Euroopa Komisjoni grupierandi määrus ja määruse muudatused

Alates 1.07.2014 kehtib Euroopa Komisjoni grupierandi määrus (EL) nr 651/2014, mida on muudetud 10.07.2017 määrusega (EL) 2017/1084, vaata konsolideeritud teksti siit.

Euroopa Komisjoni korduma kippuvad küsimused grupierandi määruse kohta (PDF) (ingl. k).

 

 

Määruse nr 651/2014 alusel saab anda riigiabi järgmistel eesmärkidel:

  • Regionaalabi
    • Investeeringuteks ette nähtud regionaalabi (artikkel 14)
    • Regionaalne tegevusabi (artikkel 15)
    • Regionaalne linnaarendusabi (artikkel 16)
  • VKEdele antav abi
    • VKEdele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 17)
    • VKEdele nõustamiseks antav abi (artikkel 18)
    • VKEdele messidel osalemiseks antav abi (artikkel 19)
    • Abi VKEdele koostöökuludeks, mis on seotud Euroopa territoriaalse koostöö projektidega (artikkel 20)
  • Abi VKEde juurdepääsu rahastamisele
    • Riskifinantseerimisabi (artikkel 21)
    • Idufirmadele antav abi (artikkel 22)
    • VKEdele keskenduvatele alternatiivsetele kauplemisplatvormidele antav abi (artikkel 23)
    • Esmaseks taustauuringuks antav abi (artikkel 24)
  • Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antav abi
    • Teadus- ja arendusprojektidele antav abi (artikkel 25)
    • Investeeringuteks ettenähtud abi teadusuuringute taristule (artikkel 26)
    • Innovatsiooniklastritele antav abi (artikkel 27)
    • VKEdele antav innovatsiooniabi (artikkel 28)
    • Protsessi- ja organisatsiooniinnovatsiooniks antav abi (artikkel 29)
    • Kalandus- ja vesiviljelussektoris teadus- ja arendustegevuseks antav abi (artikkel 30)
  • Koolitusabi (artikkel 31)
  • Ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate jaoks antav abi
    • Ebasoodsas olukorras olevate töötajate töölevõtmiseks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 32)
    • Puudega töötajate tööhõive jaoks palgatoetuste vormis antav abi (artikkel 33)
    • Abi puudega töötajate tööhõivega kaasnevate lisakulude hüvitamiseks (artikkel 34)
    • Abi ebasoodsas olukorras olevate töötajate abistamisega seotud kulude hüvitamiseks (artikkel 35)
  • Keskkonnakaitseks antav abi
    • Investeerimisabi, mis võimaldab ettevõtjatel teha liidu keskkonnakaitsealastes normatiivides nõutust rohkem või parandada keskkonnakaitset liidu normatiivide puudumisel (artikkel 36)
    • Investeeringuteks ettenähtud abi varaseks vastavusseviimiseks tulevaste liidu normatiividega (artikkel 37)
    • Energiatõhususe meetmetesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 38)
    • Hoonete energiatõhususe projektidesse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 39)
    • Suure tõhususega koostootmisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 40)
    • Taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 41)
    • Tegevusabi taastuvallikatest toodetud elektrienergia edendamiseks (artikkel 42)
    • Tegevusabi taastuvallikatest toodetud energia edendamiseks väikekäitistes (artikkel 43)
    • Direktiivi 2003/96/EÜ kohaselt keskkonnamaksu vähendustena antav abi (artikkel 44)
    • Saastatud alade puhastamiseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 45)
    • Energiatõhusale kaugküttele ja -jahutusele antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 46)
    • Jäätmete ringlussevõtuks ja korduskasutuseks antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 47)
    • Energiataristule antav investeeringuteks ettenähtud abi (artikkel 48)
    • Keskkonnauuringuteks antav abi (artikkel 49)
  • Teatavate loodusõnnetuste tekitatud kahju korvamiseks antav abi (artikkel 50)
  • Sotsiaalabi äärealade elanike transpordiks (artikkel 51)
  • Lairibataristutele antav abi (artikkel 52)
  • Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi
    • Kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi (artikkel 53)
    • Abikavad audiovisuaalsete teoste puhul (artikkel 54)
  • Spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antav abi (artikkel 55)
  • Kohalikule taristule antav abi (artikkel 56)
  • Piirkondlikele lennujaamadele antav abi (artikkel 56a)
  • Sadamatele antav abi
    • Meresadamatele antav abi (artikkel 56b)
    • Siseveesadamatele antav abi (artikkel 56c)

 

Viimati uuendatud: 9. oktoober 2019