Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Käsiraamat: strateegiline planeerimine ja finantsjuhtimine

Programm on valdkonna arengukava elluviimiseks koostatav rakendusliku sisuga strateegiline arengudokument, milles kajastatakse tulemusvaldkonna alaeesmärgi elluviimiseks vajalikud meetmed, tegevused ja rahastamiskava vähemalt eelarvestrateegia perioodiks ehk neljaks aastaks.

Programmi koostamisel  lähtutakse Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse reglement“ alusel kinnitatud mõjude hindamise metoodikast, vt. siit (PDF).

Programm koostatakse kooskõlas Vabariigi Valitsuse määruse „Vabariigi Valitsuse reglement“ § 4 lõike 2 alusel kehtestatud kaasamise hea tavaga, vt. siit.

Valdkonna arengukava koostamisel loodud juhtkomisjon (mis koosneb lisaks asjaomaste ministeeriumide esindajatele ka tähtsaimate sihtrühmade esindajatest ja teadlastest ning ekspertidest) annab nõu ka programmide koostamisel. Eelistatult peaks kaasamist korraldama juba olemasolevate institutsioonide (töörühmade, koostöövõrgustike) kaudu. Juhtrühm, ja selle juurde vajadusel loodud töörühm(ad), jälgib(vad) programmi elluviimist (seire), saab(vad) sellest ülevaate tulemusaruandest ning esitab programmide koostamisel ja täiendamisel ettepanekuid.

Programmil peab kindlasti olema omanik (programmijuht). Sõltuvalt programmi mahukusest ja koordinatsiooni keerukusest võib tekkida vajadus programmi planeerimistasandite vastutuse delegeerimiseks, et tagada optimaalne koordineerimise mehhanism.

Programmi toimise tagamiseks peab igal programmi planeerimistasandil olema määratud vastutaja, kes kujundab ja arendab oma programmi osa ja teeb koostööd teiste programmi osade eest vastutajatega.

Programmijuhi vastutus on järgmine:

  • vastutada programmi koostamise, parendamise, aruandluse korraldamise ja eesmärkide täitmise eest;
  • kujundada ja täiendada programmi vahetulemused ning neljaaastased mõõdikud vastama arengukava eesmärkidele, VV tegevuskavale ja ministri suunistele;
  • vastutada riigi eelarvestrateegia materjalide valmimise eest oma programmi osas. RES materjalid on tulemusaruanne, programmi eelnõu, lisataotlused;
  • planeerida koostöös finantsosakonnaga ja teenuse juhtidega programmi eelarve (kululae piires) neljaks aastaks;
  • muuta koostöös asutuste ja teenuste omanikega teenuste osutamist mõjusamaks ja tõhusamaks;
  • esitada vajadusel ettepanekuid TUV piiride või poliitikavaldkonna arengukava muutmiseks.

Meetme ja programmi tegevuse eest vastutajate roll sarnaneb programmijuhi rolliga. Erinevus seisneb selles, et nende vastutusala piirdub konkreetse meetme ja programmi tegevuse tulemuste saavutamisega.
Näide võimalikust programmi juhtimiskorraldusest  on toodud Joonisel  9.

Joonis 9 Programmi võimalik juhtimiskorraldus ministeeriumis