Strateegiline personalijuhtimine

Strateegilise personalijuhtimise raamistik


Strateegiline personalijuhtimine hõlmab kõiki personalipoliitika valdkondi – värbamine, valik, arendamine ja koolitus, palgapoliitika, personaliarvestus. Strateegilise personalijuhtimise ülesanne on tagada personalipoliitika valdkondade sisemine kooskõla ja nende haakuvus üleriigiliste eesmärkide ning välise tegevuskeskkonna arengutega. Strateegiline personalijuhtimine eeldab juhtide poolset vastutuse tunnetamist töötajate motiveerimisel ja riigi kui tööandja atraktiivsuse tagamisel.

Strateegilise personalijuhtimise rakendamist riigitööl toetab:

  • riigi kui tööandja personalipoliitika valges raamatus võetud eesmärkide täitmine ning strateegilise personalijuhtimise protsessi juurutamine;
  • juhitud võrgustike ehk kompetentsikeskuste põhise koordineerimise mudeli kasutamine;
  • otsuste ettevalmistamise ja elluviimise kaasamiseks ministeeriumide, Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse, põhiseaduslike institutsioonide ja kohaliku omavalitsuse üksuste asutuste personalijuhtide esindajatest koosnevate töörühmade vajadusepõhine loomine;
  • ministeeriumite valitsemisalade-üleselt oluliste personaliindikaatorite mõõtmiseks (nt pühendumus, palgatase, eetikaalased hoiakud jne) kesksete uuringute läbiviimine;
  • konkreetse vastutava asutuse määramine avaliku teenistuse arendamise ja juhtimisega seotud õigusloome, õiguse rakenduspraktika analüüsi ning  kesksete arendustegevuste elluviimiseks;
  • strateegiliste eesmärkide sõnastamisel ning tegevuste planeerimisel tähelepanu pööramine töötajaskonna mitmekesistamisele, soolise võrdõiguslikkuse edendamisele ja võrdsele kohtlemisele, sh vähendatud töövõimega inimeste hõive parandamisele;
  • sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, mittetulundusühingute ja äriühingute aruandekohustuste sidumine riigi eelarve- ja personalipoliitika vajadustega.

Kontakt:
Ülle Harak, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond
ulle.harak@fin.ee, tel. 611 3229

 

Personali planeerimine


Personaliplaneerimine on protsess, mis näeb ette ja kaardistab strateegiast tulenevad tagajärjed organisatsiooni inimressursi vajadusele. See peegeldub vajaminevate oskuste ja kompetentside planeerimises ning ka töötajaskonna koguarvu planeerimises (Price, 2004).

Rahandusministeeriumi eestvedamisel on välja töötatud personaliplaneerimise juhendmaterjal, mis on mõeldud abivahendiks organisatsioonis personaliplaneerimise eest vastutajatele. Juhendmaterjalis on kirjeldatud personaliplaneerimise etapid, tutvustatud erinevaid tööanalüüsi meetodeid, tööjõu nõudluse ja pakkumuse prognoosimise tehnikaid ning toodud juhised personaliplaani koostamiseks, elluviimiseks ja hindamiseks.

 

Hindamine


Avaliku teenistuse seaduses on paika pandud arengu- ja hindamisvestluste läbiviimise põhimõtted. Vähemalt kord aastas peab vahetu juht temale alluva ametnikuga vestluse, mille käigus hinnatakse ametniku töötulemusi, ametialast arengut ja koolitusvajadust ning räägitakse läbi järgmise perioodi eesmärgid. Samuti annab ametnik juhile tagasisidet juhtimise kohta. Arengu- ja hindamisvestluse pidamise korra kehtestab asutuse juht. Välja on töötatud arengu- ja hindamisvestluste meelespea-käsiraamat juhtidele ja personalijuhtidele. Käsiraamat on abivahendiks organisatsiooni vestluste süsteemi arendamisel ja rakendamisel.

 

Avaliku teenistuse töötajate pühendumus ja rahulolu

 

Rahandusministeeriumi tellimusel on valminud metoodika asutusepõhise pühendumuse ja rahulolu uuringu läbiviimiseks, mida võivad tasuta kasutada kõik avaliku sektori asutused kas iseseisvalt või välise teenusepakkuja kaasabil.

Lisainfo ja küsimused: 

 

Mari-Liis Suurpalu

Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

 Telefon: 611 3153
mari-liis.suurpalu@fin.ee

 

 

Viimati uuendatud: 15. juuli 2021