Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Riigi eelarvestrateegia (edaspidi eelarvestrateegia) tasakaalustab nelja aasta perspektiivis riigi vajadused (strateegilised arengudokumendid) riigi tegelike võimalustega (makromajandus- ja rahandusprognoos). Eelarvestrateegia koostatakse igal aastal vähemalt järgmise aasta ja sellele järgneva kolme aasta kohta (edaspidi eelarvestrateegia periood). Eelarvestrateegiaga paralleelselt koostatakse aastase riigieelarve seaduse eelnõu.

Eelarvestrateegias määratakse riigi eelarvepoliitika põhisuunad ning kajastatakse Vabariigi Valitsuse üldeesmärke, mida eelarvestrateegia perioodil kavatsetakse ellu viia, ja elluviimiseks planeeritavad rahalised vahendid (edaspidi rahastamiskava). 

Eelarvestrateegia koostab Rahandusministeerium võttes aluseks eelmise perioodi eelarvestrateegia, tulemusvaldkonna eesmärgid, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, makromajandusprognoosi, rahandusprognoosi ja muudatused seadusandluses.

Ministeeriumid esitavad rahandusministeeriumile iga aasta 1. märtsiks eelarvestrateegia projekti lähtuvalt 19.12.2019 vastu võetud Vabariigi Valitsuse määrusest nr 112 "Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord".

Eelarvestrateegia projekti koostamisel ja esitamisel lähtutakse rahandusministeeriumi poolt antud täpsustavatest juhistest, valitsemisalale antud vahendite maksimaalsetest mahtudest ning valitsemisala vastutusalas olevate tulemusvaldkondade üld- ja alaeesmärkidest.

Eelarvestrateegia kinnitab ja aastase riigieelarve seaduse eelnõu kiidab heaks Vabariigi Valitsus igal aastal aprilli lõpuks. Riigikogu korraliste valimiste aastal hiljemalt mai lõpuks.


Kinnitatud eelarvestrateegia avalikustab Rahandusministeerium oma kodulehel pärast kinnitamist. Heakskiidetud aastase riigieelarve seaduse eelnõu annab Vabariigi Valitsus üle Riigikogule hiljemalt septembri lõpuks.