Avaliku teenistuse eetika

Avaliku võimu teostamine eeldab ühiskonna usaldust ametnike suhtes, mis omakorda sõltub ametnike seaduspärasest ja eetilisest käitumisest ning tegutsemisest avalikes huvides. Avaliku teenistuse eetika on avaliku võimu teostajatelt nõutavate väärtuste ja põhimõtete kogum.

Eetika põhimõtted, mille täitmist ametnikult eeldatakse on kirjas ametniku eetikakoodeksis (315.23 KB, PDF), mille kiitis heaks ametnikueetika nõukogu 11.03.2015. Kuigi ametniku eetikakoodeksi järgimine on kohustuslik eelkõige ametnikel, eeldatakse et samu põhimõtteid järgivad ka töölepingu alusel riigitööl olevad inimesed.

 

Ametnikud peavad oma tegevuses juhinduma järgnevatest avaliku teenistuse väärtusest – seaduslikkus, inimesekesksus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, erapooletus ning avatus ja koostöö. Rahandusministeeriumi ülesandeks on koordineerida avaliku teenistuse eetika ühtsete põhimõtete väljatöötamist ning nende levitamist koolituste ja infomaterjalide abil.

Ühiskonna usaldust riigitöötajate suhtes saab kahjustatud, kui ametnik teeb otsuseid sattudes huvide konflikti. Huvide konflikt on olukord, kus ametiisiku kui kodaniku erahuvid satuvad konflikti tema ametikohus-tuste täitmise ja sellega kaasneva vastutavusega. Majanduslike huvide deklareerimine on üks huvide konflikti ja sellest tuleneda võiva korruptsiooni ennetamise vahendeid.

Praktilist nõu huvide konflikti vältimiseks leiab justiitsministeeriumi korruptsiooniteemaliselt veebilehelt.

 

Kontakt avaliku teenistuse eetika küsimustes:
Anna Laido, riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik
anna.laido@fin.ee, 611 3087

 

 

Ametnikueetika nõukogu


Ametnikueetika nõukogu on Rahandusministeeriumi juures tegutsev sõltumatu valitsuskomisjon, mille eesmärk on ametnike põhiväärtuste ja ametnikueetika tugevdamine.

Eetikanõukogu ülesanded:

 • toetada eetikakoodeksi ühetaolist rakendamist
 • anda selgitusi ametnike eetikakoodeksi rakendamiseks
 • nõustada ametnikke ja ametiasutusi ametnikueetika küsimustes
 • anda ametniku pöördumisel seisukohti tema teo või käitumise vastavuse kohta ametniku eetikanõuetele
 • analüüsida ametnike eetikakoodeksi rakendamist ja eetikakoodeksi muutmise vajadust
 • osaleda ametnikueetika strateegilisi arengusuundi määravate arengukavade ja õigusaktide koostamisel.

Eetikanõukogu tegevuse aluspõhimõtted on reguleeritud avaliku teenistuse seaduse §-s 12. Üldised töökorralduse alused sisalduvad Vabariigi Valitsuse määruses "Ametnikueetika nõukogu töökorralduse alused". Eetikanõukogu täpsemate tööpõhimõtetega saab tutvuda siin (27.76 KB, PDF).

Eetikanõukogu e-posti aadress: eetika@fin.ee.

Ametnikueetika nõukogu kolmanda koosseisu kinnitas valitsus 12.12.2019 järgmiseks kolmeks aastaks.

Nõukogu esimees on endine kõrge riigiametnik ning praegune Eesti Interneti Sihtasutuse juhatuse liige Heiki Sibul.

Nõukogu liikmed on valdkonna asjatundjatena ministeeriumidest ja valitsusasutustest 

 • rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross,
 • justiitsministeeriumi asekantsler Heddi Lutterus,
 • Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela,
 • Siseministeeriumi nõunik Mati Ombler.
 • Põhiseadusliku institutsiooni esindajana on Riigikontrolli nõunik Airi Mikli,
 • Kohaliku omavalitsuse esindajana Tartu Linnavalitsuse linnasekretär Jüri Mölder.

  Avaliku teenistuse välistest ekspertidest
 • avaliku arvamuse, meedia ja kommunikatsiooni eksperdina Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemm,
 • avaliku teenistuse eetika eksperdina Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi lektor Leno Saarniit.

Eetikanõukogusse pöördumine


Eetikanõukogu nõustab ametnikke ja asutusi ametnikueetika üldistes küsimustes ja aset leidnud juhtumite korral. Eetikanõukogu juhendmaterjalid ja seisukohad on soovituslikud.

Eetikanõukogule saab esitada küsimusi ja päringuid e-posti aadressil: eetika@fin.ee.

Üksikjuhtumite puhul analüüsib eetikanõukogu ametniku käitumise kooskõla ametnikueetika põhimõtetega. Asutusel on võimalik eetikanõukogu seisukohale tuginedes otsustada, kas konkreetse juhtumiga seotud ametniku suhtes distsiplinaarvastutust rakendada.

Eetikanõukogu ei võta ametniku esitatud üksikjuhtumit päevakorda kui:

 • üksikjuhtumi osas on algatatud distsiplinaarmenetlus,
 • ametnik on pöördunud eetikanõukogu poole teda mitte puudutavas asjas,
 • ametnik ei ole püüdnud küsimust lahendada ametiasutuse siseselt.

Eetikanõukogu tegevus keskendub ametnikele avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Ametnikud avaliku teenistuse seaduse mõistes ei ole: Riigikogu liikmed, Vabariigi Valitsuse liikmed, kohalike omavalitsuste volikogude liikmed, linnapead ja vallavanemad, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste hallatavate asutuste (nt koolid, lasteaiad jne), riigi- ja kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundus-ühingute töötajad ning isikud, kes on riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustes teenistuses töölepingu alusel.

Juhendid

Ametnikueetika nõukogu on heaks kiitnud järgmised juhendid:

Nõukogu infomaterjalid ja töödokumendid

Nõukogu seisukohad

Seisukoht nr 8 (30 KB, DOC) (heaks kiidetud 26.09.2016) – seisukoht Riigikogu õiguskomisjoni 15.06.2016 algatatud avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise eelnõu osas

Seisukoht nr 7 (30.48 KB, PDF) (heaks kiidetud 15.04.2016)  – kaitsetööstusettevõtete toetamine

Seisukoht nr 6 (31.04 KB, PDF) (heaks kiidetud 15.04.2016) – ametilähetustel kogutud lennuboonuspunktid

Seisukoht nr 5 (29.01 KB, PDF) (heaks kiidetud 20.11.2015) – kaitsetööstusettevõtete toetamine

Seisukoht nr 4 (24.19 KB, PDF) (heaks kiidetud 01.06.2015) – huvide konflikt

Seisukoht nr 3 (42.73 KB, PDF) (heaks kiidetud 27.03.2015) – sõnavabadus sotsiaalmeedias

Seisukoht nr 2 (25.41 KB, PDF) (heaks kiidetud 29.09.2014) – reklaamis osalemine

Seisukoht nr 1 (59.27 KB, PDF) (heaks kiidetud 01.04.2014 koosolekul) – kõrvaltegevused

Töödokumendid

Teenistusülesannetega seotud kingituste ja soodustuste hea tava kavandi kooskõlastuste tabel (2.05.2018) (273.59 KB, PDF)

Ametniku väljendusvabaduse hea tava kavandi kooskõlastuste tabel (177.46 KB, PDF) (15.04.2016)

Ametnike väljendusvabaduse hea tava mustand (83.88 KB, PDF) (15.12.2015)

Väljendusvabaduse praktikad Euroopa riikides (67.97 KB, PDF)(08.09.2015 koosoleku töödokument)

Ametniku eetikakoodeksi kavandi kooskõlastuste tabel (242.03 KB, PDF) (11.03.2015)

Ametniku eetikakoodeksi kavand (120.31 KB, PDF) (05.09.2014)

Ülevaade eetikakoodeksitest (138.64 KB, PDF) (28.11.2013 koosoleku töödokument)

 

 

Viimati uuendatud: 28. aprill 2021