Siseriiklikud toetused

Eesti erinevate regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks rahastatakse riigieelarvest igal aastal kümmekonda regionaalarengu toetusprogrammi, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamiseks ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele.

Rahandusministeeium vahendab siseriiklikke toetusi järgnevatest toetus-skeemidest ja programmidest:

 

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogramm


Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammist toetuse andmise eesmärgiks on Kagu-Eesti maakondades ning Ida-Virumaal ettevõtluse ja majanduskasvu stimuleerimine.

Pilootprogrammi sihtpiirkonnaks on Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakond.

Pilootprogrammi sihtrühmaks on töötleva tööstusega tegelevad ettevõtjad, kes plaanivad luua uusi piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töökohti või suurendada lisandväärtust töötaja kohta.

Taotlusvoor oli avatud 22.08.-21.11.2016. Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot.

Lisainfo ja -materjal:

Täpsema informatsiooni programmi kohta leiate EASi veebilehelt.
Kontakt ministeeriumis: Natalja Zinovjeva, natalja.zinovjeva@fin.ee, 611 3104.

 

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Taotlusvooru kuulutab välja maavalitsus nendes kohaliku omavalitsuse üksustes, kes on avaldanud valmisolekut programmis käesoleval aastal osaleda. Vastava info leiate maavalitsuse koduleheküljelt.

Seoses maavalitsuste tegevuse lõpetamise ja haldusreformiga tehakse muudatusi hajaasustuse programmis 2017. aasta lõpus ning 2018. aastal. Täpsemalt loe siit (286.16 KB, PDF).

Täpsema info programmi kohta leiate Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljelt.

Kontakt: Anne Lindma, anne.lindma@fin.ee; 611 3102 ja 509 8464.

Lisainfo ja -materjal:

 • Hajaasustuse programm (437.74 KB, PDF) (riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkiri; PDF)
 • Lisa 1 (581.79 KB, PDF) (taotlusvorm; PDF)
 • Lisa 2 (11.74 KB, XLSX) (eelarve vorm; XLSX)
 • Lisa 3 (258.27 KB, PDF) (veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus; PDF)
 • Lisa 4 (252.73 KB, PDF) (kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus; PDF)
 • Lisa 5 (250.27 KB, PDF) (juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus; PDF)
 • Lisa 6 (247.26 KB, PDF) (autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus; PDF)
 

Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste programm


1998. aastal käivitatud programmi eesmärk on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

Programmi eesmärgi saavutamiseks antakse taotluse alusel  toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks.

Taotlusvoor on avatud 2. jaanuar - 1. märts 2018. a kuni kell 16.30. Taotluste esitamise tähtpäev on 1. märts 2018. a.

Maksimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 120 000  eurot ning minimaalne toetuse summa ühe projekti kohta on 20 000 eurot. Oma- ja kaasfinantseeringu minimaalne määr on 25% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotlus tuleb esitada EAS-ile e-teeninduse kaudu.

Täpsem info leiab EAS veebilehelt.

Kontakt: Anne Lindma, anne.lindma@fin.ee; 611 3102 ja 509 8464.

Lisainfo ja -materjal:

Komisjoni 2017. aasta otsused

 • 2016. aasta septembris esitatud taotluste otsused (204.34 KB, PDF) (205 KB, PDF)
 • 2017. aasta taotlusvooru otsused (650.47 KB, PDF) (651 KB, PDF)

Komisjoni 2016. aasta otsused

Komisjoni 2015. aasta otsused

 • I vooru 1. etapp (595.37 KB, PDF) (595 KB, PDF)
 • I vooru 2. etapp (41.88 KB, DOCX) (41 KB, DOCX)
 • II vooru 1. etapp (41.88 KB, DOCX) (336 KB, PDF)
 • II vooru 2. etapp (323.84 KB, PDF) (323 KB, PDF)
 

Kergliiklusteede toetusskeem


Kergliiklusteede toetusskeemi eesmärgiks on aidata kaasa liiklusohutuse suurendamisele. Siseminister kinnitas 16. märtsil 2015 kergliiklusteede kava, mis annab 16 kohaliku omavalitsuse üksusele õiguse taotleda toetust kergliiklusteede rajamiseks. Kavale on lisatud ka reservnimekiri, milles toodud projekte saab rahastada toetusskeemi vahendite lisandumisel. Reservnimekiri kehtib 31. detsembrini 2018.

Kergliiklusteede toetusskeemi sihtpiirkonnaks on kogu Eesti territoorium, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksused, mis on abikõlblikud 2014-2020 perioodi struktuuritoetuse meetmetest „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ ja „Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutlik areng“ (Kohtla-Järve, Maardu, Narva, Narva-Jõesuu, Pärnu, Saue, Sindi, Tallinna ja Tartu linnad ning Audru, Harku, Jõelähtme, Jõhvi, Kiili, Kohtla, Kohtla-Nõmme, Luunja, Paikuse, Rae, Saku, Saue, Sauga, Tartu, Tahkuranna, Tähtvere, Toila, Vaivara, Viimsi ja Ülenurme vallad).

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 400 000 eurot ning toetuse maksimaalne määr on 85%.  Eeltaotlused projekti kergliiklusteede kavasse nimetamiseks tuli esitada 13. novembriks 2014 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse e-teeninduse kaudu. Iga taotleja võis esitada ühe eeltaotluse. Tähtajaks laekus 136 taotlust.

Eelmine siseriiklik kergliiklusteede taotlusvoor toimus 2011. aastal, selle tulemusel ehitati või on praegu ehitamisel 37 kergliiklusteed kogupikkusega ligi 90 kilomeetrit. Lisaks rajati struktuuritoetuse abil 2007-2013 perioodi jooksul viide suuremasse linnapiirkonda üle 90 kilomeetri kergliiklusteid. Jalg- ja jalgrattateede rajamise toetamist struktuurivahenditest jätkatakse ka 2014-2020 perioodil.

Kontakt: Anne Lindma, anne.lindma@fin.ee; 611 3102 ja 509 8464.

Lisainfo ja -materjal:

 

Kohaliku omaalgatuse programm


Kohaliku omaalgatuse programm käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Paar aastat hiljem nimetati programm ümber kohaliku omaalgatuse programmiks. 2007. aastal laienes programm ka linnadesse. Programmist on kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale.

Kohaliku omaalgatuse programmi (lühendatult KOP) eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Taotlejateks saavad olla programmdokumendis sätestatud nõuetele vastavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu.

Taotlused tuleb esitada projekti asukohajärgsele maavalitsusele.

Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Programmi elluviimise eest vastutab KÜSK ja programmi rakendamise eest maakonnas vastutab maavalitsus.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamise tõttu on KOP 2017. a programmdokumendis maavanemale ja maavalitsusele pandud ülesanded alates 16. novembrist 2017 üle antud KÜSKile. Muudatused KOP 2017. a programmdokumendis on kinnitatud ministri käskkirjaga.

KOP 2017 taotluste esitamise tähtpäevad:

kevadvoorus - 3. aprill 2017;
sügisvoorus  - 2. oktoober 2017.

Kontakt: Anne Lindma, anne.lindma@fin.ee; 611 3102 ja 509 8464.

Lisainfo ja -materjal:

 

Peipsiveere programm


Programm on mõeldud Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse säilitamiseks kohapealse ettevõtlusaktiivsuse ja inimkapitali arendamise, piirkonna turustamise ja Peipsi järve atraktiivsuse suurendamise ja mitmekesisema kasutamise kaudu, toetudes piirkonna kultuurilise ja loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele.

Programmi sihtpiirkond on Alajõe, Iisaku, Lohusuu ja Tudulinna vald Ida-Virumaal, Mustvee linn, Pala ja Kasepää vald Jõgevamaal ning Kallaste linn ja Meeksi, Vara, Võnnu, Piirissaare, Peipsiääre ja Alatskivi vald Tartu maakonnas.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused ja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused.

Programmist toetatakse noorte ettevõtlusalast koolitust ja selle sidumist Peipsiveere ettevõtetega, ettevõtluskeskkonna edendamist, ettevõtjatele kvaliteetse ja aktiivse tugiteenuse tagamist, Peipsiveere mainekujunduslikku tegevust ja selle sidumist spetsiifiliste kultuuri- ja loodusväärtustega, samuti Peipsi järve atraktiivsuse suurendamist ja mitmekesisemat kasutamist ning kogukonna jätkusuutlikkuse tugevdamiseks investeeringuid laialdasele sihtgrupile suunatud avaliku ühiskasutuse funktsioonides olevatesse hoonetesse ja rajatistesse.

Kontakt: Anne Lindma, anne.lindma@fin.ee; 611 3102 ja 509 8464.

Lisainfo ja -materjal:

Alates 1. jaanuarist 2016 on Peipsiveere programm üle viidud maaeluministeeriumisse.

 

Setomaa arengu programm


Setomaa arengu programmi (edaspidi programm) eesmärgiks on kaasa aidata Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi kohapealse ettevõtluskeskkonna ja inimkapitali arendamise ning piirkonna turunduse, toetades piirkonna kultuurilis-loodusliku eripära kui spetsiifilise arengupotentsiaali rakendamisele.

Programmi eesmärgiks on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi piirkonnaks on Mikitamäe ja Värska vald Põlva maakonnas ning Meremäe ja Misso vald Võru maakonnas.

Programmi eesmärgiks on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi piirkonnaks on Mikitamäe ja Värska vald Põlva maakonnas ning Meremäe ja Misso vald Võru maakonnas.

Täpsem info programmi kohta on leitav nii Setomaa veebilehelt kui EASi veebilehelt.

Kontakt: Anne Lindma, anne.lindma@fin.ee; 611 3102 ja 509 8464.

Lisainfo ja -materjal:

Programmi 2015. aasta tegevuskava (37.5 KB, XLS) (37.5 KB, XLS)

Alates 1. jaanuarist 2016 on Setomaa arengu programm üle viidud maaeluministeeriumisse.

 

Teenuskeskuste toetusskeem


Teenuskeskuste toetusskeem käivitus 2012. aastal pilootprogrammina Põlva, Valga ja Võru maakonnas. Toetusskeemi eesmärk on parandada teenuste kättesaadavust ja seeläbi inimeste elukvaliteeti maapiirkondades ning aidata kaasa äärealade jätkusuutlikule arengule.

Pilootprogrammi käigus sai toetust 18 teenuskeskust.

 

Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise toetusskeem


Vene Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompensatsiooni saavad taotleda Eesti kodanikud, kes külastavad Venemaal Eesti piiri äärsetel aladel elavaid lähedasi või nende matmispaiku.

Toetusskeemist kompenseeritakse Eesti kodanikele Venemaa Föderatsiooni viisalõivu ning rahastatakse volitatud isiku ehk Kagu-Eesti viisakoordinaatori tegevust.

Toetuskeemi eesmärk on vähendada majanduslikke takistusi Eesti Vabariigi kodanike Venemaa Föderatsioonis elavate abikaasade, lähisugulaste ja sugulaste või nende matmispaikade külastamisel ning kultuurivahetusel seoses piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuskorra lõppemisega alates 19. jaanuarist 2009.

Lähisugulaseks loetakse taotleja ema, isa, tütar, poeg, õde, vend, vanaema, vanaisa või lapselaps. Sugulaseks loetakse taotleja lähisugulase või taotleja abikaasa tütar, poeg, ema, isa, õde, vend, vanaema, vanaisa või lapselaps.

Sõltuvalt külastatavast piirkonnast tuleb viisakompensatsiooni taotlused esitada Võru maavalitsusele või Ida-Viru maavalitsusele.

 • Võru maavalitsusele: abikaasa, lähisugulaste, sugulaste või nende matmispaikade külastamiseks Venemaa Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, Uue-Irboska, Pankavitsa või Petseri vallas.
 • Ida-Viru maavalitsusele: abikaasa, lähisugulaste, sugulaste või nende matmispaikade külastamiseks Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Zagrive vallas, Kingissepa rajooni Bolšelutski ja Kuzemkino vallas ning Ivangorodi linnas.

Kompensatsiooni saamiseks võivad taotlusi esitada kõikides maakondades elavad Eesti kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis. Kompensatsiooni taotlemine toimub kahes etapis:

2017. aastal kompenseeritakse viisalõivu maksimaalselt 70 euro ulatuses taotleja kohta.

Kompensatsiooni saajate nimekirja kandmise taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti, sõltumata sellest, kas varem ollakse nimekirjas olnud. Viisakompensatsiooni saajate nimekirja kandmise otsuse teeb maavanem vastava korraldusega kord kuus.

Kui kompensatsiooni saajate nimekirja kantute hulgast ja väljamakstud kompensatsioonide summast selgub, et toetusskeemi vahendid on kasutatud või potentsiaalsete kohustustega kaetud, sulgeb maavalitsus taotluste vastuvõtmise.

Taotlused koos teiste vajalike lisadokumentidega tuleb saata:

Võru maavalitsusele

Ida-Viru maavalitsusele

Lisainfo:

 • Ida-Viru maavalitsuses

Monika Helmerand, monika.helmerand@ida-viru.maavalitsus.ee, 33 21 205;
Hiie Keskla, hiie.keskla@ida-viru.maavalitsus.ee, 33 21 264;

 • Võru maavalitsuses

Heli Põhja, heli.pohja@voru.maavalitsus.ee, 786 8303;
Helbe Allas, helbe.allas@voru.maavalitsus.ee, 786 8310;

Lisamaterjal:

Käskkirja lisades 1 ja 2 toodud taotlusvormid on kättesaadavad ka Ida-Viru maavalitsuse ja Võru maavalitsuse veebilehel.

 

Väikesaarte programm


Programmist toetatakse projekte, mis aitavad tõsta väikesaarte kogukondadele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Esmatähtsateks teenusteks loetakse mandri- ja saarevahelisi transpordiühendusi (sealhulgas ühendust saarekeskuse ja sadama vahel), hoolekande- ja tervishoiuteenuseid, esmatarbevahendite, toidu, elektri, joogivee, kanalisatsiooni ja kütuse kättesaadavust, jäätme-majandust, juurdepääsu alg- ja põhiharidusele, päästeteenuseid ning sideteenuseid.

Väikesaarte programmi üldise koordineerimise eest vastutab rahandusministeerium ning selle elluviimise eest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Taotlusvooru väljakuulutamise ja programmi nõukogu töö korraldamise eest vastutab Pärnu maavalitsus.

Lisainfo

Kontakt: Riina Nurmsaar, riina.nurmsaar@fin.ee, 611 3108

 • Programmi tutvustav üldinfo ja taotlusvoorude teave »
   

  Lipuväljakute välja arendamise programm


  Programmi eesmärk on toetada Eesti vabariigi 100 juubeliaastaks lipuväljakute välja arendamist Eesti suuremates asulates. Programmist antakse toetust esindusväljaku funktsiooni kandva asupaiga rajamiseks, rekonstrueerimiseks või heakorrastamiseks, tagamaks püsivaid võimalusi lipu pidulikuks ning väärikaks heiskamiseks.

  Programmi sihtpiirkonnaks on asulad, mille elanike arv on rahvastikuregistri andmetel 01.01.2017 seisuga üle 3000 elaniku, välja arvatud Tallinna linn. Toetust võib taotleda kohaliku omavalitsuse üksus, mille elanike arv on rahvastikuregistri andmetel 01.01.2017 seisuga vähemalt 5000 elanikku või kohaliku omavalitsuse üksus, mis on teinud ühinemisotsuse, mille tulemusel moodustub vähemalt 5000 elanikuga kohlaiku omavalitsuse üksus.

  Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 30 000 eurot, minimaalne suurus projekti kohta on 5000 eurot. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 25% projekt iabikõlblikest kuludest.

  Taotluste vastuvõtmise alustamisest teavitatakse EASi veebilehel ning ametliku kirjaga kohaliku omavalitsusüksustele, kus asuvad prgogrammi sihtpiirkonna kuuluvad asulad. Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul taotlusvooru avamisest.

  Lisainfo

  Programmi eelarve on 300 000 eurot.

  Programmist ei toetata lipuväljakuid, mille arendamiseks on saadud toetust meetmetest "linnapiirkondade jätkusuutlik areng", "Ida-Virumaa piirkondade jätkusuutlik areng" ning "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine".

  Taotlusvoor oli avatud perioodil 01.12.2016-01.02.2017.

  Kontakt: Tarmo Kivi, tarmo.kivi@fin.ee, 611 3104

    

   Lasteaiahoonete energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetusmeede


   Toetusmeetme eesmärk on kohaliku omavalitsuse üksuste lasteaiahoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ning hoone ülalpidamiskulude vähenemine ja taastuvenergia kasutuse edendamine.

   Toetuse taotlemiseks peab kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil elama rahvastikuregistri andmetel 2016. aasta 1. oktoobri seisuga vähemalt 5000 elanikku või kohaliku omavalitsuse üksus on alustanud teiste kohaliku omavalitsuse üksustega ühinemisläbirääkimisi, mille tulemusel moodustub eelpool sätestatud tingimusele vastav kohaliku omavalitsuse üksus.

   Taotlusvoor kuulutatakse välja oktoobris 2016, andes sellest teada vähemalt ühes üleriigilises ajalehes ja KIKi kodulehel. Taotlusvooru eelarve on 14 000 000 eurot.

   Kontakt: Pirgit Lohk, pirgit.lohk@fin.ee, 611 3608

   Lisainfo ja -materjal:

    

   Kohaliku omavalitsuse hoolekandeasutuste hoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetus


   Meetme eesmärk on avaliku sektori hoonetesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine, kasvuhoonegaaside heite vähendamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuse edendamine.

   Meetme raames toetatakse väliskeskkonnast katuse ja teiste välispiiretega eraldatud siseruumiga ehitisse (edaspidi hoone) tarnitud energiakasutust, hoone ülalpidamiskulusid, kasvuhoonegaaside heidet vähendavaid ning energiasäästu suurendavaid ja taastuvenergia kasutust edendavaid rekonstrueerimistöid.

   Toetuse määr on vastavalt määruse lisas 1 esitatud toetuse määra ja maksimaalse toetuse suuruse arvutamise metoodikale 40-70% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse 107-188 eurot ühe rekonstrueeritava hoone köetava pinna ruutmeetri kohta.

   Toetuse taotlemise aluseks on hoonele määruses toodud erisusi arvestades koostatud energiaaudit, mis tuleb taotlejal omavahenditest rahastada. Energiaauditi koostamise kulu ei kuulu projekti mõistes abikõlblike kulude alla.

   Hoonele esitatavad nõuded:
   • hoonet kasutatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 20 lõike 1 tähenduses väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamiseks;
   • hoones tegutsevas hoolekandeasutuses on Sotsiaalministeeriumile esitatud statistilise aastaaruande andmetel 2016. aasta 31. detsembri seisuga vähemalt 20 üldhooldusteenuse kohta;
   • hoone hoolekandeasutuse ainukasutuses oleva köetava pinna ruutmeetrite arvu ja üldhooldusteenust saavate isikute suhtarv on väiksem kui 45.

   Taotleja võib olla:
   • kohaliku omavalitsuse üksus või
   • kohaliku omavalitsuse üksuse konsolideerimisgruppi kuuluv üksus.

   Taotleja, kelle haldusterritooriumil elab rahvastikuregistri andmetel 2017. aasta 1. jaanuari seisuga kuni 10 999 elanikku, võib esitada ühe taotluse, taotleja, kelle haldusterritooriumil elab rahvastikuregistri andmetel 2017. aasta 1. jaanuari seisuga 11 000 või rohkem elanikku, võib esitada kaks taotlust.

   Toetuseks kasutatavad summad laekuvad riigi lubatud heitkoguse ühikute müügist ja need kajastatakse riigieelarves. Meetme eelarve eeldatav suurus on 10 415 692 eurot, mis sõltub enampakkumistulu laekumisest ja on kooskõlas "Riigi eelarvestrateegia 2018-2021" lisas 3 sätestatuga.

   Taotlusvoor avatakse 15. juunil. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2017.

   Esita e-taotlus

   Informatsioon taotluse esitamise kohta avaldatakse hiljemalt 90 kalendripäeva enne taotluste esitamise tähtpäeva Rahandusministeeriumi veebilehel.

   Infopäev toetuse taotlejatele toimus 19. juunil Rahandusministeeriumis.

   Infopäeva materjalid:

   Korduma kippuvad küsimused (149.01 KB, PDF)

   Lisainfo ja -materjal:

   Kontaktid:

   Tarmo Kivi, tarmo.kivi@fin.ee, 611 3104 (meetme määrus)

   Siiri Saarmäe, siiri.saarmae@fin.ee, 611 3051 (taotlemine)

    

   Viimati uuendatud: 29. Detsember 2017