Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Riigieelarve koostamist reguleerib riigieelarve seaduse § 22 lõike 4, § 33 lõike 6 ja § 35 lõike 4 alusel kehtestatud rahandusministri 4. veebruari 2016. aasta määrusega nr 9 "Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord". 
 
Määrust rakendatakse põhiseaduslike institutsioonide (nimetatud § 1 lõikes 2), Riigikantselei ja ministeeriumide valitsemisalade eelarve projektide koostamisel määruses endas toodud erisustega.