Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Riigieelarve koostamist reguleerib riigieelarve seaduse § 20 lõike 5, § 33 1 lõike 5, § 34 2 lõike 3 ja § 59 1 lõike 3 alusel alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019. aasta määrus nr 112 "Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord". 
 
Määrust rakendatakse põhiseaduslike institutsioonide (nimetatud § 2 lõikes 1), Riigikantselei ja ministeeriumide valitsemisalade eelarve projektide koostamisel määruses endas toodud erisustega.