Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Programmi eesmärkide hierarhia koosneb planeerimistasanditest, millele seatakse eesmärgid ja mõõdikud. Teenuste planeerimistasand ühendab starteegilist planeerimist ja asutuse juhtimistasandit.  Asutuste teenused on vahelüli asutuste strateegiliste eesmärkide ja igapäevase tööga.  

Programm koos sellesse kuuluvate meetmete ja tegevustega on seostatud teenustega. Teenuste kaudu luuakse seos strateegiliste eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja rahastamise vahel (Joonis 5). Teenuste maksumuse arvutamiseks on riigiasutused loonud kulumudelid.

           Joonis 5. Seos asutuste kuluarvestuse ja valitsemisala tegevuspõhise eelarve vahel

 


*Mõjude hindamise metoodika, Justiitsministeerium ja Riigikantselei, 2012, vt. siit (PDF)