E-arved

E-arve

 • E-arve on masinloetav arve, mis sisestatakse süsteemi üks kord ja milles olevad andmed on arvutite vahel masinloetavad.
 • Eesti e-arve ametlik standard EVS 923:2014 (Eesti Standardikeskus).

E-arvete saatmine avalikule sektorile muutub kohustuslikuks


Alates 1. juulist 2019 saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetes vastavalt riigikogus heaks kiidetud raamatupidamisseaduse seadusele 20. veebruaril 2019. 

Miks?

 • Paber- ja pdf-arved on kulukad, nende töötlus on aeganõudev ja nõuab palju lisatööd.
 • Üleminek masinloetavatele e-arvetele on vajalik, et riigi raamatupidamine saaks üle minna ühele arvete töötlemise süsteemile senise kolme asemel. See aitab vähendada arvete töötlemiseks kuluvat töö hulka ja -aega, tõsta andmete kvaliteeti ja säästa maksumaksja raha. 

E-arvete vastuvõtjad avalikus sektoris 


Avaliku sektori üksuseks, kellele alates 1. juulist tuleb saata e-arveid, loetakse riiki ja riigiasutust, kohaliku omavalitsuse üksust ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutust, muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut ning kõigi eelpool nimetatute otsese või kaudse valitseva mõju all olevat sihtasutust, mittetulundusühingut ja äriühingut. Avaliku sektori üksuste nimekirja, kellele tuleb saata e-arveid, leiate siit. Laadides alla Exceli faili, saate kontrollida, kas teie tehingupartnerile on kohustus saata e-arve.

Ettevõtted ja asutused saavad kasutada riiklikku registrit „E-arvete vastuvõtjate register“, kuhu registreeritakse kõik e-arveid vastu võtvad  organisatsioonid (äri- ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).

Registreerimine on ettevõtetele ja asutustele mugav, sest vajalikud andmed edastab elektrooniliselt registrisse ettevõttele/asutusele e-arvete vastuvõtuteenuse pakkuja. Organisatsioonil on vaja vaid andmete tõepärasus kinnitada.

E-arvete vastuvõtjate register on loodud Äriregistri juurde, mistõttu saab organisatsioonide e-arvete vastuvõtuvõimekuse kohta info pärida Äriregistri teabesüsteemist analoogiliselt organisatsiooni muude andmetega.

Vastavalt 15. detsembril 2016. aastal riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muutmise seadusele peab avaliku sektori üksustel olema e-arvete vastuvõtmise valmidus alates 1. märtsist 2017. Juhul kui ettevõtja saadab avaliku sektori asutusele e-arve, siis peab see vastama  rahandusministri 11.04.2016 määruses nr 24 Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine sätestatule või e-arveldamise Euroopa standardile.

Riigi Tugiteenuste Keskus

 

Riigi Tugiteenuste Keskus pakub finantsarvestuse teenust. Riigi Tugiteenuste Keskus pakub 155 riigiasutustele, samuti mõnele riigi poolt asutatud sihtasutusele ja ühele avalik-õiguslikule juriidilisele isikule teenuseid, mis hõlmavad arvete saatmist ja vastuvõtmist. Riigi Tugiteenuste Keskuses teenindatavate asutuste nimekiri asub siin (12.65 KB, XLSX).


E-arvetega arveldamine e-arveldajas

 • E-arvete edastamine on e-arveldajas on tasuta.

 • Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata RIK e-arveldaja keskkonnas avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõikidele, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e-arvete käitleja.

 • E-arveldaja kasutamise abiinfo https://abiinfo.rik.ee/earveldaja.

 • E-arveldaja kasutamisel on abiks tarkvara tehniline kasutajatugi (tööpäevadel 9:00-17:00):
  tel: +372 6636374; e-mail: earveldaja@rik.ee

E-arvete standard


Masintöödeldavate algdokumentide vorming ja tehnilised nõuded on sätestatud masintöödeldava algdokumendi juhendis. Eestis kehtib 1.2EN e-arve juhend (PDF)Eesti e-arve standardi hoidjaks on ITL e-arvete toimkond.

ITL'le saab esitada küsimusi e-arvete saatmise ja standardi rakendamise kohta: earvekasutus@itl.ee ITL veebileht e-arvete kohta leitav siit


E-arvelduse teenuse hankimiseks pakkumuskutse näidis


Kommenteeritud pakkumuskutse näidis (86.19 KB, DOCX) (täiendatud hankedokumendi punktide 4.3 ja 4.5 selgitusi), mida võivad kasutada nii ettevõtted kui asutused, kes on hankimas e-arvelduse teenust.

 

Mis on juba saavutatud?


Laialdaseks (masinloetavate) e-arvete kasutuselevõtuks:

 • Töötati Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga koostöös välja e-arve standard (jaanuar-juuli 2014).
 • Teostati uuring Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel (942.26 KB, PDF) (valmisolek/vajadused), Ernst ja Young Baltic AS (september 2014).
 • Korraldati mitmeid infopäevi e-arvete kasutuselevõtmiseks era- ja avalikule sektorile (november 2014).
 • Töötati välja raatupidamisseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus, mis sisaldas masinloetavate e-arvete kasutuselevõtmist toetavaid sätteid ja saadeti kooskõlastamiseks asutustele ja organisatsioonidele (detsember 2014).
 • Töötati välja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014 – 2015 ette nähtud „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ (479.35 KB, PDF)tegevuskava (november 2014).
 • Moodustati projekti „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ töörühm.
 • Töötati välja raamatupidamisseaduse muutmise seaduse eelnõu koostöös era- ja avaliku sektori huvitatud osapooltega (jaanuar-märts 2015).
 • Rahandusministeerium viis läbi tasuta e-arvete teabepäevad avaliku sektori asutustele kõigis Eesti maakondades (veebruar-juuni 2015).
 • Valmis uuring E-arvetele ülemineku mõjude hindamise kohta (844.09 KB, PDF), Erst ja Young Baltic AS (mai 2015).
 • Rahandusministeerium korraldas tasuta e-arvete teabepäevi erasektori ettevõtjatele ja raamatupidajatele kõigis Eesti maakondades (jaanuar-oktoober 2016).
 • Võeti vastu raamatupidamise seaduse muutmise seadus (detsember 2016).
 

E-arvetele üleminek toetab mitmeid eesmärke

 • Vabariigi Valitsuses 11.05.2017 heaks kiidetud Riigireformi tegevuskavas nimetatud  eesmärki, hoida e-arvete kasutusele võtmisega kokku era-ja avaliku sektori kulusid, vähendada tehnilist tööd ja selleks kuluvat tööaega ning tõsta andmete kvaliteeti ja ennetada vigade tekkimist.
 • Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020 eesmärki, et  aastaks 2020 on avaliku ja erasektori vahelises arveldamises e-arvete kasutamise määraks kavandatud 100% .
 • Euroopa Komisjoni eesmärki  kasutada Euroopas aastaks 2020 peamiselt masintöödeldavaid e-arveid.
 • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivist nr 2014/55/EL tulenevat kohustust avaliku sektori hankijatele võtta vastu ja töödelda e-arveid,
  • kutsudes samal ajal liikmesriike üles muutma e-arveldamist riigihangetes kohustuslikuks juba 2016. aastaks.
  • Euroopa Komisjoni e-arve standardit, mis toetab piiriülest e-arvetega arveldamist.

Kes on meie partnerid?


Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Maksu- ja Tolliamet, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Tallinna Linnakantselei ja Riigikantselei.

Kontaktid seaduse tõlgendamisel:

Keir Pool, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist
e-post: keir.pool@fin.ee

Mirjam Suurekivi, ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik 
e-post: mirjam.suurekivi@fin.ee

Riigi Tugiteenuste Keskus:

E-N kell 8.00-17.00 ja R 8.00-15.45
Üldtelefon: (+372) 663 8200

 

Juta Maar, riigi pearaamatupidaja
e-post: 
juta.maar@rtk.ee

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit:

e-post: earvekasutus@itl.ee

 

Viimati uuendatud: 25. august 2021