Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Rahavoogude planeerimine

 

Võimaldamaks Riigikassal prognoosida riigi rahavoogusid, peavad eelarvestamisega tegelevad üksused esitama täiendavat infot oluliste erinevuste kohta eelarves tekkepõhiselt arvestatud tulude ja kulude ning kassapõhiste laekumiste ja väljamaksete kohta. Erinevusi tekkepõhise ja kassapõhise arvestuse vahel loetakse selles kontekstis oluliseks, kui need kas üksikult või kokku ületavad:

10% vastava üksuse vastava eelarverühma mahust (näiteks tegevustuludest tekkinud summaarne erinevus peab olema vähemalt 10% tegevustulude kogueelarvest, et seda lugeda oluliseks; sama kehtib tegevuskulude, investeeringute ja finantseerimistehingute puhul); või
10 miljonit eurot.

Arvesse ei võeta mitterahalisi tehinguid liigiga 60. Infot ei ole vaja esitada erinevuste kohta, mis jäävad alla 1 miljoni euro, isegi juhul, kui need ületavad 10% vastava üksuse vastava eelarverühma mahust.

Olulisi erinevusi võivad põhjustada näiteks:

ühekordsed suured tehingud, kus maksmine toimub varem või hiljem kui teenuse või vara saamine;
maksud, mille puhul märkimisväärne osa kogutud maksudest tagastatakse või saadakse juurde järgmisel eelarveaastal (näiteks üksikisiku tulumaks);
pensionieraldised ja muud eraldised, mille korral eelarveaasta väljamaksed erinevad eelarveaasta eraldiste moodustamise ja eraldistelt arvestatud intressikulust;
laovarude muutuse prognoos, kui planeeritakse soetada oluliselt rohkem või vähem võrreldes kasutatavate (kuluks arvatavate) varudega.

Täiendav informatsioon erinevuste kohta esitatakse Riigikassa poolt nõutud formaadis.