Keskne koolitus

Rahandusministeerium loob koolituskeskkonna ja eeldused, mis toetavad süsteemset ning tulemuslikku keskset koolitus- ja arendustegevust avalikus teenistuses ning avalikus sektoris tervikuna.  Koolitus on tihedalt seotud teiste personalijuhtimise valdkondadega – see mõjutab otseselt personali töösooritust, motivatsiooni ja karjääri.

Peamised tegevussuunad keskses koolituses on:

  • toetada ühtsete põhimõtete ja strateegiate kujundamist ning rakendamist
  • planeerida ning ellu viia keskset koolitus- ja arendustegevust
  • koguda, analüüsida ja levitada keskset koolitusinfot
  • teha koostööd ametiasutuste koolitusjuhtide ja -spetsialistidega.

Suurem osa ametnike koolitusele eraldatud vahenditest on asutuste juhtide kontrollida, kes peavad tagama oma töötajate kvalifikatsiooni vastavalt töökoha nõuetele. Riigi Tugiteenuste Keskus viib Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi koolitus- ja arendustegevusi riigitöötajate võimekuse tõstmiseks.

 

Keskastmejuhtide arendamine


Avaliku teenistuse juhtimiskvaliteedi arendamisega tegelevad kesksel tasandil mitu asutust. Rahandusministeeriumi tegevus on seotud eeskätt keskastmejuhtide arendamisega.

Keskastmejuhtide arendamise eesmärk on tõhustada ametiasutuste strateegiliste eesmärkide täitmist, parandada ametiasutuse haldussuutlikkust ja keskastmejuhtide juhtimisvõimekust avaliku teenistuse ja avaliku sektori kui terviku parema toimimise eesmärgil.

Keskastmejuhtide juhtimissuutlikkuse edendamise eesmärgil on Rahandusministeerium välja töötanud keskastmejuhtide arendamise programmid (nt keskastmejuhtide terviklik arenguprogramm KAJA, coachingu programm, juhtimisalased meistriklassid, konverents).

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudel


Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudeli eesmärgiks on määratleda ja kirjeldada avaliku teenistuse keskastmejuhi töös olulised kompetentsid ning luua süsteem nende hindamiseks. Kompetentsimudel koosneb viiest põhikompetentsist ja kuueteistkümnest alakompetentsist.

Keskastmejuhtide digikompetentsid (317.52 KB, PDF) lähtuvad IT-strateegiatele esitatavatest üldpõhimõtetest ning on seotud keskastmejuhtide kompetentsimudeliga.

JOONIS: avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudel

Kompetentsimudel põhineb keskastmejuhtide uuringul (4.55 MB, PDF) ja selle põhjal koostatud raportil (3.79 MB, PDF).

 

Koolitusjuhile


Koolitusjuhi või -spetsialisti ülesandeks on luua eeldused koolituse korraldamiseks oma organisatsioonis ning tagada koolitustegevuse süsteemsus ja terviklikkus.

Rahandusministeeriumi peamisteks koostööpartneriteks ametnike ja töötajate koolituse koordineerimisel on avaliku teenistuse koolitusjuhid ja -spetsialistid.

Asutuste koolitusjuhte ühendab Koolitusjuhtide Kogu.

Koolitusmoodul Riigitöötaja iseteenindusportaalis


Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse koostöös on valminud riigitöötaja iseteenindusportaali koolituste moodul. Koolituste moodulisse koondatakse nii kesksed kui ka asutuste koolitused.

Koolituste moodul on ühest küljest tööriistaks koolitusspetsialistidele koolituste haldamiseks, võimaldades koolituskutsete ettevalmistamist, koolitustest teavitamist, koolitusmaterjalide ning osalejate haldamist, koolituste tagasiside küsimist ning tagasiside tulemuste koondamist. Teisalt annab koolituste moodul töötajale tervikvaate kõikidest temale suunatud koolitustest, võimaldab töötajal esitada koolitustaotlust, registreerida koolitustele ning anda koolituse osas tagasisidet.

Asutused, kes ei kasuta majandustarkvara SAP, kuid on kesksete koolituste sihtrühmaks, saavad koolituste mooduli kaudu infot ja koolitusmaterjale väljakuulutatud koolituste kohta, samuti registreerida koolitustele ning anda pärast koolituste toimumist nende kohta tagasisidet.

Koolituste moodul loob tervikvaate erinevate tasandite koolitusinfost ning läbi andmete ühekordse sisestamise ning automaatse liikumise moodulist majandustarvarasse tõhustab tööprotsesside efektiivsust.

Koolituste mooduli väljatöötamist on osaliselt rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist programmi „Keskne koolitus“ ning tegevuse „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames.

Koolituste mooduliga liitumiseks kirjuta aadressile help@riigitootaja.ee.

Kontakt:

Anna Laido, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik

anna.laido@fin.ee, 611 3087

Cherlin Agu, Kesksete koolituste talituse juhataja, Riigi Tugiteenuste Keskus cherlin.agu@rtk.ee, 663 1841

 

Viimati uuendatud: 3. november 2020