooni tasandil ehk asutuse- või haldusala siseselt.

Kuidas tegevustele rahastust taotleda?

  • Projektiideega saab pöörduda riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonda, kus hinnatakse kas tegevused vastavad käskkirjas määratletud tingimustele (kas panustavad meetme eesmärkidesse) ja rakenduskava seirekomisjoni kinnitatud valikukriteeriumidele.
  • Tegevusi algatatakse jooksvalt.

Projektiga seonduvad riigihanked viib läbi Rahandusministeerium koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega.

Detailsemalt saab lugeda meetme tegevuse kohta  käskkirjast ja seletuskirjast. Ideekavandi koostamisel võivad abiks olla hindamise kriteeriumid ja ülevaade eelnevatest projektidest.

Lisad:

Euroopa Sotsiaalfondi logo

Kontakt:
Riin Kobin, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond, riin.kobin@fin.ee, 611 3008

Projektid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
02.07.2021
5.96 MB Lae alla
10.03.2021
2.86 MB Lae alla
21.10.2020
1.93 MB Lae alla
19.06.2020
404.34 KB Lae alla
19.06.2020
1.23 MB Lae alla
01.07.2020
417.68 KB Lae alla
01.07.2020
516 KB Lae alla
30.12.2019
1.95 MB Lae alla
30.12.2019
900.48 KB Lae alla
30.12.2019
1.34 MB Lae alla
03.05.2018
2.29 MB Lae alla
27.06.2018
914.43 KB Lae alla
04.05.2018
4.01 MB Lae alla
09.05.2018
178.62 KB Lae alla
09.05.2018
5.76 MB Lae alla
09.05.2018
1.9 MB Lae alla
09.05.2018
1.45 MB Lae alla
09.05.2018
206.14 KB Lae alla
09.05.2018
3.19 MB Lae alla
09.05.2018
2.68 MB Lae alla
09.05.2018
1.45 MB Lae alla
09.05.2018
1.11 MB Lae alla
09.05.2018
1.52 MB Lae alla
09.05.2018
4.87 MB Lae alla
09.05.2018
1.96 MB Lae alla
09.05.2018
1.8 MB Lae alla
09.05.2018
829.64 KB Lae alla

Viimati uuendatud: 27. september 2021