Sa oled siin

Riigi raamatupidamine

 

Rahandusministeerium vastutab riigi majandusaasta koondaruande korrektsuse ja õigeaegse esitamise eest. Koondaruanne koosneb neljast osast: tegevus- ja raamatupidamise aruandest, infost kohaliku omavalitsuse üksuste ning avaliku- ja valitsussektori kohta. Tegevusaruanne koostatakse valitsemisalade tulemusaruannete ja muude valdkondlike ülevaadete põhjal. 

Riigi koondaruanne annab ülevaate:

  • riigi tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus riigi finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ja eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal; 
  • riigi konsolideeritud (riigiasutused koos valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja äriühingutega) ja konsolideerimata (riigiasutused) finantsseisundist - tulemustest ja rahavoogudest ning riigieelarve täitmisest;
  • Täiendavalt esitatakse kohalike omavalitsuste, valitsussektori ja avaliku sektori konsolideeritud finantstulemustest ja finantsseisundist.

Koondaruande korrektsust ja seadusele vastavust hindab Riigikontroll, kes esitab omapoolsed seisukohad ning ettepanekud rahandusministeeriumile hiljemalt 31. augustiks. Rahandusministeerium esitab seejärel koondaruande koos riigikontrolli kontrolliaruandega valitsusele heakskiitmiseks. Koondaruande kinnitab lõplikult Riigikogu.

Riigi raamatupidamist ja finantsaruandluse teenust teostab alates 1. jaanuarist 2013 rahandusministeeriumi hallatav Riigi tugiteenuste keskus, kes pakub alljärgnevaid teenuseid:

  • teeb raamatupidamise toimkonnale ettepanekuid avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse muutmise kohta;
  • juhendab riigiraamatupidamiskohustuslasi, kohaliku omavalitsuse üksusi ja teisi avaliku sektori üksusi raamatupidamist puudutavates küsimustes;
  • kogub avaliku sektori üksuste finantsaruandeid ja kontrollib nende õigsust;
  • koostab ja esitab riigi, kohalike omavalitsuste, valitsussektori ja avaliku sektori konsolideeritud finantsaruandeid.

Saldoandmikud, tehingupartnerite nimekirjad, aruandluse ja vormistusjuhendid jms  leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt.
Raamatupidamise toimkond on sõltumatu komisjon, mis koostab raamatupidamise seadust selgitavaid raamatupidamisalaseid juhendeid ning arendab valdkonna tegevust. Täiendavat infot leiab Riigi tugiteenuste keskuse kodulehel.

Kontakt riigi raamatupidamise küsimustes:
Sigrit Kivvistik, riigi tugiteenuste keskuse finantsarvestuse osakonna riigiarvestuse spetsialist, 663 1849, sigrit.kivvistik@rtk.ee

Majandusaasta aruanded

Viimati uuendatud: 26. jaanuar 2018