Keskne koolitus

Rahandusministeerium loob koolituskeskkonna ja eeldused, mis toetavad süsteemset ning tulemuslikku keskset koolitus- ja arendustegevust avalikus teenistuses ning avalikus sektoris tervikuna.  Koolitus on tihedalt seotud teiste personalijuhtimise valdkondadega – see mõjutab otseselt personali töösooritust, motivatsiooni ja karjääri.

Peamised tegevussuunad keskses koolituses on:

  • toetada ühtsete põhimõtete ja strateegiate kujundamist ning rakendamist
  • planeerida ning ellu viia keskset koolitus- ja arendustegevust
  • koguda, analüüsida ja levitada keskset koolitusinfot
  • teha koostööd ametiasutuste koolitusjuhtide ja -spetsialistidega.

Suurem osa ametnike koolitusele eraldatud vahenditest on asutuste juhtide kontrollida, kes peavad tagama oma töötajate kvalifikatsiooni vastavalt töökoha nõuetele.

 

Koolitus- ja arendustegevused riigi võimekuse tõstmiseks

 

Lisaks viib Rahandusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi koolitus- ja arendustegevusi riigi võimekuse tõstmiseks. Tegevuste elluviimiseks on rahandusministri poolt kinnitatud toetuse andmise tingimused ning selle juurde on koostatud seletuskiri.

Toetuse andmise tingimused (633.47 KB, PDF) tegevuse 12.1.1. „Inimressursi koolitus ja arendamine“ elluviimiseks


Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna 12 "Haldusvõimekus" meetme 12.1. "Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" raames viib Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakond ellu programmi "Inimressursi koolitus ja arendamine 2015-2023"

 Programmi eesmärgid on:

  • paranevad avaliku sektori teenistujate riigivalitsemisemise kompetentsid ning personalijuhtimise ja tugitegevuste kvaliteet;
  • paranevad teadmised, oskused ning suureneb koostöövõimekus (sh asutusteülene koostöövõimekus) avalikus teenistuses töötamiseks;
  • paraneb üldine juhtimiskvaliteet.

Elluviidavates koolitus- ja arendustegevustes osalemine on sihtgrupile tasuta, kui koolitus- ja arendustegevus läbitakse ettenähtud mahus. Tegevuste läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja Rahandusministeeriumi eelarvest. Tegevuste eelarve kogu programmperioodiks on TARTi järgi 12,8 miljonit eurot.

 

Keskastmejuhtide arendamine


Avaliku teenistuse juhtimiskvaliteedi arendamisega tegelevad kesksel tasandil mitu asutust. Rahandusministeeriumi tegevus on seotud eeskätt keskastmejuhtide arendamisega.

Keskastmejuhtide arendamise eesmärk on tõhustada ametiasutuste strateegiliste eesmärkide täitmist, parandada ametiasutuse haldussuutlikkust ja keskastmejuhtide juhtimisvõimekust avaliku teenistuse ja avaliku sektori kui terviku parema toimimise eesmärgil.

Keskastmejuhtide juhtimissuutlikkuse edendamise eesmärgil on Rahandusministeerium välja töötanud keskastmejuhtide arendamise programmid (nt keskastmejuhtide terviklik arenguprogramm KAJA, coachingu programm, juhtimisalased meistriklassid, konverents).

Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudel


Avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudeli eesmärgiks on määratleda ja kirjeldada avaliku teenistuse keskastmejuhi töös olulised kompetentsid ning luua süsteem nende hindamiseks. Kompetentsimudel koosneb viiest põhikompetentsist ja kuueteistkümnest alakompetentsist.

Keskastmejuhtide digikompetentsid (317.52 KB, PDF) lähtuvad IT-strateegiatele esitatavatest üldpõhimõtetest ning on seotud keskastmejuhtide kompetentsimudeliga.

JOONIS: avaliku teenistuse keskastmejuhtide kompetentsimudel

Kompetentsimudel põhineb keskastmejuhtide uuringul (4.55 MB, PDF) ja selle põhjal koostatud raportil (3.79 MB, PDF).

 

Tippjuhtide arendamine


Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamist ja valikut ning enesearendamist toetab Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide kompetentsimudel. 

Vaata mudelit Riigikantselei veebilehelt. Tippjuhtide arendamisega tegeleb Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskus.

 

Koolitusjuhile


Koolitusjuhi või -spetsialisti ülesandeks on luua eeldused koolituse korraldamiseks oma organisatsioonis ning tagada koolitustegevuse süsteemsus ja terviklikkus.

Rahandusministeeriumi peamisteks koostööpartneriteks ametnike ja töötajate koolituse koordineerimisel on avaliku teenistuse koolitusjuhid ja -spetsialistid.

Asutuste koolitusjuhte ühendab Koolitusjuhtide Kogu.

Koolitusmoodul Riigitöötaja iseteenindusportaalis


Rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse koostöös on valminud riigitöötaja iseteenindusportaali koolituste moodul. Koolituste moodulisse koondatakse nii kesksed kui ka asutuste koolitused.

Koolituste moodul on ühest küljest tööriistaks koolitusspetsialistidele koolituste haldamiseks, võimaldades koolituskutsete ettevalmistamist, koolitustest teavitamist, koolitusmaterjalide ning osalejate haldamist, koolituste tagasiside küsimist ning tagasiside tulemuste koondamist. Teisalt annab koolituste moodul töötajale tervikvaate kõikidest temale suunatud koolitustest, võimaldab töötajal esitada koolitustaotlust, registreerida koolitustele ning anda koolituse osas tagasisidet.

Asutused, kes ei kasuta majandustarkvara SAP, kuid on kesksete koolituste sihtrühmaks, saavad koolituste mooduli kaudu infot ja koolitusmaterjale väljakuulutatud koolituste kohta, samuti registreerida koolitustele ning anda pärast koolituste toimumist nende kohta tagasisidet.

Koolituste moodul loob tervikvaate erinevate tasandite koolitusinfost ning läbi andmete ühekordse sisestamise ning automaatse liikumise moodulist majandustarvarasse tõhustab tööprotsesside efektiivsust.

Koolituste mooduli väljatöötamist on osaliselt rahastatud Euroopa Sotsiaalfondist programmi „Keskne koolitus“ ning tegevuse „Inimressursi koolitus ja arendamine“ raames.

Koolituste mooduliga liitumiseks kirjuta aadressile help@riigitootaja.ee.

Kontakt:

Cherlin Agu, Kesksete koolituste talituse juhataja, Riigi Tugiteenuste Keskus cherlin.agu@rtk.ee, 663 1841

Anna Laido, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik
anna.laido@fin.ee, 611 3087

 

Viimati uuendatud: 7. aprill 2020