Mereala planeering

Planeerimisseaduse kohaselt on Rahandusministeerium üleriigilise planeeringu, sh mereala teemaplaneeringu koostamise korraldajaks.

Detailsem info mereala planeerimise ning sellega seotud dokumentide kohta on kättesaadav Eesti mereala planeeringu portaalis - http://mereala.hendrikson.ee/.

 

Mereala planeerimine


Planeeringu järgnevad tegevused

  • Põhilahenduse ja mõjude hindamise täpsustamine
  • Teemakoosolekud huvigruppide, ministeeriumite ja ametkondadega

Protsessiga liigutakse edasi 2021 aasta esimeses pooles.

Planeeringu põhilahendus ja mõjude hindamise aruanne (eelnõud)

Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek toimus rahandusministeeriumi veebilehel ja Eesti mereala portaalis 17. veebruarist kuni 18. märtsini 2020. Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 27 ettepanekut erinevatelt huvigruppidelt, asutustelt ja organisatsioonidelt. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist.

Ettepanekute koondtabel (1.2 MB, PDF)

Avaliku väljapaneku järgselt pärast eriolukorra lõppu toimusid kolmes kohas (Tallinn, Saaremaa, Saka) avalikud arutelud, kus anti ülevaade põhilahendusest ja selle mõjude hindamisest, laekunud ettepanekutest ning vastus-seisukohtadest. Täpsemalt aruteludel kajastatust saab infot siit.

Lähtuvalt asjaoludest, et Eesti mereala planeeringule esitati palju täpsustusettepanekuid ja eriolukorra tõttu tekkis avalikustamise perioodi ajaline nihe, on siinkohal kättesaadav enne avalikke arutelusid täpsustatud planeeringulahendus. Avalikel aruteludel ja pärast seda esitati samuti mitmeid ettepanekuid planeeringulahenduse täpsustamiseks. Seega on materjal hetkel täiendamisel ja avalikustamise protsessi tulemuste alusel vajalikud täiendused jõuavad tervikuna planeeringusse 2021 alguses.

Põhilahenduse täiendatud seletuskiri (5.93 MB, PDF)

Mõjude hindamise täiendatud aruanne (7.48 MB, PDF) ja aruande lisad (1.14 MB, ZIP)

Veebirakendus (joonis)

Põhilahenduses käsitletakse erinevaid merekasutusi koos, määrates suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued kasutusviisid, kus on olemas või prognoositavad arendushuvid, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neis valdkondades seab planeering kasutustingimused. Tuuleenergeetika jaoks määratletakse ka arendusalad.

Planeeringu koostamisega hinnatakse merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju, nendega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti sotsiaalseid, kultuurilisi ja inimese tervisele avalduvaid mõjusid. Planeeringu juurde on koostatud eraldiseisev mõjude hindamise aruanne, kus määratakse olulise mõju vältimiseks leevendusmeetmed. Planeeringut koostatakse ja mõjusid hinnatakse ka piiriüleselt.

Planeeringu eelnõu ja mõjude hindamise eelnõu avalikustamine

Eesti mereala planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu avalik väljapanek toimus rahandusministeeriumi veebilehel ja Eesti mereala portaalis 23. aprillist kuni 23. maini 2019. Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 18 ettepanekut erinevatelt asutustelt ja organisatsioonidelt. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist (991.05 KB, PDF).

Avaliku väljapaneku järgselt toimusid viies meremaakonnas avalikud arutelud, kus anti ülevaade eskiislahendusest, laekunud ettepanekutest ja vastus-seisukohtadest. Täpsemalt aruteludel kajastatust saab infot siit.

Juulis 2019 toimus Lennusadamas Tallinna Merepäevade raames Meremõtlejate foorum, mille teemaks oli Kas meri + majandus = meremajandus? Foorumil arutlesid oma valdkonnas tuntud ettevõtjad ja teadlased. Meremõtlejate foorumi salvestused on järele vaadatavad Eesti mereala portaalist.

Eskiislahendus ja mõjude hindamine

 

Eskiislahendus kajastab Eesti mereala kooskasutust, andes valdkonniti suuniseid ja tingimusi. Fookuses on eeskätt uued merekasutuse viisid, kus arendushuvid on juba olemas või heade eelduste tõttu prognoositavad, näiteks vesiviljelus ja energiatootmine. Neile seab planeering kasutustingimused ning tuuleenergeetika jaoks ka ruumiliselt määratletud arendusalad.

Eskiislahenduse ja mõjude hindamise eelnõu seletuskiri (4.49 MB, PDF)

Eskiislahenduse veebirakendus (joonis)

Planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba toimuvate ja alles kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevustega kaasnevat mõju merekeskkonnale ja majandusele, samuti tegevuste sotsiaalset ja kultuurilist mõju ning mõju inimese tervisele. Eskiislahenduse koostamisel on arvestatud esmaste keskkonnakaalutlustega ja olulisemad kaasnevad mõjud on kasutusvaldkondade lõikes seletuskirjas välja toodud. Põhjalikumalt analüüsitakse kaasnevat mõju planeeringu põhilahenduse koostamise raames, siis koostatakse ka eraldiseisev mõju hindamise aruanne.

 

Eskiislahenduse ja mõjude hindamise eelnõu tutvustus

 

Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1, Tallinn) toimus 18.04.2019 mereala planeeringu eelnõu (eskiislahenduse) ja mõjude hindamise eelnõu tutvustus.

Lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus

 

Lähteseisukohtade ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsuse (LS ja VTK) eesmärk oli tutvustada, miks mereala planeeringut koostatakse ning kuidas seda tehakse, sh milliste valdkondade ruumilist arengut käsitletakse ning millised on võimalikud asjakohased mõjud, mis planeeringu elluviimisega kaasneda võivad.

Rahandusministeerium saatis 12.04.2018 mereala planeeringu LS ja VTK seisukohtade küsimiseks ja arvamuse avaldamiseks ministeeriumidele, ametitele, Riigikogule, omavalitsustele, keskkonnaorganisatsioonidele ja erinevatele huvigruppidele.

Seisukohtade küsimise eesmärk oli saada kõikidelt huvitatud osapooltelt nende pädevusvaldkonnast lähtuvalt informatsiooni, kas mereala planeeringu ülesandepüstitus on sobiv või peaks seda mingite valdkondade või mõjude osas täiendama. Seisukohtade esitamise tähtaeg oli 14.05.2018. Esitatud ettepanekute alusel korrigeeriti LS ja VTK dokumenti. Esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamist saab vaadata koondtabelist (385.27 KB, PDF).

Eesti mereala planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamise väljatöötamiskavatsus (696.19 KB, PDF)

Seisukohtade esitamise järgselt toimusid viies meremaakonnas avalikud arutelud, mille eesmärk oli Eesti mereala piirkondliku portree loomine ning mereala planeeringu protsessi ja sisu tutvustus.

Juulis 2018 toimus Tallinna Merepäevade raames Suur Meremõtlejate foorum Lennusadamas, kus arutleti, mida tähendab meri eestlase jaoks ja mis on need väärtused, mida tuleb säilitada. Arutelude tulemusena on valminud maakondade piirkondlikud portreed ja videolõik kultuurilistest kaardistustest, mis on kättesaadav Eesti mereala portaalist.

Planeeringu algatamine

Vabariigi Valitsus algatas 25.05.2017 üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ja planeeringu mõjude hindamise.

Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.

Mereala planeerimise eesmärk on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.

Kehtestatud mereala planeering on tulevikus aluseks erinevate mereala kasutamist lubavate otsuste langetamisel nii ministeeriumidele kui ametitele ning on ka ettevõtjatele, investoritele, kohalikele omavalitsustele ja rannikukogukondadele aluseks oma tegevuste kavandamisel.

Mereala planeeringu algatamise korraldus ja selle lisa (PDF) (teemaplaneeringu ala skeem) on leitavad Riigi Teatajas. Lisaks on võimalik lugeda seletuskirja (238.42 KB, PDF) ja selle lisa (288.69 KB, PDF) (planeeringu lähteseisukohtade I etapp).

Rahandusministeerium on alates 2016. aastast tellinud ka mitmeid uuringuid ja alusanalüüse, mida rakendatakse mereala planeeringute lahenduste väljatöötamisel. Leitavad alljärgnevas infoplokis. 

Lisainfo: Triin Lepland, Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik, tel 452 0521, e-post triin.lepland@fin.ee 

 

Mereala planeeringu koostamise alusanalüüsid

Nimetussorteeri kahanevalt Kategooria/Teostaja Sisestamise kuupäev Faili suurus
Eesti Ornotoloogiaühing
05.01.2017
2.63 MB Lae alla
MTÜ Pro Mare
04.04.2019
4.59 MB Lae alla
TTÜ Meresüsteemide Instituut
13.12.2016
1.67 MB Lae alla
EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse Instituut
05.01.2017
1.07 MB Lae alla
Eesti Ornitoloogiaühing
06.11.2019
7.56 MB Lae alla
Poliitikauuringute Keskus Praxis
20.12.2017
2.4 MB Lae alla
Tartu Ülikool RAKE ja Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool
13.02.2020
746.58 KB Lae alla
Tartu Ülikool RAKE ja OÜ Hobikoda ja OÜ Roheline Rada
13.02.2020
5.38 MB Lae alla
MTÜ Eesti Merebioloogia Ühing
28.08.2018
1.09 MB Lae alla
Eestimaa Looduse Fond
01.06.2017
1.07 MB Lae alla
TÜ Eesti Mereinstituut
11.12.2016
1.06 MB Lae alla
OÜ Hendrikson & Ko
09.06.2017
386.12 KB Lae alla
Tartu Ülikool RAKE ja OÜ Hobikoda ja OÜ Roheline Rada
13.02.2020
1.45 MB Lae alla

 

Failid: 
FailKuupäevLaiendusSuurus
PDF icon meretuuleparkide_visuaalse_moju_hindamise_juhend.pdf02.03.2021 - 15:09pdf0 baiti
Viimati uuendatud: 2. märts 2021