Mereala planeering

Planeerimisseaduse kohaselt on Rahandusministeerium üleriigilise planeeringu, sh mereala teemaplaneeringu koostamise korraldajaks.

Detailsem info mereala planeerimise ning sellega seotud dokumentide kohta on kättesaadav Eesti mereala planeeringu portaalis - http://mereala.hendrikson.ee/.

 

Mereala planeerimine


Planeeringu järgnevad tegevused

  • 8. november - 8. detsember 2021 planeeringu avalikustamine mereala portaalis;
  • 25. november 2021 kell 13.00 planeeringut tutvustav arutelu, millele palume ennast ette registreerida siin. Juhime tähelepanu, et osalemise link saadetakse ainult registreerunutele.

Planeeringu avalikustamine

 

Eesti mereala planeeringu koostamisel on jõutud viimasesse avalikustamise etappi. Avalikustamise eesmärk on anda huvilistele võimalus tutvuda kooskõlastatud planeeringulahendusega. Avalikustamine toimub perioodil 8.11.2021-8.12.2021 mereala portaalis. Arvamusi planeeringule ja mõjude hindamisele saab 8. detsembrini esitada Rahandusministeeriumile e-posti aadressil info@fin.ee.

Planeeringu seletuskiri (3.97 MB, PDF)

Mõjude hindamise aruanne (8.87 MB, PDF)

Mõjude hindamise lisad (1.53 MB, ZIP)

Elluviimise tegevuskava (199.78 KB, PDF)

Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu täiendav kooskõlastamine

 

Eesti mereala planeeringu kooskõlastamise ja avalikustamise periood kestis 18. maist kuni 18. juunini 2021. Kooskõlastamise ja avalikustamise käigus esitatud märkuste põhjal täpsustati planeeringulahendust ja selle mõjude hindamist. Seetõttu esitati planeeringu materjalid täiendavalt septembris ja oktoobris 2021 ministeeriumitele kooskõlastamiseks. Täiendav kooskõlastamise periood on lõppenud ja Eesti mereala planeering on ministeeriumite poolt kooskõlastatud: kooskõlastuste koondtabel (274.47 KB, PDF).

Planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu esitamine kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks (paralleelselt täiendav avalikustamine)

 

Planeeringu eelnõud (põhilahendus) ja mõjude hindamise aruande eelnõud täpsustati 2020.a augustis toimunud arutelude järgselt. Huvigruppidele anti võimalus täiendatud materjalidega tutvuda ja vajadusel oma põhjendatud ettepanekuid sellele esitada 18. maist kuni 18. juunini 2021.

Kooskõlastamise ja avalikustamise käigus esitati mitmeid ettepanekuid planeeringulahenduse täpsustamiseks. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata ettepanekute koondtabelist (1.25 MB, PDF). Kooskõlastamise käigus esitatud märkuseid saab vaadata kooskõlastuste koondtabelist (257.72 KB, PDF).

Planeeringu põhilahendus ja mõjude hindamise aruanne (eelnõud)

Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimus rahandusministeeriumi veebilehel ja Eesti mereala portaalis 17. veebruarist kuni 18. märtsini 2020. Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 27 ettepanekut erinevatelt huvigruppidelt, asutustelt ja organisatsioonidelt. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist (1.2 MB, PDF).

Avaliku väljapaneku järgselt pärast eriolukorra lõppu toimusid kolmes kohas (Tallinn, Saaremaa, Saka) avalikud arutelud, kus anti ülevaade põhilahendusest ja selle mõjude hindamisest, laekunud ettepanekutest ning vastus-seisukohtadest. Täpsemalt aruteludel kajastatust saab infot siit.

Täpsustatud planeeringu põhilahenduses (5.93 MB, PDF) käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika jaoks määratletakse ka arendusalad.

Planeeringu koostamisega hinnatakse merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid mõjusid. Planeeringu juurde on koostatud eraldiseisev mõjude hindamise täiendatud aruanne (7.48 MB, PDF) ja aruande lisad (1.14 MB, ZIP), kus määratakse olulise mõju vältimiseks leevendusmeetmed. Planeeringut koostatakse ja mõjusid hinnatakse ka piiriüleselt.

Planeeringu eelnõu ja mõjude hindamise eelnõu avalikustamine

Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimus rahandusministeeriumi veebilehel ja Eesti mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini 2019. Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 18 ettepanekut erinevatelt asutustelt ja organisatsioonidelt. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist (991.05 KB, PDF).

Avaliku väljapaneku järgselt toimusid viies meremaakonnas avalikud arutelud, kus anti ülevaade eskiislahendusest, laekunud ettepanekutest ja vastus-seisukohtadest. Täpsemalt aruteludel kajastatust saab infot Eesti mereala portaalist.

Juulis 2019 toimus Lennusadamas Tallinna Merepäevade raames Meremõtlejate foorum, mille teemaks oli "Kas meri + majandus = meremajandus?" Foorumil arutlesid oma valdkonnas tuntud ettevõtjad ja teadlased. Meremõtlejate foorumi salvestused on järele vaadatavad Eesti mereala portaalist.

 

Eskiislahendus ja mõjude hindamine

 

Eskiislahendus kajastab Eesti mereala kooskasutust, andes valdkonniti suuniseid ja tingimusi. Eskiislahenduse ja mõjude hindamise eelnõu seletuskirja (4.49 MB, PDF) ning eskiislahenduse veebirakenduse (joonise) koostamisel on arvestatud esmaste keskkonnakaalutlustega. Olulisemad kaasnevad mõjud on kasutusvaldkondade lõikes seletuskirjas välja toodud.

Eskiislahenduse ja mõjude hindamise eelnõu tutvustus

Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn) toimus 18.04.2019 mereala planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu tutvustus.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus

 

Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse (LS ja VTK) eesmärk oli tutvustada, miks mereala planeeringut koostatakse ning kuidas seda tehakse, sh milliste valdkondade ruumilist arengut käsitletakse ning millised on võimalikud asjakohased mõjud, mis planeeringu elluviimisega kaasneda võivad.

Rahandusministeerium saatis 12.04.2018 mereala planeeringu LS ja VTK seisukohtade küsimiseks ja arvamuse avaldamiseks ministeeriumidele, ametitele, Riigikogule, omavalitsustele, keskkonnaorganisatsioonidele ja erinevatele huvigruppidele.

Seisukohtade küsimise eesmärk oli saada kõikidelt huvitatud osapooltelt nende pädevusvaldkonnast lähtuvalt informatsiooni, kas mereala planeeringu ülesandepüstitus on sobiv või peaks seda mingite valdkondade või mõjude osas täiendama. Seisukohtade esitamise tähtaeg oli 14.05.2018. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeriti LS ja VTK dokumenti. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist (385.27 KB, PDF).

Eesti mereala planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus (696.19 KB, PDF)

Seisukohtade esitamise järgselt toimusid viies meremaakonnas avalikud arutelud, mille eesmärk oli Eesti mereala piirkondliku portree loomine ning mereala planeeringu protsessi ja sisu tutvustus.

Juulis 2018 toimus Tallinna Merepäevade raames Suur Meremõtlejate foorum Lennusadamas, kus arutleti, mida tähendab meri eestlase jaoks ja mis on need väärtused, mida tuleb säilitada. Arutelude tulemusena on valminud maakondade piirkondlikud portreed ja videolõik kultuurilistest kaardistustest, mis on kättesaadav Eesti mereala portaalist.

Planeeringu algatamine

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ja planeeringu mõjude hindamise.

Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Mereala planeerimise eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks oma tegevuste kavandamisel.

Mereala planeeringu algatamise korraldus ja selle lisa (PDF) (teemaplaneeringu ala skeem) on leitavad Riigi Teatajas. Lisaks on võimalik lugeda seletuskirja (238.42 KB, PDF) ja selle lisa (288.69 KB, PDF) (planeeringu lähteseisukohtade I etapp).

Rahandusministeerium on alates 2016. aastast tellinud ka mitmeid uuringuid ja alusanalüüse, mida rakendatakse mereala planeeringute lahenduste väljatöötamisel. Leitavad alljärgnevas infoplokis. 

Lisainfo: Triin Lepland, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, tel 452 0521, e-post triin.lepland@fin.ee 

 

Mereala planeeringu koostamise alusanalüüsid

Nimetus Kategooria/Teostajasorteeri kasvavalt Sisestamise kuupäev Faili suurus
TÜ Eesti Mereinstituut
11.12.2016
1.06 MB Lae alla
TTÜ Meresüsteemide Instituut
13.12.2016
1.67 MB Lae alla
Tartu Ülikool RAKE ja Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool
13.02.2020
746.58 KB Lae alla
Tartu Ülikool RAKE ja OÜ Hobikoda ja OÜ Roheline Rada
13.02.2020
5.38 MB Lae alla
Tartu Ülikool RAKE ja OÜ Hobikoda ja OÜ Roheline Rada
13.02.2020
1.45 MB Lae alla
Poliitikauuringute Keskus Praxis
20.12.2017
2.4 MB Lae alla
OÜ Hendrikson & Ko
09.06.2017
386.12 KB Lae alla
MTÜ Pro Mare
04.04.2019
4.59 MB Lae alla
MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing
28.08.2018
1.09 MB Lae alla
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse Instituut
05.01.2017
1.07 MB Lae alla
Eestimaa Looduse Fond
01.06.2017
1.07 MB Lae alla
Eesti Ornotoloogiaühing
05.01.2017
2.63 MB Lae alla
Eesti Ornitoloogiaühing
06.11.2019
7.56 MB Lae alla

 

Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
PDF icon meretuuleparkide_visuaalse_moju_hindamise_juhend.pdf02.03.2021 - 15:09pdf0 baiti
Viimati uuendatud: 8. november 2021