Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Viimati uuendatud 10.11.2020

25.02.2020– juhendis ei ole tehtud olulisi metoodilisi muudatusi, on täpsustatud seoses 19. detsembril 2019 vastu võetud määrustega „Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord“ ja „ Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord“. Täiendatud on programmi tegevuste kirjeldust, hetkeolukorra analüüsi, lisade esitamist ja koostamist, programmi koostamise vormi.

10.11.2020 - juhendit on täpsustatud ja korrigeeritud seoses valitsemisaladelt saabunud tagasisidega pärast riigi eelarvestrateegia 2021-2024 ja riigieelarve 2021 koostamise protsessi. Täiendatud on programmi tegevustes kirjeldust, "mõõdikute ja eelarve" peatükis olulisemate tegevuste lisamist ning programmi koostamise vormi.

Alates 2020. aastast on riigieelarve tegevuspõhine. Tegevuspõhine eelarve struktureerib kulud ja investeeringud programmide ja tulemusvaldkondade lõikes, mis võimaldab eelarve koostajatel, kinnitajatel ning avalikkusel hinnata, milliste eesmärkide nimel ja kui palju riik ressursse kulutab.
Käesolev peatükk kirjeldab  strateegilise planeerimise struktuuri ja programmi dokumendi koostamist. Juhendile on lisatud programmi soovituslik vorm (Lisa 3 Programmi tekstidokumendi vorm).

Õiguslik raamistik

 

Strateegilise planeerimise, finantsjuhtimise ja tulemusaruandlusega seotud õigusraamistiku moodustavad järgmised õigusaktid: