Euroopa Komisjoni uus grupierandi määrus ja määruse muudatused

Alates 10.07.2017 kehtivad Euroopa Komisjoni grupierandi määruse nr 651/2014 muudatused, vaata siit.

Muutmise määruse pealkiri on „Komisjoni määrus (EL) 2017/1084, millega muudetakse määrust (EL) nr 651/2014 sadama- ja lennujaamataristule antava abi, kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antavast abist teavitamise künnise, spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antava abi ja äärepoolseimaid piirkondi käsitlevate regionaalse tegevusabi kavade osas ning millega muudetakse määrust (EL) nr 702/2014 abikõlblike kulude arvutamise osas“.

Muutmise määrusega tehti grupierandi määruses nr 651/2014  järgmised muudatused:  

 • artikkel 1 (Reguleerimisala) - lõige 1 (lisati uued abi eesmärgid); lõige 3 (täpsustati määruse kohaldamist kalandus- ja vesiviljelussektorile ning põllumajandustoodete esmatootmise sektorile); lõige 4 (a) ning (c) (täpsustati Deggendorfi põhimõtte rakendamist ja leevendati raskustes ettevõtjale abi andmise keeldu  idufirmade ja regionaalse tegevusabi kavade puhul);
 • artikkel 2 (Mõisted) -  punkt 39 (asendati tegevuskasumi mõiste); punktid 42 ja 48, uus punkt 48, punkt 55 ja uus punkt 61a (täiendati seoses regionaalse tegevusabiga); uued punktid144 -165 (lisati mõisted sadamatele ja lennujaamadele antava abi puhul);
 • artikkel 4 (Teavitamiskünnised) – tõsteti teavitamiskünniseid artikli 53 alusel antava kultuuriabi (investeeringud ja tegevusabi) ja artikli 55 alusel spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antava investeerimisabi puhul; lisati teavitamiskünnised sadamatele ja lennujaamadele antava abi puhul;
 • artikkel 5 (Abi läbipaistvus) – lõikesse 2 lisati uus punkt k (läbipaistvus materiaalse vara müügi või liisimise puhul);
 • artikkel 6 (Ergutav mõju) – asendati lõike 5 punktid a ja d (täpsustati juhtumeid, mil loetakse, et ergutav mõju on olemas);
 • artikkel 7 (Abi osakaal ja abikõlblikud kulud) - lõiget 1 muudeti (lisati viide Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 1303/2013 seoses lihtsustatud kuludega);  lõiget 3 täpsustustati (diskonteerimise osas); lõige 4 jäeti välja (abi diskonteerimine maksusoodustuste puhul);
 • artikkel 8 (Kumuleerimine) – lisati uus lõige 7 (erireegel äärepoolseimate piirkondade jaoks);
 • artikkel 12 (Järelevalve) – artikkel asendati, sh lisati uus lõige 2 (liikmesriigi kohustus kehtestada kontrollmehhanism automaatselt antava maksualase abi korral);
 • artikkel 13 (Regionaalabi ulatus) – artikkel asendati;
 • artikkel 14 (Investeeringuteks ettenähtud regionaalabi) – täpsustati lõiget 6; täpsustati lõiget 7 (nõue tootmisprotsessi põhjaliku muutmise puhul kehtib nüüd ainult suurettevõtjale); lisati uued punktid 16 (abi saaja kohustus kinnitada, et ettevõtet ei ole ümberpaigutatud) ja 17 (nõue kalandus- ja vesiviljelussektori kohta);
 • artikkel 15 (Äärepoolseimates piirkondades  regionaalse tegevusabi andmise tingimused) – artikkel asendati;
 • artikkel 21 (Riskifinantseerimisabi) – muudeti lõiget 16 (lisati võlana struktureeritud kvaasiomakapitali investeeringute tegemise võimalus);
 • artikkel 22 (Idufirmadele antav abi) -  asendati lõige 2 (ettevõtjate abikõlblikkus);
 • artikkel 25 (Teadus- ja arendusprojektidele antav abi) – asendati lõige 1 (lisati Horisont 2020 projektid, mis on saanud kvaliteedimärgise);
 • artikkel 31 (Koolitusabi) -  asendati lõike 3 punkt b (majutuskulude abikõlblikkus);
 • artikkel 52 (Lairibataristutele antav abi) - lisati lõige 2a (alternatiiv kehtestada projektile antava abi ülemmäär konkursi teel);
 • artikkel 53 (Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi)  - asendati lõike 2 punkt a (lisati kinod); lõige 8 (abi ülemmäär tõsteti 2 mln euroni); lõige 9 (täpsustati maksimaalse abisumma piirangut);
 • artikkel 54 (Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul) -  täpsustati lõiget 4;
 • artikkel 55 (Spordi- ja mitmeotstarbelise vaba aja veetmise taristule antav abi) – asendati lõige 12 (abi ülemmäär tõstesti 2 mln euroni);
 • lisati uus artikkel 56a (Piirkondlikele  lennujaamadele antav abi);
 • lisati uus artikkel 56b (Meresadamatele antav abi);
 • lisati uus artikkel 56c (Siseveesadamatele antav abi);
 • artikkel 58 (Üleminekusätted) – asendati lõige 1; lisati uued lõiked 3a ja 5;
 • II lisa II osa (Teave riigiabi kohta, mille suhtes käesoleva määruse tingimuste alusel teavitamiskohustust ei kohaldata) – lisati uued abi eesmärgid; VKE-dele antava abi  (artiklid 17-20) eesmärgid jagati artiklite järgi;
 • III lisa (Teabe avaldamine artikli 9 lõike 1 kohaselt) - muudeti viiteid allmärkustes 2 (NACE) ja 3 (täpsustus).

Alates 1.07.2014 kehtib Euroopa Komisjoni uus grupierandi määrus - komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1-78).

Euroopa Komisjoni korduma kippuvad küsimused grupierandi määruse kohta (PDF) (ingl. k).

Määruse nr 651/2014 alusel saab anda riigiabi sellistel eesmärkidel:

 • Regionaalabi
  • investeeringuteks ette nähtud regionaalabi (artikkel 14)
  • Regionaalne tegevusabi (artikkel 15)
  • Regionaalne linnaarendusabi (artikkel 16)
 • VKEdele antav abi
  • VKEdele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 17)
  • VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18)
  • VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19)
  • Abi VKEdele koostöökuludeks, mis on seotud Euroopa territoriaalse koostöö projektidega (artikkel 20)
 • Abi VKEdele juurdepääsu rahastamisele
  • Riskifinantseerimisabi (artikkel 21)
  • Idufirmadele antav abi (artikkel 22)
  • VKEdele keskenduvatele alternatiivsetele kauplemisplatvormidele antav abi (artikkel 23)
  • Esmaseks taustauuringuks antav abi (artikkel 24)
 • Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav ab
  • Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25)
  • Investeeringuteks ettenähtud abi teadusuuringute taristule (artikkel 26)
  • Innovatsiooniklastritele antav abi (artikkel 27)
  • VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28)
  • Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29)
  • Kalandus- ja vesiviljelussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 30)
 • Koolitusabi (artikkel 31)
 • Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi
  • Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuse vormis antav abi (artikkel 32)
  • Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 33)
  • Abi puudega töötajate tööhõivega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks (artikkel 34)
  • Abi ebasoodsas olukorras olevate töötajate abistamisega seotud kulude hüvitamiseks (artikkel 35)
 • Keskkonnakaitseks antav abi
  • Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem või parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36)
  • Investeeringuteks ettenähtud abi varaseks vastavusseviimiseks tulevaste liidu normatiividega (artikkel 37)
  • Energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 38)
  • Hoonete energiatõhususe projektidesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 39)
  • Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 40)
  • Taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 41)
  • Tegevusabi taastuvallikatest toodetud elektrienergia edendamiseks (artikkel 42)
  • Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43)
  • Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44)
  • Saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 45)
  • Energiatõhusale kaugküttele ja -jahutusele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46)
  • Jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 47)
  • Energiataristule antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 48) Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 49)
 • Teatavate loodusõnnetuste tekitatud kahju korvamiseks antav abi (artikkel 50)
 • Sotsiaalabi äärealade elanike transpordiks (artikkel 51)
 • Lairibataristutele antav abi (artikkel 52)
 • Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi
  • Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53)
  • Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54)
 • Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antav abi (artikkel 55)
 • Kohalikule taristule antav abi (artikkel 56)

 

Viimati uuendatud: 20. juuli 2017