Riigihaldus

Riik ja kohalik omavalitsus täidab oma ülesandeid ja osutab avalikke teenuseid erinevat tüüpi haldusorganite kaudu, mille võib kokku võtta mõistega „avalik sektor“. Rahandusministeerium panustab oma tegevustega sellesse, et riigi haldusorganisatsioon tervikuna oleks üles ehitatud süsteemselt ning funktsioonid haldusorganisatsioonis korraldatud tõhusalt ja kaasaaegselt.

Selle saavutamiseks viib Rahandusministeerium läbi vajalikke uuringuid ning töötab välja sellealaseid metoodikaid, juhendmaterjale ja ühtseid põhimõtteid.

Avalik sektor – avaliku sektori moodustavad, vastavalt omaniku liigile, kas riigile või kohalikule omavalitsusele kuuluvad asutused koos oma töötajaskonnaga. Avalikust sektorist suurima osa (88%) moodustab valitsussektor.

Valitsussektor – valitsussektor hõlmab avaliku sektori üksusi, kes ei ole turutootjad ja keda finantseeritakse peamiselt riiklikest kohustuslikest maksetest kogutud eelarvest. Eestis jagatakse valitsussektor kolmeks allsektoriks: keskvalitsus, kohalikud omavalitsused ja sotsiaalkindlustusfondid.

Muu avalik sektor – lisaks valitsussektorile kuuluvad avalikku sektorisse riigi ja kohaliku omavalitsuse osalusega kaupu ja teenuseid tootvad avaliku sektori ettevõtted (nt Eesti Energia, Tallinna Sadam jne), kes moodustavad kogu avalikust sektorist 12%. Muu avaliku sektori hulgas on ka Eesti Pank.

Avaliku sektori asutused jagunevad juriidilise vormi alusel järgmisteks gruppideks: ameti- ja hallatavad asutused, äriühingud ja tulundusasutused, avalik-õiguslikud asutused, sihtasutused ja mittetulundusühingud.

Avalik teenistus on osa avalikust sektorist. Avaliku teenistusena mõistetakse töötamist riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuses. Avalikus teenistuses on hõivatud ligikaudu viiendik avaliku sektori töötajaskonnast.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklik register on kättesaadav e-äriregistrist, samuti on e-äriregistrist leitavad kõik muud riigi omanduses olevad asutused ja üksused (nt. sihtasutused, riigi osalusega äriühingud).

E-äriregister asub aadressil: https://ariregister.rik.ee/

 

 

Avaliku sektori asutuse tüübid, 2020. aasta keskmine töötajate arv (täistööajale taandatud) ning muutus võrreldes 2019. aastaga. Allikas: RAM saldoandmike infosüsteem

Valitsussektori asutused 2021 (158.49 KB, PDF)

Valitsussektori valdkondlik töötajate arvu jaotus 2020. aastal. Allikas: RaM saldoandmike infosüsteem, riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu, HaridusSilm, Tervise Arengu Instituut

Avaliku sektori asutused haldusalade kaupa  (110.81 KB, XLSX) Allikas: Statistikaameti statistiline profiil, saldoandmike infosüsteem

Riiklik statistika

Riikliku statistika tegemist reguleerib 2010. aastal jõustunud riikliku statistika seadus. Riiklik statistika kajastab Eesti majanduse, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja keskkonna seisundit ning selles toimuvaid muutusi.

Riikliku statistika seaduse kohaselt on riikliku statistika tegijad Eestis rahandusministeeriumi haldusalas tegutsev Statistikaamet, kes teeb riiklikku statistikat ning teostab järelevalvet ning Eesti Pank, kes teeb ja avaldab Eesti riigi maksebilanssi ning keskpanga funktsioonide täitmiseks vajalikku finantssektori statistikat. Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond vastutab riikliku statistika valdkonna õigusloome ning valdkondliku koostöö koordineerimise eest.

Riikliku statistika tegemise aluseks on riikliku statistika programm, milles on kajastatud tehtavad statistikatööd ning mille Statistikaametis tehtavate tööde osas kinnitab Vabariigi Valitsus ning Eesti Panga tehtavate statistikatööde osas Eesti Panga president. Statistikatööde loetelu avaldatakse Riigi Teatajas.

13. jaanuaril 2011. aastal moodustas Vabariigi Valitsus Statistikanõukogu, mis nõustab riikliku statistika tegijaid ning rahandusministeeriumi. Statistikanõukogus on 13 liiget: Statistikaameti, Eesti Panga ja Andmekaitse Inspektsiooni esindaja ning veel kümme riikliku statistika tarbijate ja andmeesitajate esindajat ning eksperti. Statistikanõukogusse ekspertide määramisel on lähtutud põhimõttest, et esindatud oleksid statistika, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna, keskkonna, majanduse ja põllumajanduse asjatundjad.

Kontakt riikliku statistika küsimustes:
Keir Pool, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist
keir.pool@fin.ee, 611 3483

 

Viimati uuendatud: 10. november 2021