Värbamispoliitika

Värbamine ja valik avalikus teenistuses

Avaliku teenistuse seaduse järgi on ametnik isik, kes on riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes. Ametnik teostab oma ametikohal avalikku võimu. Töötaja on ametniku tööd toetav isik (personalitöötaja, raamatupidaja, IT-valdkonna spetsialist, sekretär, arhivaar jms). Ametnikud töötavad avaliku teenistuse seaduse alusel, töötajad aga töölepingu alusel. Ka värbamise ja valiku kontekstis on ametnike konkurssidele kehtestatud erinõuded.

Ametnikule esitatavad nõuded on määratletud avaliku teenistuse seaduses, mille kohaselt peab ametnikul olema vähemalt keskharidus, täielik teovõime, Eesti kodakondsus ja eesti keele oskus seaduses sätestatud tasemel. Ametnikuks võivad kandideerida ka Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud, kes vastavad nõuetele. Samas ei või teenistusse võtta isikut, kel on karistus tahtlikult toime pandud kuriteo eest, keda on karistatud tahtliku riigivastase teo eest või kellelt on jõustunud kohtuotsusega ära võetud teataval ametikohal töötamise õigus. Samuti ei tohi ametnik värvata enda alluvusse lähisugulasi.

Vabad ametikohad täidetakse avalikus teenistuses konkursi korras. Vaba ametikoha täitmiseks võib korraldada ka asutusesisese konkursi, aga seda ainult juhul, kui on põhjendatud alus arvata, et vabalt tööturult on sobiva kvalifikatsiooniga kandidaati väga raske leida. Vabast ametikohast tuleb teada anda asutuse kodulehel ja avaliku teenistuse kesksel konkursside veebilehel, kuhu pannakse üles kõik ametnike tööpakkumised, mis peavad olema avaldatud vähemalt 14 kalendripäeva. Avaliku teenistuse kesksele lehele saab kuulutuse lisada läbi Töötukassa konkursside lehe, need peegeldatakse edasi avalike konkursside lehele automaatselt. Ametnike tööpakkumisi võib kuvada ka teistes värbamiskanalites, näiteks erakonkursiveebides, sotsiaalmeedia kanalites, ajalehekuulutustes jms. Avaliku teenistuse kesksele konkursside lehele võib panna ka ametiasutuste töötajate tööpakkumisi, aga see ei ole kohustuslik ja neil ei ole tähtajalist piirangut.

Ametnike värbamine ja valik peab põhinema eelnevalt avalikustatud tingimustel ja kandidaatide võrdsel kohtlemisel ning ametikohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kes vastab enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele. Konkursil kandideerijatest võib moodustada paremusjärjestuse ning kui konkursi võitnud isik loobub ametikohale asumisest, võib ettepaneku teha paremuselt järgmisele kandidaadile. Konkursi lõpptulemustest teavitatakse võitnud isikut kirjalikult taasesitatavas vormis ning kõikidele valituks mitteosutunud kandidaatidele tuleb sellest teada anda otsuse tegemise päevast alates kahe nädala jooksul.

Värbamise ja valiku käsiraamat

Koostöös asutuste värbamisspetsialistidega on valminud värbamise ja valiku käsiraamat (974.1 KB, PDF). Käsiraamat keskendub värbamise meetoditele ja protsessile (sh konkreetsed näited) ning sisaldab dokumentide näidiseid.

Korduma kippuvad küsimused

Värbamise ja valiku korduma kippuvate küsimuste koondmaterjalis (270.84 KB, PDF) on toodud lingid olulisematele värbamisprotsessiga seotud seadustele ja juhendmaterjalidele ning teemade lõikes vastused küsimustele, millega enim Rahandusministeeriumi personalipoliitika nõunike poole pöördutakse.

Tippjuhtide värbamise ja valikuga tegeleb Tippjuhtide Valikukomisjon

Juhid on Eesti avaliku teenistuse üks olulisemaid ressursse. Nende eestvedamisest, eeskujust ja võimekusest sõltub kogu organisatsiooni edukus. Avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni (edaspidi valikukomisjon) eesmärgiks on tihedas koostöös asutusega leida sobivaimad kandidaadid vakantsetele juhipositsioonidele. Vastavalt avaliku teenistuse seadusele viib valikukomisjon läbi konkursse ameti ja inspektsiooni peadirektori, ministeeriumi kantsleri ja asekantsleri, Riigikantselei direktori ning muu valitsusasutuse juhi ametikohale.

Kontakt värbamispoliitika küsimustes:

 

Mari-Liis Suurpalu

Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

 Telefon: 611 3153
mari-liis.suurpalu@fin.ee 

 

Värbamisturunduse materjalid

 

Viimati uuendatud: 1. aprill 2021