Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Täiendused:

21.01.2019 - juhendis on läbivalt täiendatud programmi lisade koostamist puudutav info.

07.02.2019 - täeindatud on juhendi lisa 4_programmi_vorm (punkt 4.3 programmi eelarve tabelis kajastatav info; põhiteenuste kajastamine programmi tegevuse mõõdikud all punkt 6.6; teenuste kirjeldus punktis 6.7; programmi vormile lisatava rahastamiskava kirjeldus)

Programm on tulemusvaldkonna alaeesmärgi elluviimise eest vastutava(te) ministri(te) tulemuste ja ressursside juhtimise ja planeerimise tööriist.

Tegevuspõhise riigieelarve olulisema põhimõtte kohaselt, annab programmi eelarve kinnitamine Riigikogus kindluse, et riik on otsustanud konkreetse tulemusvaldkonna alaeesmärgi elluviimise seadusega kindlaksmääratud ressursside abil.

Aastate 2017 – 2019 eelarvet planeeritakse tekkepõhiselt majandusliku sisu järgi. Alates 2020. aastast läheb valitsussektor üle tegevuspõhisele eelarve planeerimisele. Käesolev juhend on abiks 2020 aastast jõustuvate programmide koostamisel.

Üleminek tegevuspõhisele planeerimisele ja eelarvestamisele eeldab strateegilise planeerimise korrastamist, teenuste kaardistamist (juhend asub siin), kulumudelite loomist (juhend asub siin).

Käesolev juhend kirjeldab strateegilise planeerimise korrastamise põhimõtteid, annab juhised strateegilise planeerimise struktureerimiseks ja programmi dokumendi koostamiseks. Juhendile on lisatud programmi soovituslik vorm (Lisa 4). Programmi vormis on tähistatud,  millist osa programmist kasutatakse riigi eelarvestrateegias ja millist riigieelarve seletuskirjas.