Vähese tähtsusega abi

Alates 1. jaanuarist 2014 kehtib vähese tähtsusega abi (VTA) andmisel Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 1407/2013. Abi andmise piirmäär on 200 000 eurot ettevõtja kohta kolme majandusaasta jooksul. Määrusega (EL) 2020/972 pikendati vähese tähtsusega abi määruse kehtivust kuni 31.12.2023.

 

Üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavale ettevõtjale võib anda VTA-d kolme järjestikuse aasta jooksul 500 000 eurot (komisjoni määrus (EL) nr 360/2012, konsolideeritud versioon, kehtib kuni 31.12.2023).

Nn horisontaalse VTA määrast (200 000 eurot) on summa erinev seetõttu, et kuni 500 000 euro suuruse abi andmine ettevõtjatele, kes pakuvad üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid ELTL artikli 106 lõige 2 tähenduses, ei mõjuta liikmesriikidevahelist kaubandust ega ähvarda moonutada konkurentsi liikmesriikide vahel. Pealegi on paljud sellised tegevused territoriaalselt piiratud. Määrus (EL) nr 360/2012 ei piira võimalust anda VTA-d üldist majandushuvi pakkuva teenuste osutamiseks määruse nr 1407/2013 (endine määrus nr 1998/2006) alusel. Seega võib kasutada kas ühte või teist määrust.

Vähese tähtsusega abi, mida antakse määruse nr 360/2012 alusel võib kumuleerida määruse nr 1407/2014 alusel antava abiga, kuid kokku ei tohi ettevõtja abi saada rohkem kui 500 000 eurot (vt määruse nr 360/2012 artikkel 2 lõige 7). Määruse nr 360/2012 kohast VTA-d ei tohi kumuleerida mis tahes hüvitisega, mida antakse samade üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamise eest, sõltumata sellest, kas hüvitis on riigiabi või mitte.

VTA andja peab abi saajat teavitama. Abi andmisel tuleb otsuses märkida, et antav abi on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse nr 1407/2013 või 360/2012 tähenduses (täpsemalt vt konkurentsiseaduse § 33).

Lisaks määrustele nr 1407/2013 ja 360/2012 on Euroopa Komisjon kehtestanud vähese tähtsusega abi määrused ka põllumajandusliku VTA (piirmäär Eestis alates 25.05.2020 on 25 000 eurot) ja kalandusliku VTA (piirmäär 30 000 eurot) kohta ehk vastavalt määrus (EL) nr 1408/2013 ja määrus (EL) nr 717/2014.

Kumuleerimisreeglid: kui ühele ettevõtjale on antud või antakse vähese tähtsusega abi erinevate komisjoni määruste alusel, tuleb lisaks vastavas määruses sätestatud VTA piirmäärale arvesse võtta ka komisjoni teiste VTA määruste alusel antud VTA-d. Näiteks kui ettevõtja on saanud määruse nr 1407/2013 alusel VTA-d 200 000 eurot, ei saa talle enam anda põllumajanduslikku ega kalanduslikku VTA-d.

 

Viimati uuendatud: 4. aprill 2022