Siseriiklikud toetused

Eesti erinevate regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks rahastatakse riigieelarvest igal aastal kümmekonda regionaalarengu toetusprogrammi, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamiseks ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele.

Rahandusministeeium vahendab siseriiklikke toetusi järgnevatest toetus-skeemidest ja programmidest:

 

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede  

 

AVATUD alates 15. mai 2019

Toetuse andmise eesmärgiks on toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike teenuste kättesaadavus.

Toetusega aidatakse kaasa maakondade arengustrateegiate kiiremale elluviimisele.

Toetusmeetmesse esitatavate projektide valik tehakse igas maakonnas maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamisel või selle alusel.

Taotlejaks võib olla maakonna arengustrateegia tegevuskavas kokkulepitud tegevuse eestvedaja - KOV üksus, MTÜ, sihtasutus, äriühing, riigiasutus, avalik-õiguslik ülikool. Minimaalne toetuse suurus on 30 000 € (põhivarainvesteeringute projektide puhul 50 000 €). Maksimaalne toetuse määr on 75%. Riigiabi projektide puhul järgitakse täiendavalt riigiabi reegleid.

Maakonna tasandil valitakse välja kõige laiema mõjuulatusega projektid, mis peavad vastama järgmistele nõuetele: 1) panustavad "Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020" eesmärkidesse; 2) panustavad maakonna arengustrateegia eesmärkidesse; 3) sisalduvad maakonna arengustrateegia tegevuskavas; 4) on vähemalt maakondliku ulatusega mõjuga (Harjumaa ja Ida-Virumaa puhul vähemalt viie omavalitsuse ulatusega mõjuga).

Maakonna tasandil valitud projektide rahastamise ettepanek esitatakse maakondliku arendusorganisatsiooni poolt kinnitamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK). Nõuetele vastavad projektid kinnitab RTK hindamiskomisjoni ettepanekul taotlemisõigusega projektide nimekirja.

Maakondlikud arendusorganisatsioonid esitavad RTK-le ettepanekud 2019. aastal kahes taotlusvoorus:

 • 15. mai - 1. juuli
 • 15. august - 30. september

Ettepanekud esitada: tiina.loorand@rtk.ee ja eelika.lumiste@rtk.ee. Täpsem informatsioon RTK veebilehel.

Täpsema informatsiooni saamiseks võib pöörduda meetme rakendusüksuse, Riigi Tugiteenuste Keskuse www.rtk.ee poole.

Kontakt ministeeriumis: Natalja Zinovjeva, natalja.zinovjeva@fin.ee; 611 3104.

Lisainfo ja -materjal:

 

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm 

 

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammist toetuse andmise eesmärgiks on Kagu-Eesti maakondades ning Ida-Virumaal ettevõtluse ja majanduskasvu stimuleerimine.

Pilootprogrammi sihtpiirkonnaks on Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakond.

Pilootprogrammi sihtrühmaks on töötleva tööstusega tegelevad ettevõtjad, kes plaanivad luua uusi piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töökohti või suurendada lisandväärtust töötaja kohta.

Taotlusvoor oli avatud 22.08.-21.11.2016. Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot.

Lisainfo ja -materjal:

Täpsema informatsiooni programmi kohta leiate Riigi tugiteenuste keskuse veebilehelt.
Kontakt ministeeriumis: Natalja Zinovjeva, natalja.zinovjeva@fin.ee, 611 3104.

 

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele  neis piirkondades.

Taotlusvooru kuulutab välja ministeerium, programmis osalemise otsustavad kohalikud omavalitsused hiljemalt taotlusvooru välja kuulutamise tähtpäevaks. Vastava info leiate kohalike omavalitsuste veebilehelt alates 11.märtsist 2019.

Täpsema info programmi kohta leiate Riigi Tugiteenuste Keskuse koduleheküljelt.

Kontakt: Katrin Orgusaar, katrin.orgusaar@fin.ee; 611 3105.

Lisainfo ja -materjal:

 

Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste programm


Programm on suletud. 

1998. aastal käivitatud programmi eesmärk oli investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Programmi eesmärgi saavutamiseks anti taotluse alusel toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks.

Viimase taotlusvooru toetusvahendite jaotus on leitav siit (234.89 KB, PDF).

Täpsema info leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Kontakt: Natalja Zinovjeva, natalja.zinovjeva@fin.ee; 611 3043.

Programmi korrad:


Komisjoni otsused

 • 2017. aasta taotlusvooru otsused (650.47 KB, PDF) (651 KB, PDF)
 • 2018. aasta taotlusvooru otsused (695.7 KB, PDF)
 

Kergliiklusteede toetusskeem


Programm on suletud.

Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks oli aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele. Siseminister kinnitas 16. märtsil 2015 kergliiklusteede kava, mis andis 16 kohaliku omavalitsuse üksusele õiguse taotleda toetust kergliiklusteede rajamiseks. Kavale oli lisatud ka reservnimekiri, milles toodud projekte sai rahastada toetusskeemi vahendite lisandumisel. Reservnimekiri kehtib 31. detsembrini 2018.

Kergliiklusteede toetusskeemi sihtpiirkonnaks on kogu Eesti territoorium, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksused, mis on abikõlblikud 2014-2020 perioodi struktuuritoetuse meetmetest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ja „Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ (Kohtla-Järve, Maardu, Narva, Narva-Jõesuu, Pärnu, Saue, Sindi, Tallinna ja Tartu linnad ning Audru, Harku, Jõelähtme, Jõhvi, Kiili, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Luunja, Paikuse, Rae, Saku, Saue, Sauga, Tartu, Tahkuranna, Tähtvere, Toila, Vaivara, Viimsi ja Ülenurme vallad).

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 400 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr on 85%. Eeltaotlused projekti kergliiklusteede kavasse nimetamiseks tuli esitada 13. novembriks 2014 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-teeninduse kaudu. Iga taotleja võis esitada ühe eeltaotluse. Tähtajaks laekus 136 taotlust.

Kontakt: Natalja Zinovjeva, Natalja.Zinovjeva@fin.ee

Lisainfo ja -materjal:

 

Kohaliku omaalgatuse programm (avatud)


Kohaliku omaalgatuse programm (lühendatult KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Paar aastat hiljem nimetati programm ümber kohaliku omaalgatuse programmiks. 2007. aastal laienes programm ka linnadesse. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu. Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Alates 2018. aastast vastutavad programmi rakendamise eest maakondades maakondlikud arendusorganisatsioonid.

 

KOP 2018-2019 info ja materjalid:

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on alates 30.08.2019 avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2019 kell 16.30. Taotlused esitatakse taotlusvooru avatud olemise ajal taotleja asukohajärgse maakonna maakondlikule arendusorganisatsioonile. Taotlusvormid teevad kättesaadavaks ja informatsiooni taotlemise kohta jagavad maakondlikud arendusorganisatsioonid.

Harju maakond             MTÜ Harjumaa Omavalitsuste Liit
Hiiu maakond               SA Hiiumaa Arenduskeskus
Ida-Viru maakond         MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit   
Jõgeva maakond           SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus
Järva maakond             MTÜ Järvamaa Omavalitsuste Liit
Lääne maakond            SA Läänemaa
Lääne-Viru maakond     MTÜ Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Põlva maakond             MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Pärnu maakond            MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
Rapla maakond            MTÜ Raplamaa Omavalitsuste Liit
Saare maakond            Saaremaa vald
Tartu maakond            MTÜ Tartumaa Omavalitsuste Liit
Valga maakond            MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit
Viljandi maakond          MTÜ Viljandimaa Omavalitsuste Liit
Võru maakond              SA Võrumaa Arenduskeskus

Kontakt: Tarmo Kivi tarmo.kivi@fin.ee; 611 3104. 

 

KOP 2017 info ja materjalid:

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamisega on KOP 2017. a programmdokumendis maavanemale ja maavalitsusele pandud ülesanded alates 16. novembrist 2017 üle antud KÜSKile. Muudatused KOP 2017. a programmdokumendis on kinnitatud ministri käskkirjaga.

 

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem


Seoses maavalitsuste likvideerimisega on alates 2018. aastast toetusskeemi rakendajateks Ida-Viru Maavalitsuse asemel Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Võru Maavalitsuse asemel Võrumaa Arenduskeskus. Taotlejate jaoks jääb kõik samaks, taotlusi võetakse vastu endiselt Jõhvi linnas ja Võru linnas, hetkel ka samades hoonetes.

Toetusskeemi eesmärk on vähendada majanduslikke takistusi Eesti Vabariigi (edaspidi lühendatult EV) kodanike Vene Fõderatsioonis (edaspidi lühendatult VF) elavate abikaasade, lähisugulaste ja sugulaste või nende matmispaikade külastamisel ning kultuurivahetusel seoses piiriäärsete piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuskorra lõppemisega alates 19. jaanuarist 2009. a.

Toetusskeem reguleerib tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlemist ja väljamaksmist ja tasuta VF viisa taotlemist viiskoordinaatori teenuse abil.

Tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni võivad taotleda Eesti kodanikud, kes rahvastikuregistri järgi elavad Eestis ja kes külastavad Venemaal Eesti piiri äärsetel aladel elavaid lähisugulasi või nende matmispaiku järgmistes VF piirkondades: 

 • Slantsõ rajooni Zagrive vallas;
 • Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolselutski ja Kuzemkino vallas;
 • Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja uue-Irboska vallas.

2019. aastal saab kompensatsiooni taotleda viisale, kui viisa kehtivusaeg jäi perioodi november ja detsember 2018 või kui viisa kehtivusaeg langeb tervikuna või osaliselt 2019. aastasse.

Viisa taotluse menetlemise tasu kompenseeritakse 2019. aastal maksimaalselt 70 eurot aasta kohta.

Sõltuvalt külastatavast piirkonnast tuleb taotlused esitada:

 • Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule - kui külastatakse abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Slantsõ rajooni Zagrive vallas või Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolselutski ja Kuzemkino vallas.
 • Võrumaa Arenduskeskusele – kui külastatakse abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja uue-Irboska vallas.

Tasuta VF viisat viisakoordinaatori teenuse vahendusel võivad taotleda EV kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Põlva ja Võru maakonnas. Viisakoordinaator võtab vastu avaldusi tasuta VF viisa taotlemiseks VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantselei kehtestatud nõuete kohaselt. EV ja VF on kokku leppinud, et aastas väljastatakse kuni kaks tuhat tasuta VF viisat. Viisakoordinaatori vastuvõtukohad on Põlva maakonnas Põlva ja Räpina vallas ning Võru maakonnas Võru linnas ning Rõuge, Võru ja Setomaa vallas. Täpsem informatsioon viisakoordinaatori teenuse kohta Võrumaa Arenduskeskusest.

Toetusskeemi koordineerib Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakond. Viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlusi võtavad vastu ja menetlevad Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Võrumaa Arenduskeskus. Viisakoordinaatori teenust osutab Võrumaa Arenduskeskus.

Toetusskeemi rakendajad ja kontaktisikud:


Lisamaterjalid:

 

 

 

Väikesaarte programm


Väikesaarte programmi eesmärk on kaasa aidata väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavusele ja kvaliteedi parandamisele.

Programmi raames mõistetakse esmatähtsate teenustena mandri ja saarte vahelist transpordiühendust (sealhulgas ühendust saare keskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatähtsatele teenustele ligipääsetavuse loomist erivajadustega inimestele, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätmemajandust, juurdepääsu alus- ja põhiharidusele, päästevõimekuse tõstmist, sideteenuseid ning eluruumide kvaliteedi parandamist või nende ehitamist.

Programmi rakendatakse püsiasustusega väikesaarte seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud väikesaartel, mis on kantud sama seaduse § 21 lõike 3 alusel väikesaarte nimistusse.

Maksimaalne toetus on 130 000  eurot projekti kohta. Oma- või kaasfinantseeringu määr on 15% projekti kogumaksumusest.

Programmi rakendab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Lisainfo ja materjalid

Kontaktisik

Riina Nurmsaar, riina.nurmsaar@fin.ee, 611 3108
   

  Lipuväljakute välja arendamise programm


  Programmi eesmärk on toetada Eesti vabariigi 100 juubeliaastaks lipuväljakute välja arendamist Eesti suuremates asulates. Programmist antakse toetust esindusväljaku funktsiooni kandva asupaiga rajamiseks, rekonstrueerimiseks või heakorrastamiseks, tagamaks püsivaid võimalusi lipu pidulikuks ning väärikaks heiskamiseks.

  Programmi sihtpiirkonnaks on asulad, mille elanike arv on rahvastikuregistri andmetel 01.01.2017 seisuga üle 3000 elaniku, välja arvatud Tallinna linn. Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksus, mille elanike arv on rahvastikuregistri andmetel 01.01.2017 seisuga vähemalt 5000 elanikku või kohaliku omavalitsuse üksus, mis on teinud ühinemisotsuse, mille tulemusel moodustub vähemalt 5000 elanikuga kohlaiku omavalitsuse üksus.

  Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 30 000 eurot, minimaalne suurus projekti kohta on 5000 eurot. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 25% projekt iabikõlblikest kuludest.

  Taotluste vastuvõtmise alustamisest teavitatakse EASi veebilehel ning ametliku kirjaga kohaliku omavalitsusüksustele, kus asuvad prgogrammi sihtpiirkonna kuuluvad asulad. Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul taotlusvooru avamisest.

  Lisainfo

  Taotluste vastuvõtt on lõppenud

  Programmi eelarve on 300 000 eurot.

  Programmist ei toetata lipuväljakuid, mille arendamiseks on saadud toetust meetmetest "linnapiirkondade jätkusuutlik areng", "Ida-Virumaa piirkondade jätkusuutlik areng" ning "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine".

  Taotlusvoor oli avatud perioodil 01.12.2016-01.02.2017.

  Kontakt: Tarmo Kivi, tarmo.kivi@fin.ee, 611 3104

    

   Lasteaiahoonete energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetusmeede


   Toetusmeetme eesmärk on kohaliku omavalitsuse üksuste lasteaiahoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ning hoone ülalpidamiskulude vähenemine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.

   Toetuse taotlemiseks peab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil elama rahvastikuregistri andmetel 2016. aasta 1. oktoobri seisuga vähemalt 5000 elanikku või kohaliku omavalitsuse üksus on alustanud teiste kohaliku omavalitsuse üksustega ühinemisläbirääkimisi, mille tulemusel moodustub eelpool sätestatud tingimusele vastav kohaliku omavalitsuse üksus.

   Taotlusvoor kuulutatakse välja oktoobris 2016, andes sellest teada vähemalt ühes üleriigilises ajalehes ja KIKi kodulehel. Taotlusvooru eelarve on 14 000 000 eurot.

   Taotlusvoor on suletud

    

   Kontakt: Pirgit Lohk, pirgit.lohk@fin.ee, 611 3608

   Lisainfo ja -materjal:

    

   Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetus


   Toetusmeetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine. Meetme teises taotlusvoorus on abikõlblik ka avaliku sektori suure energiakuluga hoonete vähendamine, asendades need liginullenergiahoonetega.

   Taotleja võib olla:
   • kohaliku omavalitsuse üksus või
   • kohaliku omavalitsuse üksuse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus.

   Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamisetoetuseks kasutatavad summad laekuvad riigi lubatud heitkoguse ühikute müügist ja need kajastatakse riigieelarves. Meetme eelarve on 11 605 708,4 eurot. Meetme rakendaja on Riigi Tugiteenuste Keskus.

   II taotlusvooru informatsioon (taotlusvoor on suletud)

    

   Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse taotlemise II taotlusvoor oli avatud 16. oktoober 2018. a kuni 30. aprill 2019. a.

   Infopäev toetuse taotlejatele toimus 26. oktoobril 2018. a. 

   Täpsem informatsioon taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta on saadaval Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel.

   I taotlusvooru informatsioon (taotlusvoor on suletud)

    

   Taotlusvoor avati 15. juunil. Taotluste esitamise tähtaeg oli 15. oktoober 2017. 

   Infopäev toetuse taotlejatele toimus 19. juunil Rahandusministeeriumis.

   Infopäeva materjalid:

   Korduma kippuvad küsimused (149.01 KB, PDF)

   Lisainfo ja -materjal:

   Kontaktid:

   Tarmo Kivi, tarmo.kivi@fin.ee, 611 3104 (meetme määrus)

   Natalja Tšikovanatalja.tsikova@rtk.ee, 663 1919 (taotlemine, menetlus)

    

    

    

    

   Ida-Virumaa programm

   Ida-Virumaa programm on ellu kutsutud Ida-Viru maakonna arengu tasakaalustamiseks  ülejäänud Eestiga. Programm panustab lisaks juba rakendatavatele toetusmeetmetele ja kavandatud investeeringutele Ida-Virumaa tegevuskava eesmärkide saavutamisse ning keskendub Ida-Virumaa tegevuskava 1. ja 2. tegevussuuna – ettevõtlus- ja elukeskkonna valdkonna arendamisele.

   Programmi tegevuste rakendamine kiideti heaks valitsuskabineti 8. veebruari 2018 istungil. Programmi eesmärk on Ida-Virumaa majanduse elavdamine ja piirkonna elukeskkonna atraktiivsuse suurendamine, nooremaealiste väljavoolu pidurdamine ning läbi piirkonna eelisarendamise mahajäämuse vähendamine teistest Eesti piirkondadest.

   Programmi tegevused on heaks kiidetud valitsuskabineti 8. veebruari 2018. a ning 27. septembri 2018. a istungitel.
   Valitsuskabineti ülesandel on moodustatud Ida-Virumaa programmi töögrupp, millele anti ülesanne täpsustada toetatavate tegevuste fookust ja töötada välja täpsemad sihtfinantseerimise ja toetuse andmise tingimused. Vastavalt valitsuskabineti otsusele kaasati töögruppi Kultuuriministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse üksuste (esindab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit) ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus esindajad. Täiendavalt otsustati kaasata Sotsiaalministeeriumi ning Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse esindajad.

   Ida-Virumaa programm koosneb 9 Ida-Viru maakonna arengusse panustavast tegevusest ja programmi viiakse ellu kolme erineva rakendusskeemi - riigihalduse ministri määruste, projektipõhise investeeringutoetuse andmise ning elluviijatega sõlmitavate tegevustoetuse lepingute kaudu. Programmi eelarve perioodil 2018-2022 on 23 600 000 eurot. Programmi tegevused, nende sisu ja eelarve võivad olenevalt rakendamise tulemuslikkusest olla ajas muutuvad. 

   Programmi tegevused ja meetmed

   • Toetusmeede tööstusettevõtete investeeringutele (avatud taotlemiseks alates 12.11.2018). Täpsem info RTK kodulehel. Meetme määrus (596.89 KB, PDF) ja seletuskiri (662.53 KB, PDF)
   • Eesti ja inglise keele õpe ettevõtjatele ja ettevõtete võtmetöötajatele (ettevalmistamisel). Tegevust viib ellu Integratsiooni Sihtasutus.
   • Ettevõtjate arengu,  ekspordialane ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga seotud nõustamine ja koolitus (ettevalmistamisel).  Tegevust viib ellu SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
   • Viru Filmifondi riiklik kaasrahastamine. Tegevust viib ellu SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus. Link toetuse taotlemisele.  
   • Üle-eestilise ulatusega spordi- ja kultuuriürituste käivitamine ja arendamine (I taotlusvoor on lõppenud). Tegevust viib ellu Integratsiooni Sihtasutus.
   • Äri- ja startup-inkubaatorite tegevuse toetamine, iduettevõtete ökosüsteemi arendamine  (ettevalmistamisel). Tegevust viib ellu SA KredEx, Startup Estonia.
   • Ida-Viru maakonna piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse reservnimekirja projektide lisarahastamine (toetatakse projekti „Eesti Kaevandusmuuseumi väljaarendamise III etapp“. Toetuse saaja SA Eesti Kaevandusmuuseum)
   • Tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeede (ettevalmistamisel) 
   • Maakonna arengustrateegia oluliste tegevuste ja investeeringute elluviimine (ettevalmistamisel)

   Lisainfo

    

    

    

   Kagu-Eesti programm

   Kagu-Eesti programmi rakendamine on oluline Põlva, Valga ja Võru maakonna majandustegevuse tugevdamiseks ning aitab ellu viia Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020 (PDF) eesmärke.

   Programmi eesmärgiks on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna jätkusuutlikule säilitamisele, toetada kohapealse ettevõtluskeskkonna arengut ning  mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.

   Kagu-Eesti programmi toetussuunad

   • Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetus
   • Kagu-Eesti spetsialistide eluaseme korrastamise toetus koostöös omavalitsustega
   • Kagu-Eesti piirkonna mainekujundus

   Kagu-Eesti programmi eelarve

   Programmi eelarveks perioodil 2019-2023 on 4 milj eurot. Jaanuaris 2019. aastal alustati Kagu-Eesti programmi toetusmeetmete väljatööstamisega.

    

   Kontaktisik

   Maarja Mänd, tel 611 3100, e-post: maarja.mand@fin.ee

    

   Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeede

   Meetme eesmärk

   Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna arengule, toetades ettevõtluse arengut ja innovaatilisust ning mitmekesisemate töövõimaluste teket.

   Esimene taotlusvoor

   • Taotlusvoor on avatud 24.07-30.09 kella 17.00-i.
   • Taotlusvooru eelarve on 500 000 eurot.
   • Taotlejaks võib olla Valga, Võru või Põlva maakonnas tegutsev mikro- või väikeettevõtjast äriühing, kes on Eesti äriregistri andmetel tegutsenud vähemalt 24 kuud.​
   • Täpsema info leiab RTK kodulehelt.

   Kontaktisik

   Maarja Mänd, tel 611 3100, e-post: maarja.mand@fin.ee

   Lisainfo

   • Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme määrus
   • Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme määruse seletuskiri (563.97 KB, PDF)
   • Rohkem infot meetme rakendamise kohta leiab RTK kodulehelt

    

   Viimati uuendatud: 30. august 2019