Siseriiklikud toetused

Eesti erinevate regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks rahastatakse riigieelarvest igal aastal kümmekonda regionaalarengu toetusprogrammi, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamiseks ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele.

Rahandusministeeium vahendab siseriiklikke toetusi järgnevatest toetus-skeemidest ja programmidest:

 

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede  

 

2020. a taotlusvoor on avatud alates 16.03.2020. 

2019. a taotlusvooru taotlemisõigusega projektide nimekirjaga võib tutvuda RTK veebilehel.

Toetuse andmise eesmärgiks on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Toetusega aidatakse kaasa maakondade arengustrateegiate kiiremale elluviimisele.

Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik tehakse igas maakonnas maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisel või selle alusel.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja - KOV üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €). Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele: 1) panustavad "Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" eesmärkidesse; 2) panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse; 3) sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas; 4) on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie omavalitsuse ulatusega mõjuga).

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepanek esitatakse maakondliku arendusorganisatsiooni poolt kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Makondalikud arendusorganisatsioonid saavad esitada RTKle ettepanekud 2020. aasta taotlusvoorus järgmiselt: 

16. märts – 15. mai (taotlemisõigusega projektide nimekiri kinnitatakse hiljemalt 30. juuniks)
15. juuli – 31. august (taotlemisõigusega projektide nimekiri kinnitatakse hiljemalt 26. oktoobriks)

Kontaktid: tiina.loorand@rtk.ee ja eelika.lumiste@rtk.ee. Täpsem informatsioon RTK veebilehel.

Täpsema informatsiooni saamiseks võib pöörduda meetme rakendusüksuse, Riigi Tugiteenuste Keskuse www.rtk.ee poole.

Kontakt ministeeriumis: Natalja Zinovjeva, natalja.zinovjeva@fin.ee; 611 3104.

Lisainfo ja -materjal:

 

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele  neis piirkondades.

Taotlusvooru kuulutab välja ministeerium, programmis osalemise otsustavad kohalikud omavalitsused hiljemalt taotlusvooru välja kuulutamise tähtpäevaks. Vastava info leiate kohalike omavalitsuste veebilehelt alates 17.veebruarist 2020.

Täpsema info programmi kohta leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljelt.

 

Lisainfo ja -materjal:

Kontakt

Katrin Orgusaar, katrin.orgusaar@fin.ee, tel. 611 3105

 

Kohaliku omaalgatuse programm (sügisvoor on lõppenud)


Kohaliku omaalgatuse programm (lühendatult KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Paar aastat hiljem nimetati programm ümber kohaliku omaalgatuse programmiks. 2007. aastal laienes programm ka linnadesse. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot ning meetmesse 2 esitatud projekti kohta 4000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Alates 2018. aastast vastutavad programmi rakendamise eest maakondades maakondlikud arendusorganisatsioonid.

 

KOP 2020 info ja materjalid:

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on suletud. Taotluste esitamise tähtaeg oli 01. oktoober 2020 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotlusvooru avatud olemise ajal taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile. Taotlusvormid teevad kättesaadavaks ja informatsiooni taotlemise kohta jagavad maakondlikud arendusorganisatsioonid.

Harju maakond             MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
Hiiu maakond               SA Hiiumaa Arenduskeskus
Ida-Viru maakond         MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit   
Jõgeva maakond           SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Järva maakond             MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit
Lääne maakond            SA Läänemaa
Lääne-Viru maakond     MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Põlva maakond             MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Pärnu maakond            MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Rapla maakond            MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit
Saare maakond            Saaremaa vald
Tartu maakond            MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
Valga maakond            MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit
Viljandi maakond          MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Võru maakond              SA Võrumaa Arenduskeskus

Kontakt: Tarmo Kivi tarmo.kivi@fin.ee; 611 3104. 

 

KOP 2019 info ja materjalid:

 

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem


Toetusskeemi eesmärk on vähendada majanduslikke takistusi Eesti Vabariigi (edaspidi lühendatult EV) kodanike Vene Fõderatsioonis (edaspidi lühendatult VF) elavate abikaasade, lähisugulaste ja sugulaste või nende matmispaikade külastamisel ning kultuurivahetusel.

Toetusskeem reguleerib tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlemist ja väljamaksmist ja tasuta VF viisa taotlemist viiskoordinaatori teenuse abil.

Tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni võivad taotleda Eesti kodanikud, kes rahvastikuregistri järgi elavad Eestis ja kes külastavad Venemaal Eesti piiri äärsetel aladel elavaid lähisugulasi või nende matmispaiku järgmistes VF piirkondades: 

 • Slantsõ rajooni Zagrive vallas;
 • Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolselutski ja Kuzemkino vallas;
 • Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja uue-Irboska vallas.

2020. aastal saab kompensatsiooni taotleda viisale, kui viisa kehtivusaeg jäi perioodi november ja detsember 2019 või kui viisa kehtivusaeg langeb tervikuna või osaliselt 2020. aastasse.

Viisa taotluse menetlemise tasu kompenseeritakse 2020. aastal maksimaalselt 70 eurot aasta kohta.

Sõltuvalt külastatavast piirkonnast tuleb taotlused esitada:

 • Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule - kui külastatakse abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Slantsõ rajooni Zagrive vallas või Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolselutski ja Kuzemkino vallas.
 • Võrumaa Arenduskeskusele – kui külastatakse abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja uue-Irboska vallas.

Tasuta VF viisat viisakoordinaatori teenuse vahendusel võivad taotleda EV kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva ja Võru maakonnas. Viisakoordinaator võtab vastu avaldusi tasuta VF viisa taotlemiseks VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantselei kehtestatud nõuete kohaselt. Viisakoordinaatori vastuvõtukohad on Põlva maakonnas Põlva ja Räpina vallas ning Võru maakonnas Võru linnas ning Rõuge, Võru ja Setomaa vallas. Täpsem informatsioon viisakoordinaatori teenuse kohta Võrumaa Arenduskeskusest.

Toetusskeemi koordineerib Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakond. Viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlusi võtavad vastu ja menetlevad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Võrumaa Arenduskeskus. Viisakoordinaatori teenust osutab Võrumaa Arenduskeskus.

Toetusskeemi rakendajad ja kontaktisikud:


Lisamaterjalid:

 

 

 

Väikesaarte programm


Väikesaarte programmi eesmärk on kaasa aidata väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedi parandamisele.

Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Programmi rakendatakse püsiasustusega väikesaarte seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud väikesaartel, mis on kantud sama seaduse § 21 lõike 3 alusel väikesaarte nimistusse.

Maksimaalne toetus on 130 000  eurot projekti kohta. Oma- või kaasfinantseeringu määr on 15% projekti kogumaksumusest.

Programmi rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Lisainfo ja materjalid

Kontaktisik

Riina Nurmsaar, riina.nurmsaar@fin.ee, 611 3108
   

  Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine 


  Toetuse andmise eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

  Toetuse taotlejaks võib olla kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse üksuse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus, või kohaliku omavalitsuse üksuste ühise valitseva mõju all olev üksus.

  Täpsem informatsioon taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta on saadaval Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

   

   

  Lisainfo

  Taotlusvoor on avatud 20.03.2020 - 17.06.2020

  Taotlusvooru eelarve on 10 000 000 eurot

  Kontakt: 

  Natalja Tšikova, natalja.tsikova@rtk.ee, 663 1919 (informatsioon, taotlemine, menetlus)

  Tarmo Kivi, tarmo.kivi@fin.ee, 611 3104 (meetme määrus)

    

   Lasteaiahoonete energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetusmeede


   Toetusmeetme eesmärk on kohaliku omavalitsuse üksuste lasteaiahoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ning hoone ülalpidamiskulude vähenemine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.

   Toetuse taotlemiseks peab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil elama rahvastikuregistri andmetel 2016. aasta 1. oktoobri seisuga vähemalt 5000 elanikku või kohaliku omavalitsuse üksus on alustanud teiste kohaliku omavalitsuse üksustega ühinemisläbirääkimisi, mille tulemusel moodustub eelpool sätestatud tingimusele vastav kohaliku omavalitsuse üksus.

   Taotlusvoor kuulutatakse välja oktoobris 2016, andes sellest teada vähemalt ühes üleriigilises ajalehes ja KIKi kodulehel. Taotlusvooru eelarve on 14 000 000 eurot.

   Taotlusvoor on suletud

    

   Lisainfo ja -materjal:

    

   Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetus


   Toetusmeetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine. Meetme teises taotlusvoorus on abikõlblik ka avaliku sektori suure energiakuluga hoonete vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.

   Taotleja võib olla:
   • kohaliku omavalitsuse üksus või
   • kohaliku omavalitsuse üksuse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus.

   Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamisetoetuseks kasutatavad summad laekuvad riigi lubatud heitkoguse ühikute müügist ja need kajastatakse riigieelarves. Meetme eelarve on 11 605 708,4 eurot. Meetme rakendaja on Riigi Tugiteenuste Keskus.

   II taotlusvooru informatsioon (taotlusvoor on suletud)

    

   Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlemise II taotlusvoor oli avatud 16. oktoober 2018. a kuni 30. aprill 2019. a.

   Infopäev toetuse taotlejatele toimus 26. oktoobril 2018. a. 

   Täpsem informatsioon taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta on saadaval Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

   I taotlusvooru informatsioon (taotlusvoor on suletud)

    

   Taotlusvoor avati 15. juunil. Taotluste esitamise tähtaeg oli 15. oktoober 2017. 

   Infopäev toetuse taotlejatele toimus 19. juunil Rahandusministeeriumis.

   Infopäeva materjalid:

   Korduma kippuvad küsimused (149.01 KB, PDF)

   Lisainfo ja -materjal:

   Kontaktid:

   Tarmo Kivi, tarmo.kivi@fin.ee, 611 3104 (meetme määrus)

   Natalja Tšikovanatalja.tsikova@rtk.ee, 663 1919 (taotlemine, menetlus)

    

    

    

    

   Ida-Virumaa programm

   Ida-Virumaa programm on ellu kutsutud Ida-Viru maakonna arengu tasakaalustamiseks  ülejäänud Eestiga. Programm panustab lisaks juba rakendatavatele toetusmeetmetele ja kavandatud investeeringutele Ida-Virumaa tegevuskava eesmärkide saavutamisse ning keskendub Ida-Virumaa tegevuskava 1. ja 2. tegevussuuna – ettevõtlus- ja elukeskkonna valdkonna arendamisele.

   Programmi tegevuste rakendamine kiideti heaks valitsuskabineti 8. veebruari 2018 istungil. Programmi eesmärk on Ida-Virumaa majanduse elavdamine ja piirkonna elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine, nooremaealiste väljavoolu pidurdamine ning läbi piirkonna eelisarendamise mahajäämuse vähendamine teistest Eesti piirkondadest.

   Programmi tegevused on heaks kiidetud valitsuskabineti 8. veebruari 2018. a ning 27. septembri 2018. a istungitel.
   Valitsuskabineti ülesandel on moodustatud Ida-Virumaa programmi töögrupp, millele anti ülesanne täpsustada toetatavate tegevuste fookust ja töötada välja täpsemad sihtfinantseerimise ja toetuse andmise tingimused. Vastavalt valitsuskabineti otsusele kaasati töögruppi Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse üksuste (esindab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit) ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus esindajad. Täiendavalt otsustati kaasata Sotsiaalministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad.

   Ida-Virumaa programm koosneb 9 Ida-Viru maakonna arengusse panustavast tegevusest ja programmi viiakse ellu kolme erineva rakendusskeemi - riigihalduse ministri määruste, projektipõhise investeeringutoetuse andmise ning elluviijatega sõlmitavate tegevustoetuse lepingute kaudu. Programmi eelarve perioodil 2018-2022 on 23 600 000 eurot. Programmi tegevused, nende sisu ja eelarve võivad olenevalt rakendamise tulemuslikkusest olla ajas muutuvad. 

   Programmi tegevused ja meetmed

   • Toetusmeede tööstusettevõtete investeeringutele (uus taotlusvoor EL vahenditest avatud taotlemiseks alates 20.05.2020). Täpsem info RTK kodulehel. Meetme määrus ja seletuskiri (77.79 KB, DOCX)
   • Eesti ja inglise keele õpe ettevõtjatele ja ettevõtete võtmetöötajatele (ettevalmistamisel). Tegevust viib ellu Integratsiooni Sihtasutus.
   • Ettevõtjate arengu,  ekspordialane ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud nõustamine ja koolitus (ettevalmistamisel).  Tegevust viib ellu SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
   • Viru Filmifondi riiklik kaasrahastamine. Tegevust viib ellu SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Link toetuse taotlemisele.  
   • Üle-eestilise ulatusega spordi- ja kultuuriürituste käivitamine ja arendamine (I taotlusvoor on lõppenud). Tegevust viib ellu Integratsiooni Sihtasutus.
   • Äri- ja startup-inkubaatorite tegevuse toetamine, iduettevõtete ökosüsteemi arendamine  (ettevalmistamisel). Tegevust viib ellu SA KredEx, Startup Estonia.
   • Ida-Viru maakonna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse reservnimekirja projektide lisarahastamine (toetatakse projekti „Eesti Kaevandusmuuseumi väljaarendamise III etapp“. Toetuse saaja SA Eesti Kaevandusmuuseum)
   • Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamine (taotlusvoor ettevalmistamisel). Meetme määrus ja seletuskiri (79.16 KB, DOCX).
   • Tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede (ettevalmistamisel) 
   • Maakonna arengustrateegia oluliste tegevuste ja investeeringute elluviimist toetatakse täiendava rahaeraldisega maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest.

   Lisainfo

   Kontaktid

   Tarmo Kivi, tarmo.kivi@fin.ee, tel 611 3104               

   Andres Heldring, andres.heldring@fin.ee, tel 611 3106

    

   Kagu-Eesti programm

   Kagu-Eesti programmi rakendamine on oluline Põlva, Valga ja Võru maakonna majandustegevuse tugevdamiseks ning aitab ellu viia Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020 (PDF) eesmärke.

   Programmi eesmärgiks on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna jätkusuutlikule säilitamisele, toetada kohapealse ettevõtluskeskkonna arengut ning  mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.

   Kagu-Eesti programmi eelarve

   Programmi eelarveks perioodil 2019-2023 on 4 milj eurot.

   Kagu-Eesti programmi toetussuunad

   • Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetus
   • Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus
   • Kagu-Eesti piirkonna mainekujundus

   Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

   Meetme eesmärk

   Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

   Taotlusvoorud

   Esimene taotlusvoor toimus 2019. aastal. Kokku toetati 13 projekti. Lisainfo leiab siit. Järgmine taotlusvoor on kavandatud avada 2020. aasta kevadel.

   Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede

   Meetme eesmärk

   Meetme eesmärk on hoogustada Kagu-Eesti arengut, parandades riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste koostöös spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda

   Taotlusvoor

   Esimene taotlusvoor Kagu-Eesti kohaliku omavalitsuse üksustele avati 26. veebruaril 2020.

   Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava

    

   Kagu-Eesti piirkonna mainekujunduskava töötati välja 2019. aastal. 
   Mainekujunduskavas kavandatud tegevuste elluviijateks on Kagu-Eesti maakondlikud arendusorganisatsioonid. Tegevusi viiakse ellu perioodil 2020-2022.

   Kontaktisik

   Liis Palumets, e-post: liis.palumets@fin.ee.

   Lisainfo

    

   Peipsiveere programm

   Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades priikonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali. 

   Programmi rakendamise piirkond on Alutaguse vald, Mustvee vald, Peipsiääre vald, Luunja vald, Kastre vald, Räpina vald ja Tartu vald Piirissaare ulatuses.

   Kontaktisik

   Katrin Orgusaar, tel 611 3105, e-post: katrin.orgusaar@fin.ee

   Lisainfo

    

    

   Setomaa programm

   Setomaa programmi eesmärk on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele, arendades kohapealset ettevõtluskeskkonda ja inimkapitali ning piirkonna turundust ja rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

   Programmi rakendamise piirkond on Setomaa vald.

   Kontaktisik

   Katrin Orgusaar, tel 611 3105, e-post: katrin.orgusaar@fin.ee

   Lisainfo

    

   Viimati uuendatud: 7. oktoober 2020