Euroopa Komisjoni grupierandi määrus ja määruse muudatused

Alates 1.07.2014 kehtib Euroopa Komisjoni grupierandi määrus (EL) nr 651/2014, mida on muudetud 10.07.2017 määrusega (EL) 2017/1084, vaata konsolideeritud teksti siit.

Määrusega (EL) 2020/972 pikendati grupierandi määruse kehtivust kuni 31.12.2023.

Euroopa Komisjoni korduma kippuvad küsimused grupierandi määruse kohta (PDF) (ingl. k).

 

 

Määruse nr 651/2014 alusel saab anda riigiabi järgmistel eesmärkidel:

 • Regionaalabi
  • Investeeringuteks ette nähtud regionaalabi (artikkel 14)
  • Regionaalne tegevusabi (artikkel 15)
  • Regionaalne linnaarendusabi (artikkel 16)
 • VKEdele antav abi
  • VKEdele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 17)
  • VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18)
  • VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19)
  • Abi VKEdele koostöökuludeks, mis on seotud Euroopa territoriaalse koostöö projektidega (artikkel 20)
 • Abi VKEde juurdepääsu rahastamisele
  • Riskifinantseerimisabi (artikkel 21)
  • Idufirmadele antav abi (artikkel 22)
  • VKEdele keskenduvatele alternatiivsetele kauplemisplatvormidele antav abi (artikkel 23)
  • Esmaseks taustauuringuks antav abi (artikkel 24)
 • Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi
  • Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25)
  • Investeeringuteks ettenähtud abi teadusuuringute taristule (artikkel 26)
  • Innovatsiooniklastritele antav abi (artikkel 27)
  • VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28)
  • Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29)
  • Kalandus- ja vesiviljelussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 30)
 • Koolitusabi (artikkel 31)
 • Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi
  • Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32)
  • Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 33)
  • Abi puudega töötajate tööhõivega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks (artikkel 34)
  • Abi ebasoodsas olukorras olevate töötajate abistamisega seotud kulude hüvitamiseks (artikkel 35)
 • Keskkonnakaitseks antav abi
  • Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem või parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36)
  • Investeeringuteks ettenähtud abi varaseks vastavusseviimiseks tulevaste liidu normatiividega (artikkel 37)
  • Energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 38)
  • Hoonete energiatõhususe projektidesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 39)
  • Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 40)
  • Taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 41)
  • Tegevusabi taastuvallikatest toodetud elektrienergia edendamiseks (artikkel 42)
  • Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43)
  • Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44)
  • Saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 45)
  • Energiatõhusale kaugküttele ja -jahutusele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46)
  • Jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 47)
  • Energiataristule antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 48)
  • Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 49)
 • Teatavate loodusõnnetuste tekitatud kahju korvamiseks antav abi (artikkel 50)
 • Sotsiaalabi äärealade elanike transpordiks (artikkel 51)
 • Lairibataristutele antav abi (artikkel 52)
 • Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi
  • Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53)
  • Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54)
 • Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antav abi (artikkel 55)
 • Kohalikule taristule antav abi (artikkel 56)
 • Piirkondlikele lennujaamadele antav abi (artikkel 56a)
 • Sadamatele antav abi
  • Meresadamatele antav abi (artikkel 56b)
  • Siseveesadamatele antav abi (artikkel 56c)

 

Viimati uuendatud: 12. oktoober 2020