Mereala planeering

Planeerimisseaduse kohaselt on Rahandusministeerium üleriigilise planeeringu, sh mereala teemaplaneeringu koostamise korraldajaks.

Detailsem info mereala planeerimise ning sellega seotud dokumentide kohta on kättesaadav Eesti mereala planeeringu portaalis - http://mereala.hendrikson.ee/.

 

Mereala planeerimine


Planeeringu järgnevad tegevused

Planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimus siin veebilehel ja Eesti mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini 2019.

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:

  • 11.06.2019 algusega kell 16.00 Lääne-Virumaal Eisma sadamas (Eisma küla, Vihula vald). Registreerimine siin
  • 12.06.2019 algusega kell 16.00 Läänemaal Iloni Imedemaal (Kooli 5, Haapsalu). Registreerimine siin.
  • 13.06.2019 algusega kell 16.00 Harjumaal Haven Kakumäe jahisadamas (Lesta 16/ 18, Tallinn). Registreerimine siin.
  • 17.06.2019 algusega kell 16.00 Saaremaal Väikelaevaehituse kompetentsikeskuses (Tallinna 19, Kuressaare). Registreerimine siin.
  • 20.06.2019 algusega kell 16.00 Ida-Virumaal Meresuu SPA hotellis (Aia 48a, Narva-Jõesuu). Registreerimine siin.

Lennusadama staabimaja õues toimub Tallinna merepäevade raames 12.07.2019 kell 16.00 järgmine meremõtlejate foorum, mille teemaks on „Kas meri + majandus = meremajandus?“.

Eskiislahendus ja mõjude hindamine (eelnõud)

 

Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimus rahandusministeeriumi veebilehel ja Eesti mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini.

Eskiislahenduse ja mõjude hindamise eelnõu seletuskiri (4.49 MB, PDF)

Eskiislahenduse veebirakendus (joonis)

Eskiislahendus kajastab Eesti mereala kooskasutust, andes valdkonniti suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning tuuleenergeetika jaoks ka ruumiliselt määratletud arendusalad.

Planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevustega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti tegevuste sotsiaalset ja kultuurilist mõju ning mõju inimese tervisele. Eskiislahenduse koostamisel on arvestatud esmaste keskkonnakaalutlustega ja olulisemad kaasnevad mõjud on kasutusvaldkondade lõikes seletuskirjas välja toodud. Põhjalikumalt analüüsitakse kaasnevat mõju planeeringu põhilahenduse koostamise raames, siis koostatakse ka eraldiseisev mõju hindamise aruanne.

Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule saab esitada rahandusministeeriumi emailil info@fin.ee. Küsimustele vastab rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, tel 452 0521, e-post triin.lepland@fin.ee

Huvilised on oodatud osalema avalikel aruteludel mereäärsetes maakondades (vt ajakava eespool), kus tutvustatakse eskiislahendust ning käsitletakse avalikul väljapanekul esitatud arvamusi ja antakse neile vastuseid.

Eskiislahenduse ja mõjude hindamise eelnõu tutvustus

Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn) toimus 18.04.2019 mereala planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu tutvustus.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus

Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse (LS ja VTK) eesmärk oli tutvustada, miks mereala planeeringut koostatakse ning kuidas seda tehakse, sh milliste valdkondade ruumilist arengut käsitletakse ning millised on võimalikud asjakohased mõjud, mis planeeringu elluviimisega kaasneda võivad.

 


Rahandusministeerium saatis 12.04.2018 mereala planeeringu LS ja VTK seisukohtade küsimiseks ja arvamuse avaldamiseks ministeeriumidele, ametitele, Riigikogule, omavalitsustele, keskkonnaorganisatsioonidele ja erinevatele huvigruppidele.

Seisukohtade küsimise eesmärk oli saada kõikidelt huvitatud osapooltelt nende pädevusvaldkonnast lähtuvalt informatsiooni, kas mereala planeeringu ülesandepüstitus on sobiv või peaks seda mingite valdkondade või mõjude osas täiendama. Seisukohtade esitamise tähtaeg oli 14.05.2018. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeriti LS ja VTK dokumenti. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist.

Eesti mereala planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus (696.19 KB, PDF)

Ettepanekute koondtabel (385.27 KB, PDF)

Seisukohtade esitamise järgselt toimusid viies meremaakonnas avalikud arutelud, mille eesmärk oli Eesti mereala piirkondliku portree loomine ning mereala planeeringu protsessi ja sisu tutvustus.

Juulis 2018 toimus Tallinna Merepäevade raames Suur Meremõtlejate foorum Lennusadamas, kus arutleti, mida tähendab meri eestlase jaoks ja mis on need väärtused, mida tuleb säilitada. Arutelude tulemusena on valminud maakondade piirkondlikud portreed ja videolõik kultuurilistest kaardistustest, mis on kättesaadav Eesti mereala portaalist.

Planeeringu algatamine

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ja planeeringu mõjude hindamise.

Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Mereala planeerimise eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks oma tegevuste kavandamisel.

Mereala planeeringu algatamise korraldus ja selle lisa (PDF) (teemaplaneeringu ala skeem) on leitavad Riigi Teatajas. Lisaks on võimalik lugeda seletuskirja (238.42 KB, PDF) ja selle lisa (288.69 KB, PDF) (planeeringu lähteseisukohtade I etapp).

Rahandusministeerium on alates 2016. aastast tellinud ka mitmeid uuringuid ja alusanalüüse, mida rakendatakse mereala planeeringute lahenduste väljatöötamisel. Leitavad alljärgnevas infoplokis. 

Lisainfo: Triin Lepland, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, tel 452 0521, e-post triin.lepland@fin.ee 

 

Mereala planeeringu koostamise alusanalüüsid

Nimetus Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurussorteeri kahanevalt
OÜ Hendrikson & Ko
09.06.2017
386.12 KB Lae alla
TÜ Eesti Mereinstituut
11.12.2016
1.06 MB Lae alla
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse Instituut
05.01.2017
1.07 MB Lae alla
Eestimaa Looduse Fond
01.06.2017
1.07 MB Lae alla
MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing
28.08.2018
1.09 MB Lae alla
TTÜ Meresüsteemide Instituut
13.12.2016
1.67 MB Lae alla
Poliitikauuringute Keskus Praxis
20.12.2017
2.4 MB Lae alla
Eesti Ornotoloogiaühing
05.01.2017
2.63 MB Lae alla
MTÜ Pro Mare
04.04.2019
4.59 MB Lae alla

 

Viimati uuendatud: 31. Mai 2019