Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Riigi eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) tasakaalustab nelja aasta perspektiivis riigi vajadused (strateegilised arengudokumendid) riigi tegelike võimalustega (makromajandus- ja rahandusprognoos). Eelarvestrateegia koostatakse igal aastal vähemalt järgmise aasta ja sellele järgneva kolme aasta kohta (edaspidi eelarvestrateegia periood).

Eelarvestrateegias määratakse riigi eelarvepoliitika põhisuunad ning kajastatakse Vabariigi Valitsuse üldeesmärke, mida eelarvestrateegia perioodil kavatsetakse ellu viia, ja elluviimiseks planeeritavad rahalised vahendid (edaspidi rahastamiskava). 

Eelarvestrateegia koostab Rahandusministeerium võttes aluseks eelmise perioodi eelarvestrateegia, tulemusvaldkonna eesmärgid, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, makromajandusprognoosi, rahandusprognoosi ja muudatused seadusandluses.

Ministeeriumid esitavad rahandusministeeriumile iga aasta 1. märtsiks eelarvestrateegia koostamiseks vajalikud uuendatud strateegilised arengudokumendid, rahastamiskavad ja eelmise perioodi tulemusaruanded lähtuvalt rahandusministri 4. veebruari 2016. aasta määrusest nr 9 "Riigi eelarvestrateegia ja ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise kord".

Rahastamiskava koostamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse üldeesmärkidest ja rahandusministri esitatud valitsemisala kululagedest. Kululagede koostamise aluseks on kehtiva eelarvestrateegia rahastamiskava, mida korrigeeritakse pärast selle heakskiitmist vastavalt tehtud otsustele. Rahandusministeerium esitab kululaed koos eelarvestrateegia ja eelarve projekti koostamise protsessi suunistega ministeeriumidele hiljemalt jaanuarikuu 5. tööpäeval.
Eelarvestrateegia kinnitab Vabariigi Valitsus igal aastal aprilli lõpuks. Riigikogu korraliste valimiste aastal kinnitab Vabariigi Valitsus eelarvestrateegia hiljemalt mai lõpuks.


Kinnitatud eelarvestrateegia avalikustab Rahandusministeerium oma kodulehel pärast kinnitamist.