Riigi eelarvestrateegia

Riigi eelarvestrateegia on valitsuse keskne strateegiline dokument, mis seob omavahel riigi vajadused ja prioriteedid ning rahalised võimalused ehk fiskaalraamistiku. Eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada keskpikas perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks.

Eesti riigi tegevusi ja nendeks vajaminevat raha planeerides tuleb teada meie tänast majanduslikku seisu ja tulevikuprognoose ning analüüsida, mis toimub maailmas meie ümber. Eelarvestrateegias esitatakse eelarvepoliitilised eesmärgid, valitsuse prioriteedid, majandusolukorra analüüs ja majandusarengu prognoos, sealhulgas tulude prognoos ning muu finantsjuhtimiseks oluline informatsioon. Eelarvestrateegias määrab valitsus perioodiks ministeeriumi valitsemisalale kululaed järgmiseks neljaks aastaks.

Esimene eelarvestrateegia funktsiooni täitev dokument koostati 2000. aastal. Strateegia koostamise kohustus ja sisunõuded määras Riigikogu riigieelarve seadusega. Koos stabiilsusprogrammiga ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ja konkurentsivõime kavaga „Eesti 2020“ uuendatakse riigi eelarvestrateegiat igal kevadel. Selleks täpsustatakse kolme eelseisva aasta prognoose ja kavasid ning seatakse uued neljandaks aastaks. Nii kohandatakse pidevalt keskpika perioodi plaane üheltpoolt vastavalt muutustele majandus- ja fiskaalkeskkonnas ning teiselt poolt vastavalt valdkondlike eesmärkide saavutamisele ja muutustele poliitikavaldkondade hetkeolukorras.

Riigi eelarvestrateegia koostab teiste ministeeriumidega koostöös rahandusministeerium ning strateegia viiakse ellu läbi arengukavade rakendusplaanide ja riigieelarve.

Kontakt: Regina Vällik, riigieelarve osakonna nõunik
611 3720, Regina.Vallik@fin.ee

Viimati uuendatud: 3. juuni 2021