Palgapoliitika

Avaliku teenistuse seadus seab raamistiku ametnike palgakorraldusele. Ametiasutustes töötavate töölepinguliste töötajate palgakorralduses tuleb lähtuda töölepingu seadusest.

Kõikidel ametiasutustel on kohustus kehtestada asutuse palgajuhend. Palgajuhend on palga määramise ja maksmise kord, kus on reguleeritud vähemalt ametikohale vastav põhipalk või põhipalga vahemik, muutuvpalga (tulemuspalk, preemia, lisatasu täiendavate ülesannete eest) maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis. Ametiasutustel on kohustus avalikustada palgajuhendid oma koduleheküljel.

 

Rahandusministeerium vastutab avaliku sektori palgakulude statistilise analüüsi ning avaliku teenistuse palgapoliitika kujundamise eest. Palgapoliitika elluviimiseks loob ministeerium palgasüsteemide arendamiseks töövahendeid, arendab nende rakendamiseks vajalikku pädevust, töötab välja standardeid palgaanalüüsiks ning suurendab asutustevahelist koostööd.

Palgaanalüüsidega iseenesest saab lähemalt tutvuda siin.

Palgasüsteemi arendamine


Rahandusministeeriumi eestvedamisel on välja töötatud juhendmaterjal „Palgasüsteemi arendamine ja palgakorraldus organisatsioonis“ (1.5 MB, PDF), mis on mõeldud abivahendiks organisatsioonis palgasüsteemi arendamise eest vastutajatele.

Juhendmaterjali esimeses osas on toodud teoreetilised alused palgasüsteemi ülesehitamiseks ja juhendi teises osas antakse praktilisi näpunäiteid palgasüsteemi haldamiseks ja palgaandmete analüüsimiseks Excelis.

Ametikohtade hindamine


Ametikohtade hindamine on meetod, mille eesmärgiks on asutusesisese ametikohtade hierarhia kindlaksmääramine, olles avalikus teenistuse detsentraliseeritud palgakorralduse tingimustes seeläbi üheks põhipalkade määramise alustalaks.

Avaliku teenistuse ametikohtade hindamismeetod töötati AS Fontes PMP poolt koostöös Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga välja 2006. aastal. Hindamismeetod on leidnud asutustes laialdast kasutamist. Meetodi kasutamise käigus ilmnes siiski ka selle täiendamist vajavaid aspekte.

Sellest tulenevalt analüüsis Rahandusministeerium 2010. aasta lõpus koostöös AS Fontes PMP kui meetodi loojaga avaliku teenistuse ametikohade hindamise metoodikat ning viis metoodikasse sisse mitmeid muudatusi. Metoodika kasutajate poolne tagasiside on ka edaspidi väga oodatud.

Ametikohtade hindamise metoodika ja juhtnöörid ametikohtade hindamise protsessi läbiviimiseks on leitavad Avaliku teenistuse ametikohtade hindamise käsiraamatust (354.95 KB, PDF).

Kontakt ametikohtade hindamise küsimustes:
Elina Orumaa, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik
elina.orumaa@fin.ee, 611 3486

Kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära indekseerimine


Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusest tulenevalt indekseeritakse kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga. Indeksi väärtus on 50% tarbijahinnaindeksi aastase muutuse ja sotsiaalmaksu laekumise aastase muutuse aritmeetilisest keskmisest. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

1. aprillist 2017 kehtiva indeksi väärtus on 1,017.

Ametnike palkade avalikustamine


Palkade avalikustamise põhimõtted

Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel.

Avalikustada tuleb:

  • ametniku põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu kogusummana eelmise kalendriaasta kohta;
  • ametniku põhipalk jooksva kalendriaasta seisuga (kokkuleppeliselt 1. aprilli seisuga).

Avalikustatakse nii tähtajatule kui tähtajalisele ametikohale nimetatud ametnike palgad. Lisaks ametnikele avalikustatakse ka nende töölepingu alusel töötavate isikute töötasu ja tööülesannetest tulenev muu tulu, kes täidavad Riigikogu esimehe, aseesimehe või fraktsiooni, peaministri, ministri, volikogu esimehe või aseesimehe või fraktsiooni, vallavanema või linnapea või valla- või linnavalitsuse liikme juures abistavaid või nõustavaid ülesandeid kuni nimetatud isiku volituste või fraktsiooni tegevuse lõppemiseni.

Palkade avalikustamise juhised riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustele

Palkade avalikustamise juhend (26.78 KB, DOCX)

Riigi ametiasutused, kelle personali- ja palgaarvestust peetakse riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus (SAP), ei pea ametnike palgaandmeid ise esitama, vaid nende kohta võetakse andmed keskselt SAP BO aruandluskeskkonnast. Ülejäänud riigi ametiasutused, kelle personali- ja palgaarvestust ei peeta riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus ja kõik kohaliku omavalitsuse ametiasutused peavad esitama täidetud aruandevormid Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonnale e-maili aadressil statistika@fin.ee.

  • Eelmise kalendriaasta andmed ametnike põhipalga ja muutuvpalga ning teenistusülesannete täitmisest tuleneva muu tulu kohta kogutakse järgmise kalendriaasta alguses Rahandusministeeriumi iga-aastase personali- ja palgastatistika andmekorje raames.
  • Jooksva kalendriaasta andmed põhipalkade kohta kogutakse eraldi andmekorje raames aprillikuu jooksul, esitades andmed alljärgneval vormil:
    • Põhipalkade avalikustamise vorm 2017
    • Põhipalkade vormi täitmise juhend 2017

Kontakt palkade avalikustamise küsimustes:
Merle Hunt, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna peaspetsialist, merle.hunt@fin.ee, 611 3492

Viimati uuendatud: 28. November 2017