E-arved

Mis on e-arve?

 • Elektroonilises formaadis väljastatud, edastatud ja saadud arve, mida saab automaatselt ja elektrooniliselt töödelda.
 • Aja- ja töömahu säästlik.
 • Loodussõbralik.
 • Ei ole pdf-arve.
 • Eesti e-arve ametlik standard EVS 923:2014 (Eesti Standardikeskus).
 • Infot veel Pangaliidu kodulehelt.

E-arvetega arveldamine era- ja avaliku sektori vahel


2017. aasta algusest jõustunud raamatupidamise seaduse järgi peavad alates 1. märtsist 2017 kõik avaliku sektori asutused olema võimelised vastu võtma e-arveid.

E-arve on masinloetav arve, mis on koostatud ühtse standardi alusel ning mis liigub ühest tarkvarasüsteemist teise, et vältida andmete sisestamist teistkordselt. Seega vähendab e-arvete kasutusele võtmine raamatupidajate töökoormust. 

1. märtsist alates saavad ettevõtted ja asutused, samuti  avalikkus üldiselt, kasutada ka uut riiklikku registrit „E-arvete vastuvõtjate register“, kuhu registreeritakse kõik e-arveid vastu võtvad  organisatsioonid (äri- ja mittetulundusühingud, sihtasutused ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused). Registreerimine on ettevõtetele ja asutustele mugav, sest vajalikud andmed edastab elektrooniliselt registrisse ettevõttele/asutusele e-arvete vastuvõtuteenuse pakkuja. Organisatsioonil on vaja vaid andmete tõepärasus kinnitada.

E-arvete vastuvõtjate register on loodud Äriregistri juurde, mistõttu saab organisatsioonide e-arvete vastuvõtuvõimekuse kohta info pärida Äriregistri teabesüsteemist analoogiliselt organisatsiooni muude andmetega.

Mis on eesmärk?


Rahandusministeerium tegeleb e-arvete laialdase kasutuselevõtu ettevalmistamisega. Eesmärk on, et 2018. aastal toimub avaliku ja erasektori vaheline arvlemine e-arvetega.

Vastavalt 15. detsembril 2016. aastal riigikogus heaks kiidetud raamatupidamise seaduse muutmise seadusele peab avaliku sektori üksustel olema e-arvete vastuvõtmise valmidus alates 1. märtsist 2017. Juhul kui ettevõtja saadab avaliku sektori asutusele e-arve, siis peab see vastama  rahandusministri 11.04.2016 määruses nr 24 Masintöödeldava algdokumendi juhendi kehtestamine sätestatule või e-arveldamise Euroopa standardile.

Miks seda tehakse?

 • Paber- ja pdf-arved on kulukad, nende töötlus on aeganõudev ja nõuab palju lisatööd.
 • Üleminek masinloetavatele e-arvetele on vajalik, et hoida kokku era- ja avaliku sektori kulusid, vähendada tehnilist tööd ja selleks kuluvat tööaega, tõsta andmete kvaliteeti ja ennetada vigade tekkimist.

E-arvetega arveldamine e-arveldajas

 • E-arvete edastamine on e-arveldajas tasuta.
 • Alates 1. septembrist 2016 on tasuta ka avaliku sektori asutustele suunatud arvete kinnitamine. Kannete kinnitamine ja e-arvete edastamine on tasuta kuni 2018. aasta lõpuni.

E-arvete edastamine e-arveldaja kaudu on odav


Riigi loodud raamatupidamistarkvara e-arveldaja pakub alates 2017. aasta jaanuari lõpust e-arvete edastus- ehk operaatorteenust. Operaatorteenuse lahendusega võib liidestada majandustarkvarad, milles e-arveid luuakse ja vastu võetakse. Seejuures majandustarkvara kasutava ettevõtte ja e-arveldaja kui operaatori vahelisi suhteid vahendab majandustarkvara arendaja, kelle vastutusel on ka igakuise teenustasu maksmine 0,5 eurot kliendi kohta.

E-arvelduse teenuse hankimiseks pakkumuskutse näidis


Kommenteeritud pakkumuskutse näidis (86.19 KB, DOCX) (täiendatud hankedokumendi punktide 4.3 ja 4.5 selgitusi), mida võivad kasutada nii ettevõtted kui asutused, kes on hankimas e-arvelduse teenust.

E-arvete vastuvõtjad avalikus sektoris ja e-arvete osakaal kõigist vastuvõetud arvetest


E-arveid võtavad vastu 71% avaliku sektori asutustest. Kõige rohkem kasutavad e-arveid riigiasutused (99%) ning KOVid ja hallatavad asutused (94%).

Ülejäänud avaliku sektori asutuste kohta on see näitaja 30%.

 

Mis on juba saavutatud?


Laialdaseks (masinloetavate) e-arvete kasutuselevõtuks:

 • Töötati Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumiga koostöös välja e-arve standard (jaanuar-juuli 2014).
 • Teostati uuring Masinloetavatele e-arvetele üleminek era- ja avaliku sektori vahel (942.26 KB, PDF) (valmisolek/vajadused), Ernst ja Young Baltic AS (september 2014).
 • Korraldati mitmeid infopäevi e-arvete kasutuselevõtmiseks era- ja avalikule sektorile (november 2014).
 • Töötati välja raatupidamisseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsus, mis sisaldas masinloetavate e-arvete kasutuselevõtmist toetavaid sätteid ja saadeti kooskõlastamiseks asutustele ja organisatsioonidele (detsember 2014).
 • Töötati välja Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 2014 – 2015 ette nähtud „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ (479.35 KB, PDF)tegevuskava (november 2014).
 • Moodustati projekti „Riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise“ töörühm.
 • Töötati välja raamatupidamisseaduse muutmise seaduse eelnõu koostöös era- ja avaliku sektori huvitatud osapooltega (jaanuar-märts 2015).
 • Rahandusministeerium viis läbi tasuta e-arvete teabepäevad avaliku sektori asutustele kõigis Eesti maakondades (veebruar-juuni 2015).
 • Valmis uuring E-arvetele ülemineku mõjude hindamise kohta (844.09 KB, PDF), Erst ja Young Baltic AS (mai 2015).
 • Rahandusministeerium korraldas tasuta e-arvete teabepäevi erasektori ettevõtjatele ja raamatupidajatele kõigis Eesti maakondades (jaanuar-oktoober 2016).
 • Võeti vastu raamatupidamise seaduse muutmise seadus (detsember 2016).
 

E-arvetele üleminek toetab mitmeid eesmärke

 • Vabariigi Valitsuses 11.05.2017 heaks kiidetud Riigireformi tegevuskavas nimetatud  eesmärki, hoida e-arvete kasutusele võtmisega kokku era-ja avaliku sektori kulusid, vähendada tehnilist tööd ja selleks kuluvat tööaega ning tõsta andmete kvaliteeti ja ennetada vigade tekkimist.
 • Eesti infoühiskonna arengukava 2014-2020 eesmärki, et  aastaks 2020 on avaliku ja erasektori vahelises arveldamises e-arvete kasutamise määraks kavandatud 100% .
 • Euroopa Komisjoni eesmärki  kasutada Euroopas aastaks 2020 peamiselt masintöödeldavaid e-arveid.
 • Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiivist nr 2014/55/EL tulenevat kohustust avaliku sektori hankijatele võtta vastu ja töödelda e-arveid,
  • kutsudes samal ajal liikmesriike üles muutma e-arveldamist riigihangetes kohustuslikuks juba 2016. aastaks.
  • Euroopa Komisjoni e-arve standardit, mis toetab piiriülest e-arvetega arveldamist.

Kes on meie partnerid?


Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Riigi Infosüsteemide Amet, Maksu- ja Tolliamet, Registrite ja Infosüsteemide Keskus, Tallinna Linnakantselei ja Riigikantselei.

Kontakt e-arvete teemal:
Keir Pool, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist, 6113 483
e-post: keir.pool@fin.ee

 

Viimati uuendatud: 3. Aprill 2018